2020-24-0152-00273

Efter transport fandtes so med fraktur af trynen samt døde og moribunde grise

25-01-2021

Skrivelse af 11. juni 2020 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00008-20).
Ved det levende syn på slagteriet fandtes en so med fraktur af næseryggen og underkæbe, en so med påvirket almenbefindende og en moribund orne. De blev aflivet på rampen. Endvidere fandtes to søer døde ved ankomsten.

Rådet udtalte 25. januar 2021:

Spørgsmål 1:

Har gris nr. 1 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling i forbindelse med transporten?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af anmeldelse af 16. januar 2020:

”… Ved aflæsning konstaterede embedsdyrlægen, at der i midterste aflukke på det øverste dæk var mange søer oversprøjtet med blodstænk. Efter aflæsning lå en enkelt so tilbage, som var meget alment påvirket og pustede med en flænge i trynen og ødelagte fortænder…”, hvilket understøttes af det medfølgende videomateriale. Soen blev efterfølgende aflivet på bi­len…

Ved kødkontrolmæssige undersøgelser efter slagtning blev der observeret en brækket tryne, hævet tryne,

åbent sår på næseryg, ødelagte tænder i undermunden og massive blødninger i næsehulen…  Ingen antydning af fibrøst væv… Fødevarestyrelsen vurderer, at skaden er sket fordi skodderne ikke har været lukket og der ikke har været ført tilstrækkeligt opsyn under hævning eller sænkning af etagerne.”

Materiale fra soen blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Ved inspektion af præparatet fandtes en ulceration dorsalt på trynen ca. 9 cm fra det yderste af trynen. Ulcerationen strakte sig rundt om hele trynen. I ulcerationen fandtes blødning, koageldannelse og laceration af vævet, samt blotlæggelse af næsebenet og næsebrusken. Der fandtes komminut frakturering af den rostrale del af næsebenet og en del af næsebrusken (nasale conchae og næseskillevæg). Frakturen gik på tværs af næsebenet og målte her ca. 3-5 cm i bredden.

Efter sagittal gennemsavning af hovedet fandtes en fraktur af den rostrale del af un­derkæben. De to forreste fortænder i hver side sad løst.

Der blev udtaget væv fra ulcerationen og frakturområdet omkring næsebenet til histo­logisk undersøgelse. Ved den histologiske undersøgelse fandtes laceration af vævet, fibrin, blødning, ødem og massiv infiltration med neutrofile granulocytter samt enkel­te makrofager.

På baggrund af ovenstående fund kan det konkluderes, at hovedet er sæde for en akut ulceration på trynen med komminut frakturering af den underliggende næsebensknog­le og næsebrusk samt en akut fraktur af underkæben. Baseret på de histologiske fund, vurderes alle forandringerne at have en alder på få timer i forhold til aflivningstids­punktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at det burde være sikret, at skodderne var lukket inden etagedækket blev hævet, således at der ikke var risiko for, at svinene kunne komme til skade.

På baggrund af sagens oplysninger og beskrivelsen af de fundne læsioner, finder Rådet det sandsynligt, at soen har fået trynen i klemme på transportvognen, således at den fik brud på trynen og underkæben og ved aflæsningen var liggende i lastbilen, smertepåvirket med lukkede øjne, pustende og alment påvirket, hvilket understøttes af det fremsendte videomateriale. Soen har derved været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at soen under transporten har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Har gris nr. 2 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling i forbindelse med transporten?

Svar ad 2:

Af anmeldelsen af 16. januar 2020 fremgår følgende:

”Dyre­lægen konstaterede i forreste aflukke på øverste dæk 1 selvdød so, som lå lige bagved førerhuset, hvor der er mindst luftcirkulation… Desuden var skodderne i den forreste del af vognens venstre side ikke åbnet tilstrækkeligt. Derud­over konstaterede dyrlægen overlæs i samme aflukke, idet dyrene ikke havde plads til at ligge ned i deres naturlige stilling… Der har tillige været risiko for, at dyr der er kommet ned at ligge, ikke kan komme op at stå igen og derfor er ble­vet nedtrampet.

Fødevarestyrelsen vurderer, at soen er død som følge af overbelægning og varme­stress under transporten.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte og det fremsendte foto til grund, finder Rådet, at soen, ved at være transporteret på en måde, så den var død ved ankomst til slagteriet, har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at soen har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 3:

Har gris nr. 3 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling i forbindelse med transporten?

