2019-24-0152-00136/2019-24-0152-00137

Syge svin mangelfuldt håndteret

05-03-2020

Skrivelse af 7. oktober 2019 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00057-19 og 3300-89110-00078-19).
Embedsdyrlægen observerede ved et opfølgende besøg i en slagtesvinebesætning 3 syge svin, som var mangelfuldt håndteret. De var alle medicinsk behandlet uden effekt. Ingen af svinene var tilset af dyrlæge, og to svin var ikke i sygesti. Ved endnu et opfølgende besøg blev der fundet 13 syge eller tilskadekomne svin der ikke var i sygesti, behandlet eller tilset af dyrlæge.

Rådet udtalte 5. marts 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt oplysningerne i sagen om de 3 grise lægges til grund, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt den beskrevne adfærd for hver enkelt gris efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 7. juni 2019, at embedsdyrlægen ved et opfølgende kontrolbesøg i en svinebesætning d. 5. februar 2019 observerede følgende:

Svin nr. 1: ”Grisen var opstaldet i en almindelig sti uden blødt leje sammen med andre raske gri­se og gris 2. Den var ikke i stand til at rejse sig, var mager og indfalden i flanken… Grisen havde en fast hævelse omkring skulderleddet på venstre side, der målte 20 x 20 cm. Den havde desuden en fast hævelse omkring knæleddet, ligeledes i venstre side. På ydersi­den af venstre forben lidt ovenfor forknæet sås tillige en mindre fast hævelse, der må­lte 10 x 5 cm, som havde et sår på den nederste rand. På ydersiden af højre forben sås et åbent sår over en hævelse, der målte 10 x 10 cm. Såret var af ældre dato, idet der var volddannelse omkring såret. Læsionen var blød i den forreste del, mens den ba­gerste del var fast og prominerede bagud for benet. Grisen var ifølge besætningsejer behandlet i tre dage med Ethacillin i perioden 6.-9. januar 2019. Jf. foto 1-6 samt 17­-18… samt videosekvens, gris 1… Det vurderes, at lidelsen har haft en varighed på mindst flere uger.”

Svin nr. 2: ”Grisen gik i en almindelig sti uden blødt leje sammen med andre raske grise og gris 1. Grisen rejste sig kun modvilligt og gik derefter kun få skridt på forknæene, hvorefter den lagde sig igen… På venstre side havde grisen en fast hævel­se omkring albueleddet, som målte 10 x 12 cm, og der var et lille slidsår på hævelsen. Desuden havde grisen en fast rund hævelse på indersiden af venstre has, som målte 7 x 7 cm og en fast hævelse på indersiden af underbenet på højre side. Grisen var ifølge besætningsejer behandlet i tre dage med Ethacillin i perioden 6.-9. januar 2019. Jf. foto 7-11 samt 17-18 … samt videosekvens, gris 2… Det vurderes at lidelsen har haft en varighed på mindst flere uger.”

Svin nr. 3: ”Grisen var opstaldet alene i en sygesti med blødt leje (måtte), men uden adgang til varmekilde. Da grisen først blev observeret under kontrollen lå den udenfor måtten, og frøs, så den rystede af kulde. Besætningsejer oplyste, at grisen var blevet flyttet til sygestien samme morgen, men at den var blevet behandlet med ethacillin i 3 dage fra d. 22.-24. januar 2019. Grisen var tydeligt smertepåvirket, havde vanskeligt ved at rejse sig og var springhalt på højre forben. Der var en blød hævelse på 10 x 10 cm om­kring albueleddet på det pågældende ben. Ved berøring af hævelsen viste grisen tegn på smerte ved at trække benet til sig. Jf. foto 12-13 … samt videosekvens, gris 3… Det vurderes, at lidelsen har en varighed på mindst 1-2 uger.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at lidelserne hos svin 1-3 ved det daglige tilsyn har været tydelige og let erkendelige med svin, der nødigt rejste sig og, da de stod og gik, havde udpræget gangbesvær. Således gik svin 2 på forknæene og svin 3, der var springhalt på højre forben, satte trynen til jorden for at holde balancen. Svin 1 var ude af stand til at rejse sig.

Svinenes situation skulle for længst have været afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at de var blevet tilset af en dyrlæge, da det blev klart, at den tildelte behandling ikke havde den ønskede effekt, således at svinene blev smertefri og udviste normal fysiologisk og adfærdsmæssig levevis eller aflivet, før lidelserne fik det beskrevne omfang.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at svin 1-3, ved at være unddraget flytning til sufficient indrettet sygesti med blødt leje og varmekilde, dyrlægetilsyn, behandling herunder smertebehandling eller aflivning, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svin 1-3 har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Under hensyntagen til den samlede mængde af ovenstående beskrevne forhold samt forholdene under j.nr. 3300-89110-00078-19, hvor Fødevarestyrelsen har indgivet anmeldelse om 3 grise der efter deres opfat­telse har været udsat for grovere uforsvarlig behandling, samt 10 grise der har været udsat for uforsvarlig behandling, og såfremt oplysningerne herom lægges til grund, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt den beskrevne adfærd og behandling af grisene samlet set vurderes af Rådet?

