2019-24-0151-00044

To magre og halte køer var håndteret mangelfuldt

26-02-2020

Skrivelse af 3. oktober 2019 fra Bornholms Politi (2200-89111-00006-19).
Embedsdyrlægen observerede ved et besætningsbesøg to magre og halte køer, der var mangelfuldt håndteret. Køerne var ikke i sygeboks eller tilset af dyrlæge. Den ene ko var i behandling for forkert lidelse og den anden var ikke behandlet. Køerne blev aflivet da tilkaldt dyrlæge vurderede, at deres prognose for helbredelse var ringe.

Rådet udtalte 26. februar 2020:

Spørgsmål 1:

Har køerne med CKR.nr. …-03246 og CKR.nr. …-04208 ved ikke på et tidligere tidspunkt at være blevet tilset af dyrlæge og behandlet, alternativt aflivet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 9. september 2019, at embedsdyrlægen ved et kontrolbesøg i en kvægbesætning observerede følgende:

”Ko nr. … -03246
Koen fandtes afmagret med vinklet hoftehjørner, sædeben og 2/3 del synlige tværtappe, samt sav­takket spinaltappe. Koen vurderedes til en huld karakter < 2 på Fergusons huldskala. Hud- og hår­lag vurderedes normalt.

Koen fandtes at være svært støttehalt på højre bagben, - halthedsgrad 4, - idet den sås med krum ryg i stående og gående position, og kun nødigt tager vægt på benet. I gang ses koen at tage korte skridt, samt kun nødigt at vil gå frem. Omkring højre bagben kodeled fandtes benet fortykket, og der var opbrud i kronranden af betændelse fra kloven.

Koen fandtes endvidere med hængende, bagudrettet ører, stift blik, - og klager sig ved lyd. Koen udviser alle de klassise symptomer på smerte.

Koen er… dagligt flyttet fra fold til malkegrav og retur, - over betonunderlag.

Koen har ikke været behandlet for sin klovlidelse, men landbruger har registreret behandling for hase trykning d. 20-22/8.”

”Ko nr. … -04208
Koen fandtes mager med vinklet hoftehjørner og sædeben, samt 1/3 del synlige tværtappe. Koen vurderedes til en huld karakter 2½ på Fergusons huldskal. Hud og hårlag vurderedes normalt.

Koen fandtes at være støttehalt på venstre bagben, - haltheds grad 3, - idet den sås at stå og gå med krum ryg, samt nikke med hovedet i gang. Ved gang ses koen kun at sætte den forreste del af tåen på venstre bagben i jorden. I malkestalden ses hun at aflaste sit venstre bagben, ved at løfte det fra underlaget samt at trippe.

Koen ses endvidere med lavthængende, bagudrettet ører, samt stift blik, - klassiske symptomer på smerte hos køer.

Koen er… dagligt flyttet fra fold til malkegrav og retur, - over betonunderlag.

Koen har ikke været behandlet for sin klovlidelse. Der er senest d. 22/1-19 registreret klovbeskæ­ring. Dyrlægen har ikke været tilkaldt til vurdering af koens lidelse.”

Af besætningsdyrlægens e-mail af 26. august 2019 fremgår følgende vedrørende de to køer:

”… -03246 med såleknusning og ledbetændelse i klovled.”

”… -04208 med kronisk halthed på VB pga klovspaltebetændelse.”

Det fremgår endvidere, at køerne blev ”aflivet på grund af ringe prognose.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at køernes tilstand har været tydelig og let erkendelig særligt i forbindelse med den daglige flytning imellem fold og malkegrav, som det også fremgår af de medfølgende videoklip.

Rådet finder endvidere, at køernes lidelser for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de, da haltheden opstod, var blevet anbragt i sygeboks med blødt underlag, nedsat belægning samt sufficient og uhindret adgang til fodring og vanding. Køerne burde endvidere være tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet, før deres tilstande fik et omfang som beskrevet.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at køerne under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at køerne har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

I hvilket omfang har køernes tilstand og gangbesværethed været erkendelig forud for kontrolbesø­get?

Svar ad 2:

Det fremgår af sagsakterne, at ejer oplyste, at de to køer gik på en sygefold med 10-12 andre køer og var fjernet fra den store flok.

Det fremgår endvidere af sagsoplysningerne og de til sagen medfølgende videoklip, at køerne på besøgsdagen fremstod magre til afmagrede, svært halte og bevægede sig uvilligt med krum ryg, nikkende hovedbevægelser samt små tøvende eller stikkende skridt. De var tydeligvis smerteprægede med lavt hængende hoveder og med klassiske tegn på såkaldt ’pain face’ med stift blik, og ørerne lagt tilbage.

Lægges ovennævnte samt svar ad 1 til grund, finder Rådet, at køernes lidelser igennem længere tid har været tydelige med tiltagende gangbesvær og tab af huld i en sådan grad, at de var taget ud af flokken og anbragt på en sygefold, hvor deres tilstand særligt har været let erkendelig ved den daglige flytning af køerne imellem sygefold og malkestald.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Besætningsejer tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven § 28, stk. 2 og 9 jf. §§ 1, 2 og § 3, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 5, ved i forbindelse med udøvelse som erhverv som besætningsejer at have behandlet to køer groft uforsvarligt, og undladt at beskytte dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, herunder huse og passe dem under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundheds-mæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Afgjort ved bødeforelæg på 30.000 kr.