Svar ad 3:

Det fremgår af anmeldelsen af 16. januar 2020, at ”På nederste dæk konstaterede dyrlægen en selvdød so, som var mager og utrivelig. Fødevarestyrelsen vurderer, at soen er død som følge af varmestress, idet transport­midlet har været lastet til maksimum uden at tage hensyn til vejrforholdene den på­gældende dag med meget varmt vejr.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte og det fremsendte foto til grund, finder Rådet, at soen, ved at være transporteret på en måde, så den var død ved ankomst til slagteriet, har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet finder, at soen har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 4:

Har gris nr. 3 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling under opholdet i besætningen (mager og utrivelig) og har grisen været egnet til transporten?

Svar ad 4:

Der ses ikke i de fremsendte sagsakter at være en beskrivelse af soens helbredstilstand ud over, at den var mager. Rådet finder det på det foreliggende grundlag, ikke muligt at foretage en veterinærfaglig vurdering af soen under opholdet i besætningen, eller af hvorvidt soen var transportegnet.

Spørgsmål 5:

Har gris nr. 4 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling i forbindelse med transporten?

Svar ad 5:

Af anmeldelse af 16. januar 2020 fremgår følgende:

”I samme aflukke som dyr nr. 2 var 1 stress so, som pustede og sitrede. På grund af overbelægning i aflukket havde den ikke mulighed for at ligge ned i dens naturlige stilling. Efter opdrivning kunne den gå frem til rampen, hvorefter den blev aflivet…

Fødevarestyrelsen vurderer, at soen var stresset pga. overbelægning i aflukket og for­di transporten varet 7,5 time med mange stop undervejs, som medfører, at dyrene bliver mere urolige … Derudover foregik transporten en dag med meget varmt vejr.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at soen, ved at være transporteret på en måde, så den ved ankomsten til slagteriet fremstod svækket, pustende og sitrende, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at soen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 6:

Har gris (orne) nr. 5 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behand­ling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling i forbindelse med transpor­ten, sammen med søerne?

Svar ad 6:

Følgende fremgår af anmeldelsen af 16. januar 2020:

”På nederste dæk, konstaterede dyrlægen 1 orne som i starten lå fladt på siden. Efter opdrivning kunne den gå ud til rampen, hvorefter den dejsede omkuld, herefter blev den aflivet. Ornen var transporteret i et aflukket sammen med søer…

Fødevarestyrelsen vurderer, at ornen var stresset, idet transportmidlet har været la­stet til maksimum og fordi transporten varet 7,5 time med mange stop undervejs, som medfører, at dyrene bliver mere urolige … Derudover foregik transporten en dag med meget varmt vejr.”

Det fremgår endvidere af dyrlægens noter af 27. august 2019, at ornen var moribund.

Af transportforordningens bilag I kapitel III om transportpraksis fremgår det, at bl.a. avlsorner samt kønsmodne handyr og hundyr skal holdes adskilt under håndtering og transport.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte og det fremsendte foto til grund, finder Rådet, at ornen, ved at være transporteret på en måde, så den ved ankomsten til slagteriet fremstod svækket og døende, har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at ornen har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 7:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rå­dets svar.

Svar ad 7:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Der var to tiltalte i sagen.

Tiltalte 1.
Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2 og stk. 3, jf. stk. 1, jf. stk. 12, jf. § 2, dagældende dyreværnsloven § 28, stk. 2 og stk. 3, jf. stk. 1, og stk. 9, jf. § 1, og transportbekendtgørelsens § 37, stk. 1, dagældende § 35, stk. 1, nr. 1, jf. transportforordningens artikel 3, litra g og artikel 6, stk. 3, jf. bilag 1, kapitel III, pkt. 1.12, litra d og pkt. 2.1, jf. kapitel VII, D, jf. straffelovens § 89, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som transportvirksomhed under enkeltmandsvirksomheden X, at være ansvarlig for, at chauffør transporterede 77 søer og to orner fra seks forskellige besætninger, blev transporteret til slagteri, under trange kår på en varm dag med op mod 29 grader og flere stop undervejs, i hvilken forbindelse fem grise blev udsat for groft uforsvarlig behandling, heraf fire tillige for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, undladt at beskytte de fem grise bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og undladt at sikre at syge eller tilskadekomne dyr, omgående modtog en passende behandling eller blev tilset af dyrlæge hurtigst muligt samt at være ansvarlig for at de tekniske forskrifter vedrørende dyretransport blev overholdt, herunder at dyrene ikke blev transporteret under sådanne forhold, at de ikke kom til skade eller påførtes unødig lidelse, idet flere grise var selvdøde som følge af overbelægning og varmestress, flere grise havde stress grundet overbelægning og flere grise transporteret uden et passende gulvareal og ståhøjde i forhold til planlagt forsendelse.

