2019-24-0151-00041

Manglende håndtering af støttehalt tyr

06-04-2020

Skrivelse af 24. september 2019 fra Bornholms Politi (2200-89111-00004-19).
Ved et kontrolbesøg fandtes en tyr i en separat boks med spaltegulv, at være støttehalt på venstre forben. Benet fandtes krumt i forknæleddet og klovene forvokset på alle fire ben. Tyren blev aflivet. Den havde ikke været tilset af en dyrlæge eller på anden vis været behandlet.

Rådet udtalte 6. april 2020:

Spørgsmål 1:

Har tyren, ved ikke på et tidligere tidspunkt at være blevet tilset af dyrlæge og behandlet, alterna­tivt aflivet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 4. juni 2019:

”I seperationsafsnit fandtes en tyr nr. xxx. Tyren fandtes at være udtalt støttehalt på venstre forben. For­benet fandtes krummet i knæled, og klove fandtes forvokset på alle 4 ben. Der var ingen hævelser i skulder, albue, knæ eller kodeled. I bevægelse sås tyren hurtigt at afvikle sit skridt over venstre forben. Stående holdes venstre forben løftet fra jorden, og bagudrettet. (se videoklip af dyret i bevægelse). Tyren fandtes tillige med lårkager af indtørret gødning på ydersiden af lårene.

Landbruger oplyser, at ”de har taget en fra med skæve forben, - adspurgt om den har været tilset af dyrlægen, - svares nej…”

Ved den yderligere undersøgelse fandtes afslidning af hår og fortykket hud på forknæ, et udtryk for, - at tyren har støttet på sit knæ…

Tyren har således været syg i flere uger, og der er ikke tilkaldt dyrlæge til vurdering af tyrens tilstand. Tyren var ikke isoleret i en velstrøet sygeboks, men sat i separationsafsnit med sengebåse.”

Af attest af 29. august 2019, fra Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, fremgår bl.a. følgende:

”Præparaterne omfattede fire afskårne dele af venstre forben; humerus med omkring­liggende hud og muskulatur, albueled inkl. den distale del af humerus og den proxi­male del af radius og ulna, carpalled inkl. den distale del af tibia og den proximale del af metacarpus, og den distale del af benet skåret distalt på metacarpus. Områderne omkring albueleddet og carpalledet var saggitalt gennemskåret ved modtagelsen. Den distale del af benet var ved modtagelsen saggitalt gennemskåret i de to hovedklove. Præparaterne blev optøet og obduceret den 17. juli 2019.

Ved inspektion af præparaterne fandtes i huden på den laterale side af carpalledet et område på 5,0 x 4,0 cm med hårtab og fortykkelse.

Der fandtes indvækst af den laterale hovedklov ind over den mediale hovedklov. Der fandtes svind og deformering af det laterale klovben og området mellem klovben og hornvæg var belagt med op til 1 cm granulationsvæv. Ydermere fandtes ventral devia­tion af det mediale klovben i forhold til hornvæggen.

Der blev udtaget prøve fra det laterale klovben og omkringliggende væv til histologisk undersøgelse. Ved den histologiske undersøgelse fandtes irregulære lameller. I læder­huden mellem og under lamellerne fandtes granulationsvæv, nydannet bindevæv samt stedvis nekrotiske knoglefragmenter og chondroid metaplasi.

Det kan konkluderes, at venstre forben er sæde for fortykkelse af huden ved carpalledet, en forvokset klov, granulationsvævs - og bindevævsdannelse mellem klovben og hornvæg og drejning af klovbenet i forhold til hornvæggen. Forandringerne i klov­benet er forenelig med kronisk laminitis (forfangenhed).
Baseret på tykkelsen af granulationsvævet vurderes forandringerne at have en alder på flere uger i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Det fremgår af sagens akter, at tyren normalt gik i en dybstrøelsesboks. Rådet skal henlede opmærksomheden på det forhold, at kreaturer, der opholder sig i dybstrøelse, hvor der ikke sker et normalt slid af klovene, har en større risiko for, at klovene vokser sig for lange. Sådanne klovproblemer bliver ofte først fremtrædende, når dyrene kommer på et fast underlag, hvad enten det drejer sig om transport til slagteriet eller flytning til staldafsnit med fast bund.

Lægges ovennævnte samt medsendte fotomateriale til grund, finder Rådet, at tyrens situation har været tydelig og let erkendelig og for længst burde have været afhjulpet. Dette ville ud fra det foreliggende bedst være sket ved, at den var blevet sat i en sufficient indrettet sygeboks med blødt underlag, undersøgt af en dyrlæge og behandlet samt havde fået beskåret klovene eller var blevet aflivet/nødslagtet. Rådet finder, at tyren har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at tyren herved har været udsat for, groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

I hvilket omfang har tyrens tilstand og gangbesværethed været erkendelig forud for kontrolbesø­get?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Der skal henvises til Rådets udtalelse af 20. april 2006 om forvoksede klove eller hove hos produktionsdyr.

Afgørelse:

Besætningsejer tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 9 og §§ 1 og 2 og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 5, jf. § 19, stk. 1, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som landmand at have behandlet en tyr groft uforsvarligt og undladt at beskytte den bedst muligt mod smerte, lidelse, angst og varigt mén og væsentlig ulempe, og at behandle den omsorgsfuldt, herunder at huse og passe den under hensyntagen til dens behov.

Afgjort ved bødeforelæg på 20.000 kr.