2019-24-0152-00163

Svin med navlebrok med stor sårdannelse var ikke håndteret i besætningen

04-05-2020

Skrivelse af 12. november 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00151-19)
Ved kontrol i en svinebesætning observeredes et svin på ca. 50 kg med stort navlebrok med komplikationer i form af en alvorlig sårdannelse på hele broksækkens underside. Dyret gik i en produktionssti uden blødt underlag sammen med andre svin.

Rådet udtalte 4. maj 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har omhandlede gris med brok derved været udsat for ufor­svarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med ka­rakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 12. november 2019, at embedsdyrlægen ved kontrol i en svinebesætning observerede følgende:

”… en gris med en større broksæk, hvorpå der var et sår, se foto 1 - 3 samt video.

Grisen vejede ca. 50 kg og gik i en almindelige sti uden blødt leje. Den havde en stort pendulerende broksæk med et sår i bunden som tydeligt kunne ses fra siden. Brok­sækkens diameter var ca. 20 cm, og sårets diameter var over 15 cm.

Såret var mere end 1 cm dybt, og det vurderes, at såret var mindst 8 dage gammelt.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinets tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig, og at dets situation for længst skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at dyret var blevet anbragt i korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben således, at aflivning kunne have fundet sted, inden lidelsen fik det ovenfor beskrevne omfang.

Rådet finder, at svinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Der henvises til Det Veterinære Sundhedsråd udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 20.000 kr. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, og stk. 9, jf. §§ 1, 2 og 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5.