2020-24-0156-00016

Tolv prydfugle i bure opbevaret i uopvarmet lagerhal sultet og tørstet ihjel

07-07-2020

Skrivelse af 9. marts 2020 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00147-19).
Ejer opbevarede fugle i bure i en uopvarmet lagerhal i november måned og undlod at tildele fuglene vand og foder i 14 dage. Syv ud af 12 fugle døde.

Rådet udtalte 7. juli 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovenstående beskrivelse samt foto og videomateriale lægges til grund, vurderes fuglene

da at have været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behand­ling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af politiets forelæggelse af 9. marts 2020 af sagen for Rådet refererende til politiets besøg i fugleholdet d. 29. november 2019:

”Politiet tog til stedet, der er en lagerhal i …. Ved politiets ankomst til stedet så de flere bure med fugle. Burene stod i metalreoler i et hjørne af en ellers tom bygning. Temperaturen i bygningen var meget lig den, der var uden for. Der var lys tændt i bygningen.

Politiet beskrev, at der i alle bure, undtagen ét, var fugle som var enten døde eller så stærkt svækkede og syge ud, idet de sad apatiske hen med oppustet fjerdragt. Burene bar præg af ikke at have været rengjort længe, idet fuglene sad i deres egen afføring, som lå i nogle cm højde i burene. Ingen fugle havde adgang til vand. Fuglene havde adgang til foder, men det var svært at vurdere, hvorvidt der alene var tale om skaller eller rester eller næringsgivende foder.

Der var i alt 8-10 døde fugle og 5 levende. På stedet fandtes fodersække og tomme vandflasker. Der sås ikke flasker eller beholdere med vand i bygningen.

Politiet valgte at tildele fuglene vand, som de straks drak af.

Fødevarestyrelsen blev tilkaldt.
Det fremgår af fotorapport, at der: i bur 1 lå en død undulat, bur 2 lå to døde fugle, der ved palpation fandtes magre med fremstående brystben, i bur 3 var en levende og en død fugl, der var ingen foder, i bur 4 var to levende fugle, i bur 5 var to levende og tre døde fugle, gødningen lå i en bunke i buret, de levende fugle havde gødning på kløerne.

Fuglene blev aflivet af en dyrepasseruddannet politibetjent. Det fremgår af Rapport, Aflivning, at der blev foretaget aflivning af en nymfeparakit, to zebrafinker og to duelignende fugle.

Følgende fremgår af embedsdyrlægens udtalelse af 5. december 2019 vedrørende besøget i fugleholdet d. 29. november 2019:

”I et garageanlæg på en reol i et hjørne stod der flere fuglebure. Der var i alt 7 døde og 5 levende fugle. De døde fugle der kunne undersøges var magre. De levende fugle ud­viste ikke umiddelbart tegn på sygdom, men flere sad med oppustet fjerdragt som tegn på at de frøs.

Ved politiets ankomst havde ingen af dyrene vand, dette tildelte politiet til de levende fugle før undertegnedes ankomst. Der lå lidt fuglefoder i nogle af burene. Det er undertegnedes vurdering at dyrene er døde af tørst og sult.”

Fuglene er ikke blevet vejet eller obduceret, men der er tale om små/mindre fugle (undulater, parakitter, zebrafinker og ”duelignende fugle”). Der foreligger ikke data om temperatur i det 180 m2 højloftede rum i perioden, men temperaturen angives af politiet til, ”meget lig den der var udenfor”. Danmarks Meteorologiske Institut angiver middeltemperaturen for november 2019 til 5,7 0C, at der i måneden i alt var 2,1 frostdøgn på landsplan, og at sæsonens første sne faldt d. 29. november.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at fuglene, ved at være placeret i bure under uhygiejniske forhold om vinteren i en uopvarmet lagerhal, og ved ikke at være tildelt foder og vand angiveligt i en periode på 14 dage, har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at fuglene under opholdet i den uopvarmede lagerhal om vinteren og uden tildeling af vand og foder har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrige Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede gennem længere tid ikke har vist evne eller vilje til at tilvejebringe dyreværns­mæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske helt eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jvf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28, stk. 1, 1. pkt., jf. 2. pkt., jf. stk. 7 ved at have behandlet 12 fugle groft uforsvarligt med karakter af mishand­ling, idet fuglene var efterladt i en ikke opvarmet lagerbygning uden mad og vand, hvorved syv af fuglene var døde ved politiets ankomst og de resterende fem måtte aflives på stedet.

Tiltalen blev frafaldet med den begrundelse, at tiltalte efter at have begået mishandlingen af fuglene blev dømt i andre straffesager. Anklagemyndigheden vurderede, at tiltalte ikke ville blive idømt en strengere straf, selv hvis dette forhold havde været taget med i dommen.