Tiltalte 2.
Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2 og stk. 3, jf. stk. 1, jf. stk. 12, jf. § 2, dagældende dyreværnsloven § 28, stk. 2 og stk. 3, jf. stk. 1, og stk. 9, jf. § 1 og transportbekendtgørelsens § 37, stk. 1, dagældende § 35, stk. 1, nr. 1, jf. transportforordningens artikel 3, litra c og litra g og artikel 8, stk. 1, jf. bilag 1, kapitel I, pkt. 1.1, kapitel III, pkt. 1.3, litra a, kapitel III, pkt. 1.12, litra d, kapitel III, pkt. 2.6, og pkt. 2.1, jf. kapitel VII, pkt. D, jf. straffelovens § 89, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som chauffør og som bruger af dyr på afgangs-, omladnings- eller bestemmelsesstedet  at være ansvarlig for at i alt 77 søer og to orner fra seks forskellige besætninger blev transporteret til slagteri, under trange kår på en varm dag med op mod 29 grader og flere stop undervejs, i hvilken forbindelse fem grise blev udsat for groft uforsvarlig behandling, heraf fire tillige for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, undladt at beskytte de fem grise bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og undladt at sikre at syge eller tilskadekomne dyr, omgående modtog en passende behandling eller blev tilset af dyrlæge hurtigst muligt samt at være ansvarlig for at de tekniske forskrifter vedrørende dyretransport blev overholdt, herunder at dyrene ikke blev transporteret under sådanne forhold, at de ikke kom til skade eller påførtes unødig lidelse, idet en gris havde nyligt opståede skader i form af brækket og hævet tryne, et åbent sår på næseryggen, ødelagte tænder i undermunden og massive blødninger i næsehulen, der var sket i forbindelse med af- eller pålæsning, fordi skodderne ikke var lukket korrekt, hvorved pålægs- og aflæsningsfaciliteter ikke blev anvendt på en sådan måde, at dyret ikke kom til skade, dertil flere grise selvdøde som følge af overbelægning og varmestress, flere grise havde stress grundet overbelægning og flere grise transporteret uden et passende gulvareal og ståhøjde i forhold til planlagt forsendelse.

Vedrørende grisen med brækket tryne fandt retten imidlertid ikke, at forseelsen efter sagens omstændigheder havde karakter af mishandling og henførte som følge heraf forholdet som en grovere uforsvarlig behandling af grisen efter dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2.

Vedrørende dyrene med varmestress fandt retten efter bevisførelsen det betænkeligt at anse det for godtgjort, at grisenes tilstand opstod som følge af den i tiltalen beskrevne varmestress og derved følgende overbelægning i en sådan grad, at det kan tilskrives de tiltalte, ligesom der ikke var grundlag for at antage, at de tiltalte burde have handlet anderledes. Der var således ikke udvist en til domfældelse tilstrækkelig uagtsomhed og begge tiltalte blev frifundet for denne del af tiltalen.

Tiltalte 1 blev herefter straffet med bøde på 40.000 kr. med en forvandlingsstraf for bøden på fængsel i 20 dage. Tiltalte 1 blev i øvrigt frakendt retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr, dog således at tiltalte 1 beholdt beskæftigelsesretten, såfremt tiltalte 1 ikke igen inden for 3 år fra endelig dom overtræder lovgivningen om transport af dyr under sådanne omstændigheder, at tiltalte 1 skal frakendes retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr.

Tiltalte 2 blev straffet med bøde på 20.000 kr. med en forvandlingsstraf for bøde på fængsel i 14 dage. Tiltalte 2 blev i øvrigt frakendt retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr, dog således at tiltalte 2 beholdt beskæftigelsesretten, såfremt tiltalte 2 ikke igen inden for 3 år fra endelig dom overtræder lovgivningen om transport af dyr under sådanne omstændigheder, at tiltalte 2 skal frakendes retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr.

De tiltalte skulle betale sagens omkostninger, herunder salær til egen forsvarer.