2019-24-0153-00004

Tamkatte indfanget i fælde og sluppet ud i naturen

09-03-2020

Skrivelse af 8. august 2019 fra Bornholms Politi (2200-89110-00002-19).
Politiet modtog en anmeldelse om, at en person havde sat en ’kattefælde’ op i sin baggård, og at anmelder inden for de seneste tre uger havde mistet sine to katte, der var øremærkede. Politiet besøgte adressen og fik oplyst, at personen havde indfanget syv katte i fælden, og efterfølgende lukket dem ud i skoven.

Rådet udtalte 9. marts 2020:

Spørgsmål 1:

Har kattene, på den beskrevne måde at blive efterladt og overladt til sig selv, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelsesrapport af 22. marts 2019, at politiet modtog en anmeldelse om, at en nabo havde opsat en ’kattefælde’, og at anmelder inden for de seneste tre uger havde mistet sine to katte.

Det fremgår af afhøringsrapport af 15. maj 2019, at afhørte oplyste, at han ”havde indfanget 7 katte og udsat dem i …… Afhørte forklarede, at han puttede kyllingeskrog ind i burfælden for at lokke kattene derind. Allerede den første dag gik en kat i fælden. Afhørte tog fælden i bag i bilen og kørte til ……, hvor han stoppede og lukkede katten ud… Den følgende uge fangede afhørte én kat om dagen… Herefter kørte afhørte kattene ud til … ...”

Af dyrlægeerklæring af 6. juni 2019 fremgår følgende:

”D. 4. april 2019 præsenteres …, en rød/hvid huskat, kastrat ca. 5,5 år, ejet af … i klinikken.

Ved undersøgelsen findes en knækket hjørnetand i højre side af overmunden. Tidspunkt for dette kan ikke fastsættes, men det er ikke noteret tidligere i …s journal. … er rolig og virker sløv/træt. Normal temperatur. En del småskrammer i ansigtet. Ingen infektion i sårene, der er under opheling. Han er i normalt huld. Ellers er der intet at bemærke ved den kliniske undersøgelse.

… har været væk i 5,5 uge og bringes til klinikken dagen efter han bliver fundet. Han er kun tilset en enkelt gang efter hændelsen.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Herreløse katte i Danmark har generelt svært ved at klare sig alene i naturen, med mindre de har tilknytning til mennesker, der sørger for fodertilskud og mulighed for, at de kan søge ly for vejr og vind. En tamkat, der er vokset op i menneskers varetægt, vil have meget svært ved at klare sig selv, og vil med overvejende sandsynlighed dø, hvis den efterlades gennem længere tid.

Rådet vil generelt anse det forhold at efterlade tamkatte med henblik på, at de skal klare sig selv for groft uforsvarlig behandling af dyr med risiko for at udvikle sig til groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at de 7 katte, ved at være indfanget og efterladt i naturen, har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med risiko for at udvikle sig til groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Advokat … har stillet spørgsmålet, om behandlingen af kattene på den beskrevne måde end ikke kan anses for at være uforsvarlig behandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, skt. 2, jf. §§ 1, 2 og § 3, stk. 1, ved i en ukendt periode frem til d. 14. marts 2019, at have behandlet mindst syv katte groft uforsvarligt, idet tiltalte indfangede mindst syv katte i en fælde og kørte dem væk fra adressen, hvorefter kattene blev overladt til sig selv i naturen.

Tiltalte blev frifundet for overtrædelse af dyreværnslovens § 2 og § 3, stk. 1, der omhandler dyrehold, idet tiltaltes indfangning og borttransport af kattene ikke kunne anses for dyrehold.

Med den modifikation af den rejste tiltale, der følger af ovenstående, fandtes tiltalte skyldig i overtrædelse af dyreværnslovens § 1. Straffen blev fastsat til en bøde på 10.000 kr.

Retten lagde ved bødens fastsættelse vægt på Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse, hvorefter tiltalte ved sin borttransport af tamkatten måtte anses for at have udsat den for groft uforsvarlig behandling. Retten lagde endvidere vægt på strafskærpelserne, der følger af lov nr. 384 af 28. maj 2003 og lov nr. 645 af 8. juni 2016, begge om ændring af dyreværnsloven.

Det fremgår af forarbejderne til 2016-loven blandt andet, at grovere uforsvarlig behandling af dyr i 1. gangs tilfælde udenfor erhvervsforhold som udgangspunkt bør straffes med en bøde på 10.000 kr. Retten fandt ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage.