2020-24-0152-00212

Svin fik knust ganen på transportvogn

17-07-2020

Skrivelse af 13. februar 2020 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00081-19).
Embedsdyrlægen observerede ved det levende syn på slagteriet et svin, der blødte fra næsen og munden. Ved undersøgelse af slagtekroppen efter aflivningen fandtes huden på trynen at være flækket i midtlinien og knusning af den forreste tredjedel af ganen.

Rådet udtalte 17. juli 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovenstående oplysninger i sagen lægges til grund, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt den beskrevne adfærd efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig be­handling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3.

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 29. august 2019, at embedsdyrlægen ved det levende syn på slagteriet observerede følgende:

”Ved den kliniske undersøgelse af det levende svin kunne det konstateres, at dyret var blandt de sidste der gik af transporten ved aflæsning af det øverste dæk. Det blødte ud af næsen og munden og gik med åben mund som tegn på stress. Blodet der kom fra næseborene var delvist koaguleret (størknet). Dyret var stille og virkede chokeret. Se foto 1.

Straks ved aflæsningen blev dyret placeret i sygefold, hvor det stod helt stille uden at udvise den undersøgende adfærd af omgivelserne som ellers er normalt for svin. Dy­ret havde stadig åben mund og hyperventilerede. Kort tid efter blev dyret aflivet ...

Efter aflivning blev det konstateret, at blodet primært stammede fra mundhulen, idet huden rundt om trynen ingen læsioner havde. På selve trynepladen var huden flæk­ket i midtlinien på den ventrale (nederste) halvdel, se foto 11 i bilag 2. Inde i mund­hulen fandtes ca. den forreste tredjedel af ganen at være knust/brækket, se foto 2-5, 10,12-13…

Da blodet var delvist koaguleret, vurderes det ikke, at skaden kan være sket i forbin­delse med selve aflæsningen.

Ved gennemgang af transportmidlet efter endt aflæsning fandtes små mængder blod på sidevægs-tremmerne til øverste dæk i venstre side ca. midt i. Se foto 6-7...”

Af sagens oplysninger fremgår, at transportvirksomheden oplyste, at ”… der åbenbart var en konstruktionsfejl på køretøjet… er i dialog med producenten af køretøjet om at få det ændret…”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinet, ved at være transporteret på en måde, så det fik trynen i klemme, så det ved ankomsten til slagteriet fremstod chokeret og blødende med flækket hud på trynepladen og brud på ganen, har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at svinet under transporten har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 2:

Rådet skal bemærke, at enhver form for transport af levende dyr skal ske i særligt indrettede transportvogne, som anvendes på en måde, der forebygger enhver beskadigelse af dyrene under læsning, transport og aflæsning af disse.

Afgørelse:

Tiltalte transportvirksomhed blev straffet med bøde på 20.000 kr. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, samt stk. 9 og stk. 11, jf. § 1, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, samt stk. 12 og stk. 13, jf. § 2, og bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport § 35, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nu bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 om beskyttelse af dyr under transport § 37, stk. 1, og stk. 3, jf. Rådets Forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og derved forbundne aktiviteter artikel 3, litra c.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at slagtesvinet havde været udsat for grovere uforsvarlig behandling med karakter af misbrug samt vægt på den tid der var gået, siden forholdet blev begået, uden at det kunne bebrejdes tiltalte.

Henset til at der ikke under pålæsningen af svinene var konstateret uagtsomhed, men at uagtsomheden alene var begrundet i den forudgående indskærpelse og manglende reaktion herpå sammenholdt med, at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at lastbilen havde været godkendt til transport af svin, fandt retten ikke, at der var grundlag for en betinget frakendelse af retten til at udøve erhvervsmæssig virksomhed med transport af dyr.