2019-24-0152-00183

Slagtesvin delvist dekapiteret under pålæsningen på en transportvogn

29-05-2020

Skrivelse af 4. december 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00126-19).
I forbindelse med hævning af dæk på en transportvogn under pålæsning af 30 kg´s grise til eksport, kom en af grisene i klemme og fik hovedet delvis klemt af. Dyret var dødt, da det blev trukket ud af vognen lige efter hændelsen.

Rådet udtalte 29. maj 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har grisen, der fik skåret nakken op og er død på stedet un­der læsning derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 28. august 2019:
”Da chaufføren hejser de øverste fire dæk op for at kunne læsse grise på det nederste dæk, stopper chaufføren pludselig op.

Han kravler op på gelænderet på rampen, får åbnet lågen i venstre side til midterste dæk og hiver en gris ned på ladet. Chaufføren slæber grisen væk fra rampen og ned på jorden inden han fortsætter. Grisen har fået skåret nakken op og er død på stedet… Aflivning var derfor ikke nødvendig, Embedsdyrlæ­gen ser hændelsen bag en dør med glasrude i og hører ikke grisen skrige op. Embeds­dyrlægen har ikke mulighed før at komme op og se nærmere på uheldsstedet, for at se om der er defekte låger eller andet defekt inventar, da bilen er fyldt med grise. Embedsdyrlægen kan konstatere, at der er blod på lågen (se foto nr. 1 i fotomappen).”

Det fremgår endvidere af vedlagte foto, at dyrets nakke er skåret delvist igennem.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at det burde være sikret, at dyrene ikke kunne komme til skade ved transportvognens låger, skodder mm. inden etagedækkene blev sænket/hævet.

Rådet finder, at svinet, ved at blive delvis dekapiteret på transportvognen og være død som følge heraf, har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rå­dets svar.

Svar ad 2:

Rådet skal bemærke, at enhver form for transport af levende dyr skal ske i særligt indrettede transportvogne, som anvendes på en måde, der forebygger enhver beskadigelse af dyrene under læsning, transport og aflæsning af disse.

Afgørelse:

Der var to tiltalte i sagen.

Chauffør:
Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 12, jf. § 2 og bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 om beskyttelse af dyr under transport § 37, stk. 1, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af den 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter mv., artikel 3, litra c, og artikel 8, pkt. 1, jf. bilag I, kapitel I, pkt. 1, ved udøvelse af sit erhverv som chauffør at have udsat en gris for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling og undladt at sikre, at grisen blev transporteret og transportmidlet blev anvendt på en sådan måde, at grisen ikke kom til skade eller blev påført lidelser, og således at dens sikkerhed blev tilgodeset, idet grisen i forbindelse med læsning på lastbilen ved hævning af etagedækkene blev delvis dekapiteret i lastbilen og døde og derved blev udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Tiltalte blev frifundet.
Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at det anvendte køretøj var godkendt til dyretransport. At chaufføren i forbindelse med læsningen af grisene ikke havde handlet i strid med eller tilsidesat instrukser vedrørende læsningen af grisene. Det blev endvidere lagt til grund, at embedsdyrlægen, der var til stede ved læsningen, hverken før eller efter ulykken havde bemærkninger til den anvendte fremgangsmåde ved læsningen af grisene, køretøjet eller andet.

Der var derfor ikke grundlag for at fastslå, at chaufføren burde have handlet anderledes.

På den baggrund fandt retten ikke, at chaufføren havde handlet uagtsomt ved udførelsen af transporten med det pågældende køretøj, og grisens død måtte derfor betegnes som et hændeligt uheld.

Transportvirksomhed:
Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 12, jf. stk. 13, jf. § 2 og bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 om beskyttelse af dyr under transport § 37, stk. 1, jf. stk. 3, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af den 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter mv., artikel 3, litra c, og artikel 6, pkt. 3, jf. bilag I, kapitel I, pkt. 1, og kapitel II, pkt. 1.1., litra a, ved udøvelse af erhverv som transportvirksomhed, at være ansvarlig for, at virksomhedens chauffør udsatte en gris for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, og undladt at sikre, at grisen blev transporteret, og transportmidlet var udformet, indrettet og blev anvendt på en sådan måde, at grisen ikke kom til skade eller blev påført lidelser, og således dens sikkerhed blev tilgodeset, idet grisen i forbindelse med læsning på lastbilen ved hævning af etagedækkene blev delvis dekapiteret i lastbilen og døde og derved blev udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Transportvirksomheden blev frifundet som følge af, at chaufføren blev frifundet for den rejste tiltale.