2019-24-0152-00102

Slagtesvin med mærker efter slag leveret til slagteri

17-03-2020

Skrivelse af 27. august 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00043-19).
Embedsdyrlægen observerede ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen to slagtesvin med talrige mærker efter slag på ryggen samt blødninger i hud, underhud og underliggende væv.

Rådet udtalte 17. marts 2020:

Spørgsmål 1:

Har slagtesvinet ad slagtekrop 2 ved at være påført slag som beskrevet, da været udsat for ufor­svarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med ka­rakter af mishandling ?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 25. marts 2019, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen på slagteriet observerede følgende:

Slagtesvin nr. 2:  ”Slagtesvin skinketatoveret leverandørnummer 83985. Slagtekroppen havde talrige brede slagmærker på ryggen. Der sås blødning i over-, underhud, subkutane fedtvæv og i den underliggende muskler, jf… foto nr 5-9. Det vurderes, at der kan være slået med et relativt bredt objekt, eks. en form for liste, eller bestem form for dasker.”

Materiale fra slagtesvinet blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Præparaterne målte ca. 85 x 12 cm og 70 x 16 cm. Ved inspektion fandtes multiple blødninger i huden. Flere af blødningerne bestod af to aflange blødninger lokaliseret vinkelret på hinanden. Disse blødninger havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Blødningerne varierede i længde fra ca. 4,5 cm til ca. 5 cm. Bredden på blødningerne varierede fra ca. 0,2 cm til 0,6 cm. Opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på ca. 0,4 til 0,7 cm.

Derudover fandtes to områder målende henholdsvis 18 x 10 cm og 36 x 9 cm med multiple blødninger, hvor af nogle havde togskinnekonfiguration.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhu­den. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder.

Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og infiltration med neutrofile granulocyter.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter stumpt traume påført af et menne­ske, og vurderes at have en alder på ikke under 4 timer i forhold til aflivningstids­punktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at slagtesvin nr. 2, ved at være påført talrige slag på ryggen medførende blødninger i huden og underhuden, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at slagtesvinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Det fremgår af sagens oplysninger, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen på slagteriet endvidere observerede følgende:

Slagtesvin nr. 1: ”Slagtesvin skinketatoveret leverandørnummer 83985. Slagtekroppen havde talrige brede slagmærker på ryggen. Der sås blødning i over-, underhud samt subkutane fedtvæv, jf… foto nr 1-4. Det vurderes, at der kan være slået med et relativt bredt objekt, f.eks. en form for liste, eller bestemt form for dasker.”

Det fremgår endvidere af sagsoplysningerne, at ejer oplyste, at ”Han ikke ville afvise, at de to omhandlede grise kunne have været lidt vanskelige at have med at gøre, hvorfor de måske var tildelt enkelte slag. Måske lidt for hårde, med grisedaskeren, hvorved skaderne var opstået.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at slagtesvin nr. 1, ved at være påført talrige slag på ryggen medførende blødninger i huden og underhuden, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at slagtesvinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 2, stk. 9 og stk. 11, jf. § 1 og § 2, og transportbekendtgørelsens § 36, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. transportforordningens artikel 3, litra e, artikel 8, stk. 1, jf. bilag I, kapitel III, punkt 1.8, litra a, ved at være ansvarlig for at en af virksomhedens ansatte behandlede to slagtesvin groft uforsvarligt og undlod at behandle dem omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, idet slagtesvinene i forbindelse med drivning forud for transport til slagtning, blev påført talrige slag på ryggen med formentlig en grisedasker, forårsa­gende blødninger i over- og underhud, fedtvæv og den underliggende muskulatur, hvorved slagtesvi­nene blev udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Afgjort ved bødeforelæg på 20.000 kr.