2019-24-0152-00124

Utilstrækkelig håndtering af syge svin samt utilstrækkelig indretning af sygestier

02-04-2020

Skrivelse af 22. september 2019 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00069-18).
I forbindelse med et kontrolbesøg foranlediget af en af Fødevarestyrelsens kampagne om ”Håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer 2018” fandtes i en besætning sygestier, der ikke var indrettet korrekt og syge grise der ikke var opstaldet korrekt.

Rådet udtalte 2. april 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte beskrivelse af areal og indretning af sygesti i sektion 2 med de 14 grise lægges til grund, har de pågældende grise den 8. maj 2018 ved opstaldningen været udsat for uforsvarlig behand­ling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår blandt andet af Fødevarestyrelsens anmeldelse af 14. juni 2018:

”I sektion 2 var der 14 dyr placeret i sygestien, og denne sygesti samt dyrene som var opstaldet her, omtales nedenfor. Se foto 2-9 og de tre videoklip ”Kig i sygesti” som viser oversigter af sygestien.

Sygestien blev opmålt af ejer til at være 5,21 mi længden og 2,4 m i bredden, hvilket giver et areal på 12,5 m2.

I stien lå en hård gummimåtte, der ifølge ejers oplysninger målte 2 m i længden x 1,8 m i bredden, hvilket giver et areal på 3,6 m2.

De syge dyr gik meget tæt, og størstedelen af betonspaltegulvet var tilsølet af gylle, så de syge grise var generelt våde og beskidte, ligesom flere havde alvorlige urinsvidninger af huden pga ætsninger med større eller mindre sår til følge. Foderrenden/krybben stod fuld af væske og opslæmmet foder, som tegn på, at grisene ikke havde ædt som normalt. Normalt æder slagtesvin op mellem hver udfordring, og hvis de ikke gør dette er der risiko for, at vådfoderet rådner i krybben.

Grisene varierede i størrelse og vægt fra ca. 40 kg til ca. 140 kg. Regnes der med en gennemsnitsvægt på 60 kg for samtlige dyr i sygestien, er der jf. bekendtgørelse om beskyttelse af svin krav om et minimumsareal på 14 x 1,29 m2= 18 m2. Heraf skal mindst 2/3 være indrettet med blødt underlag, hvilket giver et areal på 12 m2

Beregninger viser således, at grisene mindst havde 33% for lidt areal til rådighed, i forhold til minimumsarealet. Der var ikke blødt underlag noget sted i stien, eftersom den tilsølede gummimåtte var lavet af et hårdt materiale og der var ikke adgang til ekstra varme...”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de 14 syge svin, ved at være opstaldet i en ukorrekt indrettet sygesti med overbelægning, manglende blødt leje og på et underlag, der medførte urinsvidninger, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet, under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte beskrivelser af gris nr. 4,10,11,12,14,9 og grisene 1,2,3 og 5, der er beskrevet sam­let, lægges til grund, har de pågældende grise den 8. maj 2018 og i tiden forud herfor været udsat for ufor­svarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling? Der anmodes om en udtalelse om hver enkelt dyr?

Svar ad 2:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 14. juni 2018:

”Gris, delvist lam i bagpart, middel foderstand, nummereret som nr. 4. Grisen sad med bagparten drejet ind under sig, direkte på det bare betonspaltegulv, se foto 10-11 og videoklip. Den var i middel foderstand. Efter kraftig opfordring fra kontrolløren kæmpede den sig op og stå, men kunne ikke tage støtte på højre bag- ben (springhalt) og vægrede sig kraftigt mod at bevæge sig fremad, dette fremgår tydeligt af videoklippene. Der var svind af muskulaturen på højre lår og benet dingle­de som tegn på, at det kunne være brækket. Xxx oplyste at han havde behandlet grisen med medicin mod ledbetændelse for flere uger siden. Medicinoptegnelser kunne ikke fremvises.
Det er undertegnedes vurdering, at grisen havde været syg gennem længere tid, for­mentlig uger til måneder. Xxx aflivede straks grisen eftersom undertegnede vurdere­de, at grisen ikke havde mulighed for at komme sig.

