2020-24-0152-00286

Slagtesvin med 17 cm dybt ældre stiksår på bagparten

07-12-2020

Skrivelse af 4. december 2019 og 22. juni 2020 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00127-18).
Et slagtesvin fandtes ved ankomst til slagteriet at have et 17 cm dybt stiksår af ældre dato. Embedsdyrlægen vurderede, at såret var foreneligt med, at det kunne være påført af et menneske med en kniv. Besætningsejeren oplyste, at det var hans opfattelse, at det måtte være sket på ældre inventar, der havde været rustent og sylespidst. Det var blevet udskiftet i efteråret 2018 og slagtesvinet slagtet i maj 2018. Det var ikke muligt for politiet for at udforske dette nærmere og Rådet fik derfor forelagt spørgsmål med forudsætningen, at det var inventaret der var skyld i stiksåret.

Rådet udtalte 7. december 2020:

Spørgsmål 1:

Hvorvidt sigtedes manglende vedligeholdelse af staldinventaret, hvorved slagtesvinet kom alvorligt til skade på udragende og bøjede tremmer, som var rustne og sylespidse, efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3.

Svar ad 1:

Rådet skal indledningsvis anføre, at Rådet ikke udtaler sig om sanktionsniveauet, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3, men udelukkende udtaler sig om veterinærfaglige spørgsmål.

Følgende fremgår blandt andet af embedsdyrlægens skrivelse af 25. juni 2018:

”Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fandtes følgende:

… Slagtekroppen havde et snit/ stiksar på bagkroppen, Se foto nr.1,2 og 3 i bilag 2.

I højre skinke fandtes et omkring 3 cm bredt stiksår, der gik 17 cm ned i dybden i skinken. Der fandtes pus og betændelse igennem hele stikkanalen og den lugtede af pus ved snit ind i muskulaturen på hærs af stikkanalen, jf. bilag 2, foto nr.3, 4,5, 11 og 13. Der sås tydeligt en bindevævskapsel omkring hele stikkanalen i hele sårets længde, hvilket indikerer at hele såret har samme alder og ikke skyldes en byld, der med tiden har strukket sig længere igennem muskulaturen.

Stiksåret havde stor lighed med el stiksår efter en kniv. Derfor tog undertegnede en slagtekniv af mærket Giesser med en bladlængde på 17 cm og en bredde på 2.5 cm og stak den forsigtigt ind i stiksåret. Knivens brede svarede til bredden af stikkanalen og knivbladets længde svarede til sårets dybde, jf. bilag 2, foto nr. 9,10, 11 og 13.

... hele stikkanalen gik lige igennem muskulaturen, uden at den omkringlig­gende muskulatur var særligt sønderrevet. Det formodes, at der var brugt en ikke rengjort kniv, idet der fandtes pus igennem hele stikkanalen som tegn på tilstedeværelse af en unormal bakterieflora i stikkanalen.”

Følgende fremgår af obduktionsattest af 25. februar 2020 fra Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU-Sund:

”Hudstykket med underliggende muskulatur målte ca. 45 x 22 cm. Præparatet med vaginal - og analåbningen målte ca. 15x8 cm. Ved inspektion af præparaterne fand­tes en kanal strækkende sig fra huden på højre side af analåbningen, gennem subcutis og herefter ind i den underliggende muskulatur. På hudoverfladen ved analåbningen havde kanalen (såret) en diameter på ca. 1 til 1,5 cm og i musklen en diameter på ca. 4 cm. Kanalen målte ca. 22 cm i længden. Kanalen bestod af et konglomerat af kroniske abscesser med fibrinopurulent indhold og pseudomelanosedannelse, og var omgivet af granulationsvæv med en tykkelse på op til ca. 0,2 til 0,3 cm samt bindevæv med en tykkelse på op til ca. 0,5 til 1 cm.

Ved sektion af vagina fandtes hæmorrhagi i vaginalslimhinden. Ved sektion af rektum fandtes intet abnormt.

På baggrund af ovenstående fund kan det konkluderes, at præparaterne er sæde for en kronisk subkutan og intramuskulær kanaldannelse med kronisk abscesdannelse og pseudomelanosedannelse. På hudoverfladen fandtes indgangen til kanalen i form af et sår.

Baseret på mængden af granulationsvæv og bindevæv vurderes forandringerne at have en alder på flere uger.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

De materialer, der anvendes til opførelse af rum, hvor dyr holdes, navnlig til konstruktion af bokse og udstyr, som dyrene kan komme i kontakt med, må ikke være skadelige for dyrene og skal kunne rengøres og desinficeres effektivt.

Lægges ovennævnte til grund samt at læsionen er opstået ved kontakt med bøjede tremmer, som var rustne og sylespidse som følge af manglende vedligehold, finder Rådet, at slagtesvinet, ved at have pådraget sig den beskrevne læsion, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og at det ikke er huset under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at slagtesvinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1, 1. punktum.

Spørgsmål 2:

Hvorvidt det forhold, at slagtesvinet i mindst 14 dage har gået i besætningen med et ube­handlet og dybt stiksår i den ene skinke efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3.

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 til grund, finder Rådet, at slagtesvinets situation for længst skulle have været afhjulpet, hvilket burde være sket straks, da læsionen opstod, ved at det blev opstaldet i en korrekt indrettet sygesti, straks tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet. Slagtesvinet har, ved at have gået under forhold, der har ført til en dyb stiklæsion i skinken og ved efterfølgende i flere uger at have været ubehandlet for den opståede skade, været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og det er ikke behandlet omsorgsfuldt i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at slagtesvinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 9, jf. § 1 og § 2, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 12, jf. § 2 og § 3, ved i tiden op til den 15. maj 2018, i forbindelse med udøvelse af erhverv som ejer af en svinebesætning at have behandlet en gris, som havde et flere uger gammelt og ca. 17 cm dybt, betændelsesfyldt stiksår i bagkroppen, grovere uforsvarligt, idet han undlod at anbringe den i sygesti, tilkalde dyrlæge og behandle den eller alternativt at aflive den, alt hvorved han udsatte den for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom han undlod at huse og passe den under hensyntagen til dens fysiologiske og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Afgjort ved bødeforelæg på 7.500 kr.