2019-24-0152-00154

Støttehalt slagtesvin transporteret til slagteri – var ikke separeret under transporten

15-04-2020

Skrivelse af 31. oktober 2019 fra Nordjyllands Politi (5100-89121-00003-19).
Et slagtesvin, der blev transporteret levende til slagteriet, var ved ankomst til slagteriet støttehalt på venstre forben. Dyret var ikke transporteret separeret fra de andre dyr. Venstre forknæ var monstrøst forstørret.

Rådet udtalte 15. april 2020:

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at besætningsejer, ved at lade svinet gå i besætningen med beskrevne lidelser, uden at give dyret den passende behandling eller lade det aflive, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og udsat slagtesvinet for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og i bekræftende fald finder rådet da, at besætningsejer derved har behandlet svinet uforsvarligt eller groft uforsvarligt.

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 8. januar 2019:

”Embedsdyrlæge XXX konstaterede i øvrigt ved aflæsningen, at dyret ikke var transporteret adskilt fra de øvrige dyr.

Ved den kliniske undersøgelse af det levende svin kunne det konstateres, at dyret ikke var i stand til at bevæge sig ved egen kraft uden smerter. Dyrets venstre forben holdtes løftet fra underlaget, og dyret tog kun meget nødigt ganske let og ikke vægt­bærende støtte på venstre forben, idet kun den yderste del af tåen blev sat meget kortvarigt til jorden i forbindelse med at dyret blev drevet fremad, jf. bilag 3 - notat vedr. fremsendte filmklip 1. Endvidere aflastede dyret i hvile venstre forknæled ved at lægge sig på forknæet, så leddet ikke skulle være vægtbærende, jf. bilag 2 - foto 1- 2.
Det vurderes, at dyret var støttehalt (tydeligt halt, men tog dog meget let støtte på benet) i meget svær grad på venstre forben.
Dyret fremstod undervægtig i forhold til øvrige dyr på læsset (vurderet til ca. 80-85 kg) og med let påvirket almenbefindende, idet dyret sitrede i hudoverfladen og virke­de udmattet.
Der kunne iagttages en stor hævelse ved dyrets venstre forknæ. Hævelsen var af en sådan størrelse, at venstre forben ud for forknæet målet 39 cm i omkreds, hvor det normale højre forben på samme sted målte 23,5 cm, jf bilag 2 - foto 8-10. Hævelsen var fast, varm og uforskydelig og strakte sig hele vejen rundt om forknæet. Hævelsen var let øm for berøring og meget øm for lette tryk, idet dyret reagerede ved øget muskelsitring og ændret øreholdning ved berøring og ved forsøg på at trække benet væk fra undersøgeren ved lette tryk på hævelsen, jf. bilag 3 - notat vedr. fremsendte film­klip 2.
Der kunne på hævelsen observeres en del sår af varierende størrelse, jf. bilag 2, foto 3-5-
Ved måling af dyrets temperatur efter ca. 20 minutters hvile i sygefolden fandtes der let feber (39,5 grader), hvilket betød, at dyret ikke var slagteegnet.”

Af Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskabs skrivelse af 23. september 2019 fremgår følgende:

”Ved inspektion af præparatet fandtes området omkring forknæet fortykket med en fast hævelse beliggende omkring leddet. Der var gjort indsnit i leddet ved modtagelse. Forknæet målte udvendigt ca. 13x14x13 Cm. Der fandtes fem ulcerationer (sår) i området omkring leddet målende op til 4,5 cm i diameter. Ulcerationerne fandtes dækket af granulationsvæv. Proximalt i venstre forknæ fandtes en kronisk, nekrotiserende artritis med intraartikulær fibrosering samt tab af ledbrusk. Læsionen målte 1,5 x 3 cm, og det intraartikulære granulationsvæv havde en tykkelse på op til ca. 0,5 cm. I det periartikulære væv fandtes granulationsvæv og nydannet bindevæv med en tyk­kelse på henholdsvis ca. 1 cm og 5 cm samt stedvis osseøs metaplasi. I det periartiku­lære granulations- og bindevæv fandtes en absces med et volumen på ca. 8 ml. Abscessen var omgivet af en bindevævskapsel med en tykkelse på ca. 3 cm. Der fandtes fistulært opbrud fra abscessen til en af de i huden observerede ulcerationer.

På baggrund af ovenstående fund kan det konkluderes, at venstre forknæ er sæde for en kronisk, nekrotiserende artritis (ledbetændelse) med tab af ledbrusk, intraartikulær fibrosering samt periartikulær granulations- og bindevævsnydannelse med abscessdannelse. Baseret på tykkelsen af det nydannede granulatiqns- og bindevæv vurderes forandringerne at have en alder på flere uger.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Lægges ovennævnte samt vedlagte foto til grund, finder Rådet, at slagtesvinets tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn og ved læsning. Slagtesvinets tilstand skulle for længst have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at dyret var blevet aflivet/nødslagtet. Dyret burde således ikke have været transporteret levende til slagtning. Slagtesvinet har under opholdet i besætningen samt under læsning og transport været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at slagtesvinet i besætningen under det lange sygdomsforløb samt under læsning og transport har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Finder rådet at besætningsejer eller dennes ansatte eller transportvirksomheden og dennes chauffør, ved at transportere svinet i ovennævnte tilstand, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og udsat slagtesvinet for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og i bekræftende fald finder rådet da, at besætningsejer derved har behandlet svinet uforsvarligt eller groft uforsvarligt.

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Der skal henvises til Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste, der kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 35.000 kr. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 9 jf. §§ 1 og 2 og bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transports § 35, stk. 1, nr. 1 jf. bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport artikel 3, litra b og ar­tikel 8, stk. 1, jf. bilag I, kapitel I, pkt. 1 og pkt. 2, litra a.