2019-24-0152-00187

Manglende håndtering af syge eller tilskadekomne grise

22-06-2020

Skrivelse af 12. december 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00180-19).
Ved opfølgende besøg i en svinebesætning fandtes to svin med navlebrok med sår, et springhalt svin og et svin med betændt sår i øjenhulen, hvor øjet manglede. Dyrene gik i produktionsstier med normal belægning uden blødt leje. De var ikke behandlet.

Rådet udtalte 22. juni 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har Gris I på ca. 70 kg med navlebrok med sår i bunden derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere ufor­svarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 28. november 2019, at embedsdyrlægen ved et opfølgende besøg i en svinebesætning observerede følgende:

”Gris I (foto 1—4, video Gris I)
Vejede ca. 70 kg og havde et stort navlebrok med sår i bunden. Grisen gik i en almin­delig sti uden blødt leje. Broksækken var over 15 cm i diameter og et relativt stort sår på bunden af. Sårrandene var ca. 1 cm brede, og såret vurderes at være mindst 7 dage gammelt.”

Af det medfølgende videoklip kan det tydeligt ses, at der er sår på broksækken, samt at såret bløder i den ene side. En stifælle er meget interesseret i at snuse/puffe til såret.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte og det medfølgende fotomateriale til grund, finder Rådet, at slagtesvinets tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig. Dets situation skulle på et tidligere tidspunkt have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet flyttet til korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, før lidelsen fik det beskrevne omfang.

Rådet finder, at slagtesvinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at slagtesvinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har Gris IIII på ca. 60 kg med navlebrok derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Af anmeldelsen fremgår følgende vedrørende svin IIII:

”Gris IIII (foto 7-9, video Gris IIII)
Vejede ca. 60 kg og havde et stort navlebrok, som var slidt flad i bunden. Grisen gik i en almindelig sti uden blødt leje. Såret var trevlet… Der var tale om et stort brok på over 15 cm og et sår, der dækkede store del af brok­sækkens bund.

Sårrandene tyder på, at såret var mindst 7 dage gammelt.”

Det kan på det medfølgende videoklip ses, at broksækken var pendulerende, når svinet var i bevægelse, og at der var blødning fra såret på broksækken.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte og det medfølgende fotomateriale til grund, finder Rådet, at slagtesvinets tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig. Dets situation skulle på et tidligere tidspunkt have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet flyttet til korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, før lidelsen fik det beskrevne omfang.

Rådet finder, at slagtesvinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at slagtesvinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har Gris III på ca. 30 kg, der havde kronisk deformerende ledbetændelse derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 3:

Af anmeldelsen fremgår følgende vedrørende svin III:

”Gris III (Foto 5, 6 og 11 samt video gris III)
Grisen vejede ca. 30 kg og gik i en almindelig sti uden blødt leje. Grisen var springhalt og ville helst ligge ned som tegn på, at tilstanden var smertefuld. Grisen forsøgte at isolere sig i det bagerste hjørne i stien. Højre haseled var meget fortykket med kro­nisk, deformerende ledbetændelse. Varigheden af ledbetændelsen vurderes at være mindst 10 dage.

Af medicinoptegnelserne fremgik ikke, at grisen var blevet behandlet med antibiotika eller smertestillende medicin, og medarbejder X kunne ikke finde optegnelser, der viste, at grisen var behandlet.”

Af det medfølgende videoklip kan ses, at svinet ligger i hjørnet af stien. Da det presses til at rejse sig, fremgår det, at det er springhalt på højre bagben, der har en hævelse ved haseleddet. Det kan endvidere ses, at svin III har svært ved at holde balancen, når det puffes til af stifæller. Svinet sætter ikke højre bagben til jorden, men holder det hævet og inde under kroppen.

Lægges ovennævnte og det medfølgende fotomateriale til grund, finder Rådet, at slagtesvinets tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig. Dets situation burde på et tidligere tidspunkt have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet flyttet til en sufficient indrettet sygesti med blødt leje og behandlet, tilset af en dyrlæge eller aflivet, før tilstanden fik det beskrevne omfang.

Rådet finder, at slagtesvinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 4:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har Gris IIIII på ca. 35 kg, der manglede det ene øje derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 4:

Af anmeldelsen fremgår følgende vedrørende svin IIIII:

”Gris IIIII (Foto 10 og video Gris IIIII)
Vejede ca. 35 kg og gik i en almindelig sti uden blødt leje (samme sti, som Gris III gik i). Den manglede venstre øje, hvor der var et sårkrater med pus (betændelse) i bun­den…

Det betændte sårkrater vurderes at være mindst 7 dage gammelt…

Grisen havde svært ved at orientere sig i stien…”

Det fremgår af afhøringsrapporten, at ejer oplyste, at svinet havde været ”tilset af besætningsdyrlæge XX og han havde godkendt, at grisen trods det mistede øje kunne gå i en almindelig produktionssti.”

Lægges ovennævnte og det medfølgende fotomateriale til grund, finder Rådet, at slagtesvinets tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig. Dets situation burde på et tidligere tidspunkt have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet isoleret i en sufficient indrettet sygesti med blødt leje og behandlet eller aflivet, før tilstanden fik det beskrevne omfang.

Rådet finder, at slagtesvinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 5:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 5:

Der henvises til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok.

Afgørelse:

Besætningsejer tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 3 og stk. 2, jf. stk. 1, stk. 9 og stk. 11, jf. §§ 1 og 2, og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 5, jf. straffelovens § 89, ved udøvelse af sit erhverv og som ejer af besætningen, at være ansvarlig for at 3 grise blev udsat for groft uforsvarlig behandling og 1 gris for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling.

Afgjort ved bødeforelæg på 40.000 kr.