Gris, ømbenet alle 4 ben, urinsvidninger, middel foderstand, nummereret som nr. 10
Grisen var i middel foderstand og blev af ejer vurderet til at veje ca. 140 kg. Se foto 12-13 og videoklip. Grisen lå på det tilsølede gulv og var våd og beskidt på det meste af kroppen. Den havde særdeles svært ved at rejse sig og vokaliserede/skreg højt som tegn på smerter, da den blev gennet op, herefter gik den usikkert og vaklende. På både højre og ven­stre side af kroppen var det særdeles tydeligt, at huden var stærkt rød som en følge af at grisen havde ligge længe i urin og gødning. På venstre lår var der deciderede sår­dannelser pga ætsninger. Ejer oplyste grisen var behandlet med medicin for længe siden. Medicinopteg­nelser kunne ikke fremvises. Det er undertegnedes vurdering, at grisen havde været syge gennem længere tid, formentlig uger til måneder. Xxx aflivede straks grisen eftersom undertegnede vur­derede, at grisen ikke havde mulighed for at komme sig uden unødig smerte og lidel­se…

Gris, ømbenet, byld højre skulder, urinsvidninger, middel foderstand, nummereret som nr. 11
Grisen var i middel foderstand og blev vurderet til at veje ca. 120 kg. Se foto 14-17 Grisen lå på den tilsølede måtte og var våd og beskidt på det meste af kroppen. Hu­den var på store områder rød og irriteret pga urinætsninger og der var direkte sårdan­nelser på venstre lår. Da grisen blev gennet op gik den usikkert og vaklende pga øm­hed i lemmerne. Højre forben var fortykket og ud for højre skulder var der en hævel­se på ca. 10 x 10 cm, sandsynligvis pga en gammel indkapslet absces/byld. Ejer kun­ne ikke redegøre for, hvor længe grisen havde været i sygestien og hvornår den hav­de været behandlet. Medicinoptegnelser kunne ikke fremvises. Det er undertegnedes vurdering, at grisen havde været syg gennem længere tid, for­mentlig uger til måneder. Xxx aflivede straks grisen, eftersom undertegnede vurde­rede, at grisen ikke havde mulighed for at komme sig uden unødig smerte og lidelse.

Gris, ømbenet, sår højre lår, urinsvidninger, middel foderstand, nummereret som nr. 12
Grisen var i middel foderstand og blev vurderet til at veje ca. 120-140 kg. Se foto 18-21 og videoklip. Grisen lå på den tilsølede matte og var våd og beskidt på det meste af kroppen. Huden var på store områder rød og irriteret pga urinætsninger og der var et meget tydeligt, højrødt, betændt og snavset sår på ca. 10x6 cm på højre lår. Grisen vokaliserede/skreg som tegn på ubehag og smerte, da den blev gennet op og ville nødigt rejse sig. Da den kom på benene var der tydelig muskelsitren som tegn på svækkelse og smerter, og samtidig undlod grisen, at tage støtte på venstre bagben pga smerter. Ejer kunne ikke redegøre for, om grisen havde været i medicinsk behandling. Det er undertegnedes vurdering, at grisen havde været syg gennem længere tid, for­mentlig uger til måneder. Xxx aflivede straks grisen, eftersom undertegnede vurde­rede, at grisen ikke havde mulighed for at komme sig uden unødig smerte og lidelse.

Gris, særdeles ømbenet, urinsvidninger, øresår, middel foderstand, nummereret som nr. 14
Grisen der var i middel foderstand lå på den tilsølede måtte og var våd og beskidt på det meste af kroppen. Den havde endvidere talrige øresår på begge ører. Se foto 22- 23 og videoklip. Grisen vokaliserede/skreg som tegn pa ubehag og smerte, da ejer prøvede at genne den op hvilket den værgrede sig kraftigt imod. Grisen kunne ikke komme på benene uden ejers hjælp - ejer løftede grisens bagkrop op ved at tage fat i halen. Da den var hjulpet op kunne den ikke finde fodfæste, men skred konstant rundt på det tilsølede gulv fordi den var så usikker på benene/svag i muskulaturen. Ejer kunne ikke redegøre for om grisen havde været i medicinsk behandling eller hvor længe den havde gået i sygestien. Det er undertegnedes vurdering, at grisen havde været syg gennem længere tid, for­mentlig uger til måneder. Xxx aflivede straks grisen og udtalte, at grisen skulle have været aflivet tidligere på dagen.

Grisene, nummereret 1,2,3 og 5 omtales samlet
De fire grise var tilsølede i større eller mindre grad og våde på store dele af kroppen. Dette gjaldt især for gris nr. 1 og 5, som også havde øresår på begge ører. Se foto 24 - 31 og videoklip af gris nr. 1,2 og 5. Alle var sat tilbage i vækst sammenlignet med jævnaldrende grise, de var magre med en tydelig markering af ryghvirvlerne, og udspilede i vommen som tegn på kronisk utrivelighed/”ballongrise”. Xxx omtalte grisene som ’’tykmavede” og oplyste, at de ikke havde været tilset af en dyrlæge eller været i medicinsk behandling. Han kunne ikke oplyse en eksakt alder på grisene, undtagen for gris nr. 5 som angiveligt var ca. 3 måneder gammel. Det blev også oplyst af ejer, at gris nr. 1 skulle have været afli­vet. Det er undertegnedes vurdering, at grisene har været syge gennem længere tid, for­mentlig uger til måneder. Xxx valgte at aflive grisene, eftersom prognosen (muligheden for at komme sig) for helbredelse, blev vurderet af undertegnede som slet/dårlig.

