2019-24-0152-00149

Svin med sår på stort navlebrok - opstaldet i produktionssti

19-03-2020

Skrivelse af 29. august 2019 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00070-19).
Ved kontrol i en svinebesætning fandtes et svin med sår på et stort navlebrok. Svinet gik i en produktionssti uden strøet underlag sammen med andre svin. 

Rådet udtalte 19. marts 2020:

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at besætningsejer ved at lade grisen gå i besætningen igennem flere dage, uden at isolere dyret i sygesti samt uden at lade dyret tilse af dyrlæge/lade dyret aflive, derved har undladt at behandle dyret om­sorgsfuldt og forsvarligt samt undladt at beskytte dyret bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. I bekræftende fald, finder rådet da, at der er tale om uforsvarlig eller grovere ufor­svarlig behandling af dyret?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 11. april 2019, at embedsdyrlægen ved kontrol i en slagtesvinebesætning observerede følgende:

”En gris, ca. 45 kg, som en alm. sti uden blødt underlag og med alm. Belægning. Grisen havde et stort, pendulerende navle­brok, ca. 18 cm i diameter med sår, ca. 12 cm i diameter.

I den ene side af såret var der et 4 - 5 mm dybt krater med bindevævsdannelse. Sår­ets alder vurderes at være mindst 5 dage, og forholdet vurderes at være grovere ufor­svarligt, se foto 1-6 samt video 1 og video 2.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de underkastes løbende vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinets tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig, og at dets situation for længst skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at dyret var blevet anbragt i korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben således, at aflivning kunne have fundet sted længe inden lidelsen fik det ovenfor beskrevne omfang.

Rådet finder, at svinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Der henvises til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 samt stk. 9 jf. §§ 1 og 2, samt § 19, stk. 1 jf. § 5 i bekendtgø­relse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer, at have behandlet en gris groft uforsvarligt, idet den havde en broksæk, ca. 18 cm i diameter, med sår på undersiden af broksækken på ca. 12 cm.

Afgjort med bødeforelæg på 20.000 kr.