Svar ad 2:

Lægges ovenstående samt svar ad 5 til grund, finder Rådet, at dyrene med de beskrevne lidelser under opholdet i besætningen samlet set har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at svinene samlet set har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 3:

Se svar ad 6.

Spørgsmål 4:

Såfremt oplysningerne i sagen om de 3 grise der var henholdsvis springhalt og støttehalt lægges til grund, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt den beskrevne adfærd efter Rådets vurdering udgør en ufor­svarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3.

Svar ad 4:

Det fremgår af anmeldelse af 13. august 2019, at embedsdyrlægen ved et opfølgende kontrolbesøg i svinebesætningen d. 30. april 2019 observerede følgende:

Smågris 1: ”Grisen var springhalt på højre bagben og undlod at tage støtte på benet både når den stod og gik. Ved knæet på højre bagben var der en fast hævelse, der blev vurderet at være 7 cm. i diameter. Henover hævelsen sås en rød linje, der lignede et ar.

Ifølge medicinoptegnelserne var grisen ikke blevet behandlet mens den havde været på den pågældende ejendom. Jf. foto 3 og 4… samt videosekvens af smågris 1… Det vurderes, at lidelsen har haft en varighed på mindst 1 uge, idet hævelsen ud for grisens knæ er stor i forhold til grisens størrelse, ligesom hævelsen er helt fast.”

Smågris 2: ”Grisen var svært støttehalt på venstre bagben og tog kun meget nødig støtte på benet, når den stod og gik. Ved knæet på venstre bagben var der en hævelse, der blev vurde­ret at være 7 cm. i diameter.

Ifølge medicinoptegnelserne var grisen ikke blevet behandlet, mens den havde været på den pågældende ejendom. Jf. foto 5 og 6 … samt videosekvens af smågris 2… Det vurderes at lidelsen har haft en varighed på mindst 5-6 dage, idet hævelsen ud for grisens knæ er stor i forhold til grisens størrelse.”

Smågris 3: ”Grisen var svært støttehalt på venstre forben og tog kun meget nødig støtte på benet. Den var uvillig til at gå og lagde sig ned. Når den gik tog den kun begrænset støtte på venstre forben. Ud for albuen på venstre forben var der en fast hævelse, der blev vur­deret til 3 x 5 cm.

Ifølge medicinoptegnelserne var grisen ikke blevet behandlet, mens den havde været på den pågældende ejendom. Jf. foto 7 og 8 … samt videosekvens af smågris 3 og smågris 3,2… Det vurderes, at lidelsen har haft en varighed på mindst 1 uge, idet hævelsen ud for grisens venstre albue er stor i forhold til grisens størrelse samt at hævelsen var fast.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at lidelserne hos smågris 1-3 ved det daglige tilsyn har været tydelige og let erkendelige med udpræget gangbesvær i form af springhalthed eller svær støttehalthed.

Svinenes situation burde på et tidligere tidspunkt have været erkendt og afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at de var blevet isoleret i sufficient indrettet sygesti med blødt underlag og varmekilde, sufficient behandlet, og såfremt deres tilstand ikke hurtigt bedredes, var blevet tilset af en dyrlæge eller aflivet, før lidelserne fik det beskrevne omfang.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at smågrisene, ved at være unddraget flytning til sufficient indrettet sygesti med blødt leje og varmekilde, behandling herunder smertebehandling, dyrlægetilsyn eller aflivning, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at smågris 1-3 har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 5:

Under hensyntagen til den samlede mængde af ovenstående beskrevne forhold og såfremt oplysningerne herom lægges til grund, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt den beskrevne adfærd og behandling af grisene samlet set vurderes af Rådet.

Svar ad 5:

Det fremgår endvidere af anmeldelsen af 13. august 2019, at embedsdyrlægen ved det opfølgende besøg i besætningen d. 30. april 2019 observerede 10 slagtesvin med store navlebrok, heraf havde to svin endvidere sår på broksækken:

Svin 4 (ca. 35 kg): ”Grisen havde et stort navlebrok, der blev vurderet til 20 cm uden sår. Grisen var ind­falden i flanken, sandsynligvis fordi, at en del af grisens bughuleorganer (tarme) var placeret i broksækken. Grisen var alment upåvirket… Jf. foto 9 og 10…”

Svin 5 (ca. 70 kg): ”Grisen havde et stort navlebrok, der blev vurderet til 17 cm. På undersiden af brok­sækken sås et afhelet sår. Grisen var alment upåvirket…. Jf. foto 11 og 12…”