Gris nummer 9
Grisen var i middel ernæringstilstand, den var stærkt tilsølet på kroppen og havde en stor hævelse omkring albueleddet på venstre forben som tegn på kronisk betændelse. Se foto 32 og videoklip. Den var støttehalt, dvs når den satte kloven mod underlaget, løftede den umiddelbart benet igen som tegn på smerter og den havde tydeligvis smerter når den blev opfordret til at bevæge sig fremad. Dette fremgår af videoklip­pet. Xxx oplyste "at grisen havde været behandlet for noget tid siden Medicinop­tegnelser kunne ikke fremvises. Det er undertegnedes vurdering, at grisen havde været syg gennem længere tid, for­mentlig uger til måneder. Xxx valgte at aflive grisen eftersom prognosen (muligheden for at komme sig) for helbredelse, blev vurderet af undertegnede som slet/dårlig.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Lægges ovennævnte samt det medsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinene nr. 1-5, 9-12 og 14 for længst burde have været opstaldet i korrekt indrettet sygesti med tilstrækkeligt areal, tilset af en dyrlæge med henblik på nærmere undersøgelse og iværksættelse af relevant behandling eller aflivning. Dyrenes tilstand har været tydelig og let erkendelig. Under sygdomsforløbet i besætningen har de syge svin nummereret  1-5,  9-12 og 14, ved at være opstaldet under de nævnte forhold med overbelægning, manglende tørt leje med urinsvidning til følge, samt ved at være unddraget passende behandling alternativt aflivet, været udsat for høj grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe, og er herunder ikke blevet passet og plejet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinene 1-5, 9-12 og 14 i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Der skal endvidere henvises til bekendtgørelse om beskyttelse af svin.

Afgørelse:

Der var tre tiltalte i sagen:

Besætningsejer (herefter T1) tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 9 og stk. 11, jf. § 1, § 2 og § 3, stk. 1, bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1 og stk. 2, jf. § 5, samt bekendtgørelse om beskyttelse af svin § 39, stk. 1 og stk. 2, jf. § 13, stk. 4, stk. 5 og stk. 6, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv, at være ansvarlig for, at de ansatte T2 og T3 havde behandlet 14 svin groft uforsvarligt (forhold 1).

Yderligere tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 12 og stk. 13, ved som besætningsejer at være ansvarlig for, at T3 behandlede et svin groft uforsvarligt (forhold 2).  

De to driftsledere (herefter T2 og T3):
Begge tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 9, jf. § 1 og § 3, stk. 1, samt bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5, samt bekendtgørelse om beskyttelse af svin § 39, stk. 1, jf. § 13, stk. 4, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som driftsledere og ansvarlige for pasningen af besætningen at have behandlet 14 svin groft uforsvarligt (forhold 1).

T3 yderligere ansvarlig for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 12, jf. § 2, for at have behandlet 1 svin groft uforsvarligt (forhold 2).

Forhold 1: Retten fandt på baggrund af embedsdyrlægens forklaring, hendes noteringer og vurderinger, og de af hende optagne videoer og fotos, sammenholdt med den af Det Veterinære Sundhedsråd afgivne udtalelse, bevist, at de tiltalte var skyldige i groft uforsvarlig behandling af dyr.

Forhold 2: De tiltalte havde erkendt sig skyldig i uforsvarlig behandling af dyr, men ikke i groft uforsvarlig behandling. Retten fandt efter embedsdyrlægens vurderinger og noteringer, sammenholdt med Det Veterinære Sundhedsråds vurdering bevist, at de tiltalte havde gjort sig skyldig i groft uforsvarlig behandling af dyr.

Bøden for forhold 1 fandtes efter grovheden af overtrædelsen, der var begået i erhverv, samt efter antallet af dyr, der var omfattet, passende at kunne fastsættes til 40.000 kr. til hver af de tiltalte, der samstemmende havde forklaret, at de begge havde taget del i pasningen af dyrene.

Bøden for forhold 2, der ligeledes var begået i forbindelse med udøvelse af erhverv, fandtes efter forholdets grovhed og pådømmelsen sammen med forhold 1, passende at kunne fastsættes til en yderligere bøde på 10.000 kr. til hver af de tiltalte.

Der var som følge af sammenfaldende formueenheder ikke grundlag for tillige at fastsætte nogen bøde for T1, idet T1 var ejet af T3, for forhold 1 og 2.

T3 skulle betale en bøde på 50.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 20 dage.

T2 skulle betale en bøde på 40.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 20 dage.

De tiltalte skulle solidarisk betale sagens omkostninger.