2020-24-0152-00232

Springhalt slagtesvin var ikke håndteret i besætningen

21-09-2020

Skrivelse af 30. marts 2020 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00030-20).
Ved tilsyn i en svinebesætning fandtes et slagtesvin med et ældre halesår. Det var springhalt på højre forben, som var fortykket. Svinet, der var under middel i huld, var opstaldet i en sti uden blødt underlag sammen med flere artsfæller. Det var ikke behandlet.

Rådet udtalte 21. september 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har grisen under sit ophold i besætningen derved været ud­sat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behand­ling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af anmeldelsen vedrørende tilsynet d. 28. oktober 2019:

”Grisen vejede ca. 60 kg og gik i en almindelig sti uden blødt leje. Dens foderstand var under middel. Grisen havde et ældre halesår, der var under opheling. Den var spring­halt og havde kronisk, deformerende, uhelbredelig ledbetændelse i højre albueled. Venerne trådte tydeligt frem som tegn på lidelsens kronicitet.

Ledbetændelsen er formentlig opstået som følge af et inficeret halesår. Halesåret vur­deres at være ældre end ledbetændelsen.

Ledbetændelsens varighed vurderes at være mindst et par uger.”

Af de medfølgende videoklip kan ses, at svinets højre forben er hævet i albueregionen. Forbenet holdes løftet og sættes ikke til jorden på noget tidspunkt.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at slagtesvinets tilstand har været tydelig og let erkendelig. Dets situation burde på et langt tidligere tidspunkt være afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det, da tilstanden opstod, var blevet anbragt i sygesti med blød bund og løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben således, at aflivning kunne have fundet sted, længe inden lidelsen fik det ovenfor beskrevne omfang.

Under sygdomsforløbet i besætningen har slagtesvinet været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at slagtesvinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rå­dets svar.

Svar ad 2:

Der henvises til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse om sygeafdeling til produktionsdyr af 5. marts 2004, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 2 og stk. 9 og stk. 11, jf. §§ 1, 2 og 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 5.