2020-24-0151-00065

Kvie med ældre skade - koden abnormt vinklet - ikke tilset og behandlet af dyrlæge

07-12-2020

Skrivelse af 6. maj 2020 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89111-00015-19).
En kvie fandtes ved et kontrolbesøg at være halt på højre forben. Benet devierede i en unaturlig stilling fra kodeleddet og ned og var fortykket som efter et gammelt brud. Den havde forvoksede klove på begge forben. Forknæet var stift. Kvien var opstaldet i en boks med strøelse. Ejer af gården oplyste, at kvien 2 år tidligere var ankommet til stalden, hvor den havde set sådan ud. Embedsdyrlægen vurderede, at det var status efter et ældre knoglebrud og kvien blev aflivet.

Rådet udtalte 7. december 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovenstående sammenholdt med de vedlagte fotos og video lægges til grund vurderes kvi­en da at have været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig be­handling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår blandt andet af dyrlægens skrivelse af 30. september vedrørende besøget d. 27. september:

”Klinisk beskrivelse
Kvie med CKR nr. … - … gik i en boks i en staldbygning på ovennævnte ejendom. Da kvien rejste sig kunne det konstateres, at kvien var gangbesværet og støttehalt på venstre forben. Der sås hovednikken, når kvien gik, hvilket er et forsøg på at aflaste benet og et tegn på smerte. Når kvien stod aflastede den benet ved at stille be­net frem eller ud til siden. Venstre forben var skævt fra koden og ned med en vinkling udad. Den unormale benstilling medførte, at kvien lagde unormalt meget vægt på in­dersiden af benet, således klovene blev fejlstillede. Desuden ramte indersiden af ko­den underlaget, hvilket kunne ses som tilsmudsning. Benet generelt og koden i sær­deleshed var meget fortykket. Klovene på begge forben var forvoksede og kvien var let under middel i huld med kantede hoftehjørner.

For at afhjælpe kviens lidelser blev der på undertegnedes anbefaling tilkaldt en prak­tiserende dyrlæge til at aflive dyret. Efter aflivning kunne det konstateres, at koden på venstre forben var abnormt vinklet og helt fast fortykket samt at forknæet på det pågældende ben var helt stift, Det er sandsynligt, at disse lidelser er følgetilstande til en tidligere skade/brud. (Jf. foto 1-9 i fotomappen, vedlagt som bilag 1, samt videosekvenser).

Kvien er ifølge ejeren af ejendommen ikke blevet tilset af en dyrlæge, i den tid den har været opstaldet på ejendommen, hvilket ejeren af ejendommen sagde var et par år. Han forklarede desuden, at kviens ben havde set sådan ud, den tid, den havde stå­et på ejendommen. Varigheden af lidelsen vurderes at være flere måneder til år, idet forknæet var helt stift og koden var fortykket og fast.”

Ejeren af ejendommen har oplyst følgende: ”Den havde været der i cirka 2 år og havde hele tiden været i samme stand som den er i dag. Kvien havde en god appetit.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kviens tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig, og at dens situation for længst skulle have været afhjulpet, hvilket burde være sket, ved at den var blevet tilset af en dyrlæge og behandlet eller slagtet/aflivet.

Ved ikke for længst at være tilset og behandlet af dyrlæge eller slagtet/aflivet har kvien ikke været beskyttet bedst muligt imod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller huset og passet under hensyntagen til dens behov.

Såfremt kviens tilstand skyldes en medfødt tilstand, finder Rådet, at kvien, ved at være ubehandlet i flere år, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe og ikke behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1 og 2.

Såfremt kviens tilstand skyldes et ældre brud/skade, finder Rådet, at kvien, ved at være ubehandlet i flere år, under det lange sygdomsforløb har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe og er ikke behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil da karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovenstående sammenholdt med de vedlagte fotos og video lægges til grund kan Det Vete­rinære Sundhedsråd sige noget om tilstandens alder?

Svar ad 2:

Rådet finder det ikke muligt nærmere at vurdere tilstandens alder på baggrund af sagens foto og videomateriale. Det oplyses dog i sagsakterne, at dyret var i den tilstand ved ankomsten til ejendommen 2 år tidligere.

Spørgsmål 3:

Såfremt ovenstående sammenholdt med de vedlagte fotos og video lægges til grund kan Det Vete­rinære Sundhedsråd vurdere baggrunden for tilstanden?

Svar ad 3:

Rådet finder det ikke muligt på baggrund af det forelagte yderligere at vurdere baggrunden for tilstanden.

Spørgsmål 4:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger?

Svar ad 4:

En post mortem undersøgelse ville have gjort det muligt for Rådet at kunne besvare de forelagte spørgsmål om årsagen mere fyldestgørende. 

Afgørelse:

Tiltalte (ejer af dyrene) blev straffet med bøde på 21.000 kr., jf. Dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 1 og § 2 samt bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5 og Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien § 9, stk. 1, nr. 1, jf. Kommissionens gennem­førelsesforordning (EU) 262/2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien artikel 12, stk. 1. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.