Svin 6 (ca. 60 kg): ”Grisen havde et stort navlebrok, der blev vurderet til 17 cm. Grisen var alment upå­virket… Jf. foto 13 og 14…”

Svin 7 (ca. 70 kg): ”Grisen havde et stort navlebrok, der blev vurderet til 18 cm. Grisen var alment upå­virket… Jf. foto 13 og 15…”

Svin 8 (ca. 40 kg): ”Grisen havde et stort navlebrok, der blev vurderet til 20 cm. Grisen var alment upå­virket… Jf. foto 16 og 17…”

Svin 9 (ca. 50 kg): ”Grisen havde et stort navlebrok, der blev vurderet til 20 cm. Grisen var alment upå­virket… Jf. foto 16 og 18…”

Svin 10 (ca. 50 kg): ”Grisen havde et stort navlebrok, der blev vurderet til 20 cm. Grisen var alment upå­virket… Jf. foto 19…”

Svin 11 (ca. 100 kg): ”Grisen havde et stort navlebrok, der blev vurderet til 20 cm. Grisen var alment upå­virket… Jf. foto 20 og 21…”

Svin 12 (ca. 60 kg): ”Grisen havde et stort navlebrok, der blev vurderet til 15 cm. På undersiden af brok­sækken sås et sår på størrelse med en femkrone. Grisen var alment upåvirket… Jf. foto 20,22 og 23…”

Svin 13 (ca. 60 kg): ”Grisen havde et stort navlebrok, der blev vurderet til 18 cm. På højre side af broksæk­ken sås et sår. Grisen var alment upåvirket… Jf. foto 20 og 24…”.

Svin 4-13 var opstaldet i almindelige produktionsstier uden blødt underlag.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinenes tilstand under det daglige tilsyn har været tydelige og let erkendelige, og at deres situation på et tidligere tidspunkt skulle være afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at svinene var blevet anbragt i korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, således at aflivning/hjemmeslagtning kunne have fundet sted, inden lidelserne fik det beskrevne omfang.

Rådet finder, at svin 12 og 13 under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svin 12 og 13 har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Rådet finder endvidere, at svin 4-11 under opholdet i besætningen har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svin 4-11 har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1. Se endvidere svar ad 2.

Spørgsmål 6:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 6:

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Besætningsejer tiltalt for to forhold.

1.
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, og stk. 9, jf. § 1 og § 2, og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5, ved som ejer af svinebesætning at have udsat 3 grise, som var syge eller tilskadekomne, for grovere uforsvarlig behandling, idet:

a. gris 1, som ikke var i stand til at rejse sig, havde på venstre side en fast hævelse omkring skulderleddet på 20 x 20 cm, en fast hævelse omkring knæleddet i venstre side og en mindre, fast hævelse på ydersiden af venstre forben på 10 x 5 cm med et sår på den nederste rand, ligesom den på ydersiden af højre forben havde et åbent sår over en hævelse, der målte 10 x 10 cm,

b. gris 2, som kun modvilligt rejste sig, havde på venstre side en fast hævelse omkring albueleddet på 10 x 12 cm med et lille slidsår på hævelsen, en fast, rund hævelse på indersiden af venstre has på 7 x 7 cm, og en fast hævelse på indersiden af underbenet på højre side,

c. gris 3, som var tydeligt smertepåvirket og havde vanskeligt ved at rejse sig, var springhalt på højre forben med en blød hævelse på 10 x 10 cm omkring albueleddet, idet han undlod at anbringe gris 1 og 2 i sygesti, ligesom han undlod at behandle alle grisene sufficient og lade dem tilse af dyrlæge eller alternativt at aflive dem, alt hvorved han udsatte dem for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom han ikke behandlede dem omsorgsfuldt, herunder at de blev huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

2.
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, og stk. 9, jf. § 1, § 2, og § 3, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5, ved som ejer af svinebesætning at have udsat 13 grise, som var syge eller tilskadekomne, for grovere uforsvarlig behandling, idet:

a. gris 1 var springhalt på højre bagben og havde ved knæet på samme ben en fast hævelse på ca. 7 cm i diameter,

b. gris 2 var svært støttehalt på venstre bagben og havde ved knæet på samme ben en fast hævelse på ca. 7 cm i diameter,

c. gris 3 var svært støttehalt på venstre forben og havde ud for albuen på samme ben en fast hævelse på ca. 3 x 5 cm,

d. grisene 4-13 havde alle store navlebrok, heraf havde 3 af grisene (gris 5, 12 og 13) sår på broksækken, idet han undlod at anbringe grisene 1-3 i sygesti, behandle dem og lade dem tilse af dyrlæge eller alternativt at aflive dem, ligesom han undlod at opstalde grisene 4-13 i bokse med ekstra strøelse, alt hvorved han udsatte alle 13 dyr for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom han ikke behandlede dem omsorgsfuldt, herunder at de blev huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Afgjort ved bødeforelæg på 20.000 kr.