2019-24-0152-00189

Svin med navlebrok med sår på broksækken var ikke i sygesti

29-05-2020

Skrivelse af 12. december 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00166-19).
Ved kontrolbesøg i en svinebesætning fandtes et slagtesvin på 55 kg med navlebrok med sår på undersiden af broksækken. Svinet var opstaldet i en produktionssti uden strøelse med almindelig belægningsgrad.

Rådet udtalte 29. maj 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har grisen med det store brok med sår på derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Af anmeldelse af 19. november 2019 fremgår følgende:

”Ved kontrolbesøget blev der konstateret et slagtesvin, ca. 55 kg, med et større navlebrok med sår i bunden af broksækken… Grisen gik i en almindelig sti uden blødt leje med almindelig belægningsgrad. Man kunne fra siden se, at grisen havde et større brok med sår i bunden. Broksækken vurderes at være større end 15 cm i diameter. Såret var trevlet, og vurderes at være mindst 10 cm i diameter. Omkring den midterste, "hvide” del af såret var krateret 4 mm dybt. Når man trykkede på det "hvide” område, føltes det blødt. Dette er udtryk for, at bugvæggen er tynd. Ud fra sårets krater/rande vurderes det at være mindst 6 dage gammelt.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte og det medfølgende fotomateriale til grund, finder Rådet, at slagtesvinets tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig. Dets situation skulle på et tidligere tidspunkt have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet flyttet til korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, før lidelsen fik det beskrevne omfang.

Rådet finder, at slagtesvinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at slagtesvinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rå­dets svar.

Svar ad 2:

Der henvises til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9 og stk. 11, jf. § 1 og § 2, jf. bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 5, ved som ejer af besætningen og i forbindelse med udøvelse af erhverv, at være ansvarlig for, at en gris blev udsat for groft uforsvarlig behandling, og ikke behandlet om­sorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, idet grisen på ca. 55 kg havde et større navlebrok på over 15 cm med et mindst 6 dage gammelt mindst 10 cm bredt og 4 mm dybt sår på, som gik i en almindelig sti uden blødt leje med almindelig belægningsgrad, og burde på et langt tidligere tidspunkt været anbragt i sygesti med tykt lag strøelse og lav belægning, og løbende underkastet vurdering og rettidig indgriben, alternativt tilset af dyrlæge eller aflivet, hvorved grisen blev udsat for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Afgjort ved bødeforelæg på 20.000 kr.