2019-24-0152-00138

Slagtesvin med slagmærker på lænden

19-03-2020

Skrivelse af 8. oktober 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00101-17).
Embedsdyrlægen observerede ved den kødkontrolmæssige undersøgelse på slagteriet to slagtesvin med mærker på lænden ved haleroden. Det ene svin havde endvidere fraktur af en ryghvirvel.

Rådet udtalte 19. marts 2020:

Spørgsmål 1:

Har slagtesvin A derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling el­ler grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 19. september 2019, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen på slagteriet observerede følgende:

”Slagtesvin A, skinketatoveret leverandørnummer …. Slagtekroppen havde et rundt/rombeformet mærke på caudale (bageste) lænd umid­delbart cranialt (forrest) for haleroden. Mærkets diameter var ca. 4-5 cm. Ved gen­nemskæring og på midtflækningen sås blødning i hud, underhud, fedtvæv og musku­latur, se … foto nr. 6,7, 8.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at såfremt slagtesvin A er blevet påført slag resulterende i et ca. 4-5 cm stort slagmærke på lænden umiddelbart foran haleroden medførende blødninger i hud, underhud, fedtvæv og muskulatur, har det været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at slagtesvin A har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Har slagtesvin B derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling el­ler grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Det fremgår endvidere af anmeldelse af 19. september 2019, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen på slagteriet observerede følgende:

”Slagtesvin B, skinketatoveret leverandørnummer ….
Slagtekroppen havde et rundt/rombeformet mærke på caudale lænd umiddelbart cranialt for haleroden. Diameter var ca. 4-5 cm. Ved gennemskæring og på midtflæk­ningen sås blødning i hud, underhud, fedtvæv og dyb muskulatur. Desuden sås fraktur (knoglebrud) af korsbenet, se … foto nr. 1, 2, 3,4,9,10.”

Materiale fra slagtesvin B blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion or Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Hudstykke og hale:
Præparatet målte ca. 24,5 cm x 14 cm og bestod af hud, underhud og delvis underlig­gende muskulatur samt en hale.

Ved inspektion fandtes et område på huden med multiple cirkulære blødninger med en diameter på ca. 0,5 til 1 cm. Ved gennemskæring af huden fandtes disse ikke at stræk­ke sig ned i underhuden. Omkring haleroden fandtes blødning i underhuden og i den underliggende muskulatur. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra muskulaturen i området omkring halen.

Ved histologisk undersøgelse fandtes blødning og nekrotiske muskelfibre med infilt­ration af neutrofile granulocyter og makrofager.

Ryghvirvler og hud
Præparatet målte ca. 33 x 14 cm. Ved modtagelsen var ryghvirvlerne gennemsavet saggitalt. Ved inspektion fandtes en akut fraktur af én af ryghvirvlerne og blødning i den omkringliggende muskulatur.

Underhud og underliggende muskulatur omkring halerroden var sæde for en blødning. Baseret på den histologiske undersøgelse vurderes forandringerne at have en alder på ca. 2 til 6 timer. Ryghvirvlerne var sæde for en akut fraktur med blødning i den om­kringliggende muskulatur. På baggrund af det indsendte materiale kan det ikke afgø­res, hvorvidt forandringerne er påført af et menneske.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at såfremt slagtesvin B er blevet påført slag på lænden medførende blødninger i huden, underhud og underliggende muskulatur omkring haleroden samt akut fraktur af ryghvirvler med blødning, har det været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at slagtesvin B har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Der var to tiltalte i sagen.

Landbrugsmedhjælper 1:
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9, jf. § 1, samt transportbekendtgørelsens § 36, stk. 1, nr. 1, jf. transportforordningens artikel 3, litra e og artikel 8 stk. 1, jf. bilag I, kapitel III, punkt 1.8, litra a, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som landbrugsmedhjælper, ved drivning i forbin­delse med lastning af grise til slagtning, at have behandlet mindst ét slagtesvin groft uforsvarligt ved at have tildelt slagtesvinet et slag på lænden foran haleroden med formentlig bagsiden af en tatoverings­hammer, medførende blødninger i hud, underhud, fedtvæv og muskulatur, hvorved slagtesvinet blev udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Afgjort ved bødeforelæg på 10.000 kr.

Landbrugsmedhjælper 2:
Påtaleopgivelse.

Begrundelsen for påtaleopgivelse var, at man ikke forventede, at tiltalte ville blive fundet skyldig i overtrædelse af dyreværnsloven og transportforordningen, idet det efter efterforskningen måtte lægges til grund, at slagene var tildelt med formentlig bagsiden af en tatoveringshammer. Tiltalte brugte drivbræt ved drivningen.