2020-24-0152-00192

Tre slagtesvin med mærker efter slag

26-06-2020

Skrivelse af 20. december 2019 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00039-19).
Embedsdyrlægen observerede ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen tre slagtesvin med talrige mærker efter slag på ryggen samt blødninger i huden, underhuden og det underliggende væv.

Rådet udtalte 26. juni 2020:

Spørgsmål 1:

Hvis det beskrevne sammenholdt med anmeldelsen i sin helhed samt de fremlagte fotos lægges til grund, er det så Rådets vurdering, at den pågældende gris i levende live har været udsat for uforsvarlig behand­ling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 15. marts 2019, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen observerede tre slagtesvin med mærker efter slag på ryggen. Af anmeldelsen fremgår, at embedsdyrlægen ved undersøgelse af slagtekroppene fandt følgende:

”Slagtekrop nr. 1: … Slagtekroppen havde talrige slagmærker på ryggen, der var så tæt placeret at de er svære at skelne …  Slagmærkerne var diffuse uden tydelige afgrænsninger, derfor også svært at måle. Ved flere af slagene var der kraftig og udbredt blødning i huden, underhuden samt i spæklaget og i den underliggende muskulatur.

Slagtekrop nr. 2: … Slagtekroppen havde talrige slagmærker placeret på ryggen… Slagene var ca. 1-2 cm brede. Der var kraftig blødning i huden, underhuden samt i spæklaget… 

Slagtekrop nr. 3: … Slagtekroppen havde mindst 5 slagmærker placeret på ryggen… Slagene var ca. 2 cm brede. Der var lidt blødning i huden, underhuden samt i spækla­get…

Vedr. alle tre slagtekroppe:

Det vurderes, at der kan være slået med en eller flere slags aflange genstande.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og sagsakterne til grund, finder Rådet, at slagtesvin nr. 1, 2 og 3, ved at være påført fra mindst 5 til talrige slag på ryggen medførende blødninger i huden, underhuden og de underliggende væv, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at slagtesvin nr. 1, 2 og 3 har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9, jf. § 1 samt bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 om beskyttelse af dyr under transport § 37, stk. 1, nr. 1 og nr. 6 (dagældende bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 § 3 5, stk. 1, nr. 1), jf. Rådets Forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004, art. 3, litra e og art. 8, stk. 1, jf. bilag I, kapitel III, punkt 1.8, litra a, jf. straffelovens § 89, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv at have udsat 3 slagtesvin for grovere uforsvarlig behandling, idet han i forbindelse med pålæsning af dyrene på vogntoget, der skulle transportere dem til slagteri, tildelte 2 af svinene adskillige slag på ryggen samt 1 slagtesvin mindst 5 slag på ryggen, med en aflang genstand, hvilket medførte, at det ene svin havde udbredte blødninger i huden, underhuden, spæklaget samt i den underliggende musku­latur, og de 2 andre svin havde blødninger i huden, underhuden og spæklaget, alt hvorved de 3 svin blev udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Ved bødens fastsættelse blev der taget hensyn til, at tiltalte d. 20. april 2020 vedtog en bøde på 25.000 kr.

Afgjort ved bødeforelæg på 15.000 kr.