2019-24-0156-00007

Slagtekyllinger underafkølede og flere døde under transporten

24-02-2020

Skrivelse af 23. maj 2019 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89111-00011-18).
I tidsrummet 28. oktober 2018 kl. 21.35 – 29. oktober kl. 04.00 fandtes der en høj dødelighed på to hold transporter. Ved det ene hold var 420 kyllinger døde ud af 24558 (1,71%) ved det andet hold var der 678 af 37906 (1,78%).  Kyllingerne i kasserne krøb sammen og rystede. Ved transporten blev der brugt sommerpresenninger. Forholdet blev anmeldt.

Rådet udtalte 24. februar 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovenstående lægges til grund, har de 1098 kyllinger derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens akter, at slagtekyllingerne blev transporteret på en vogn med sommerpresenning med udendørs temperatur på frysepunktet.

Af embedsdyrlægens anmeldelse af 9. november 2018 fremgår følgende:

”Ved det levende syn, der løbende blev udført i forbindelse med hjemkomsten til slag­teriet, kunne det umiddelbart konstateres at kyllingernes velbefindende var påvirket. Kyllingerne krøb sammen i kasserne. På de hårløse partier omkring bagparten var huden tydeligt rød på mange af kyllingerne. Kyllingernes vejrtrækning var langsom. Ved ankomst kunne Fødevarestyrelsens dyrlæge konstatere, at kyllingernes tilstand ringe: meget våde (gennemblødte), Fødevarestyrelsens dyrlæge kunne se mange døde i kasserne, krøb sammen i kasserne, de havde svag reaktion ved berøring og en del var bevidstløse på grund af kulden. Mange havde nedsat kropstemperatur og var meget slappe. I kasserne fandtes døde kyllinger. I forbindelse med ophængning på slagtekæden, blev disse sorteret fra og optalt.

Efter slagtning kunne det konstateres at mange af slagtekroppene var tydeligt misfar­vede ("murstensrøde”) og med rødfarvede vingespidser. Disse slagtekroppe og det tilhørende organsæt var tydeligt koldere end de normale slagtekroppe og organsæt.”

De ovennævnte observationer samt temperaturforhold under transport og oplysninger vedrørende anvendte presenninger mv. og fund er forenelige med dem, der vil opstå i forbindelse med hypotermi. Når slagtekyllinger udsættes for kulde, vil de indledningsvis øge deres metabolisme og vejrtrækning for at opretholde kropstemperaturen. De vil bruge oplagret glykogen i leveren og musklerne som energikilde til denne øgede metabolisme. Ved fortsat kuldepåvirkning vil kyllingerne begynde at ryste, udvise nedsat vejrtrækning og hjertefrekvens og efterfølgende cyanose (ses som misfarvninger af huden). Desuden vil kuldepåvirkningen af tyndt befjerede områder resultere i aseptisk hudbetændelse, der ses som rødme i huden og ødem i underhuden.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt imod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at slagtekyllingerne, ved at være blevet transporteret på lastbiler med sommerpresenning uden tilstrækkelig beskyttelse mod vejrliget, således at de lave temperaturer derved har resulteret i underafkølede dyr og 1098 døde slagtekyllinger ved ankomst til slagteriet, har været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke under transporten har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Sagen blev afgjort sammen med 2019-24-0156-00014 (3700-89110-00093-19).

Transportvirksomheden var i nærværende sag tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 11, jf. stk. 9, jf. stk. 2, jf. stk. 1 samt bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport § 37, stk.3, jf. stk. 1, nr. 1, (dagældende bekendtgørelse § 35, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1) jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004, artikel 3, litra a og c, samt artikel 6, jf. bilag 1, kapitel II, punkt 1.1.b., ved som transportvirksomhed at være ansvarlig for at 62.464 slagtekyllinger blev transporteret fra flere besætning til slagteri, uden at sikre, at dyrenes behov for beskyttelse mod barske vejrforhold var opfyldt, og selvom transportmidlet var indrettet og anvendt på en sådan måde, at kyllingerne kunne komme til skade og påføres lidelse, og deres sikkerhed ikke blev tilgodeset, idet de blev transporteret på trailere med netpressening, selvom temperaturen var omkring frysepunktet, hvilket medførte at der på et slagtehold var en dødelighed på 1,71 % og på et andet slagtehold en dødelighed på 1,78 %, svarende til at i alt 1098 slagtekyllinger var døde af kulde under transporten, og således havde været udsat for høj grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe og var behandlet groft uforsvarligt.

Sagerne blev samlet afgjort med et bødeforlæg på 60.000 kr.