2021-24-0157-00020

En ko og tre får aflivet ved overskæring af halsen uden forudgående bedøvelse

05-10-2021

Skrivelse af 8. marts 2021 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00099-20).
På baggrund af en anonym anmeldelse foretog Fødevarerejseholdet tilsyn i en besætning. Ved ankomsten var en ko og tre får aflivet ved overskæring af halsen. Besætningsejeren havde solgt de fire dyr via en ven med henblik på at dyrene skulle halal-slagtes uden forudgående bedøvelse.

Rådet udtalte 5. oktober 2021:

Spørgsmål 1:

Kan Rådet tiltræde det af embedsdyrlægen anførte om, at det vurderes at være meget svært at dekapitere en voksen ko med en kniv uden forudgående bedøvelse af dyret?

Svar ad 1:

Rådet finder det ikke muligt at afskære hovedet af en voksen ko, som ikke er bedøvet eller fuldstændigt immobiliseret. Rådet skal bemærke, at aflivning af en ko ved afskæring af hovedet ved hjælp af en kniv er en proces, der selv såfremt aflivningen kunne gennemføres, ikke sikrer, at dyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt.

Spørgsmål 2:

Udgør aflivning af dyr ved overskæring af undersiden af halsen med afblødning uden for­udgående bedøvelse efter Rådets vurdering en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behand­ling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1-3.

Svar ad 2:

Af anmeldelse af 13. august 2020 fremgår følgende:

”Klinisk beskrivelse
Bag ved stalden mellem og lige ved siden af møddingen var der foretaget aflivning af 3 får (…-….,…-….. og …-…..) og 1 ko (…- …..). Rester af koens skelet hang med bagbenene bundet fast til frontlæsseren på en traktor. Koens krop var parteret som ved slagtning, og koens hoved var adskilt fra kroppen og lå på jorden. 2 får lå på cementen lige uden for staldåbningen og et hang i bagbenene fra loftet lige inden for i stalden. Alle 3 får havde et snit på undersiden af halsen hvorved hud, muskler, nerver, de store kar (halspulsårer) og luftrør var skåret over. Nakkehvirvler og væv omkring nakkehvirvler var fortsat forbundet til hovedet. Det kunne ses at dyrene var blevet aflivet kort forinden, da der stadig dryppede blod ud fra halssnittet på det får der hang fra staldloftet.

Undertegnede tilkaldevagt undersøgte dyrenes kroppe og hoveder ved syn og palpa­tion. Der blev ikke fundet tegn på brud på kranierne eller huller efter skud. Huden på hovedet af koen samt hoved og nakke på et af fårene blev skåret af så det visuelt blev tydeligt at kranierne og nakke region var intakte.

I overensstemmelse hermed havde besætningsejer oplyst … at aflivningen var sket ved at skære halsen over og uden forudgående bedøvelse af dy­rene. Besætningsejer oplyste endvidere, at dyrene var blevet fikseret ved fastholdelse før halsen blev skåret op, mens snittet blev foretaget og under den efterfølgende afblødning. Koen var ved hjælp af reb blevet fikseret liggende på siden. Fårene var lige­ledes blevet fastholdt liggende på siden før og under aflivningen, hvilket kunne ses ved at det kun var den ene side af fårenes pels (den der havde ligget ned mod under­laget), der var smurt ind i blod…”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Den der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt.

Rådet finder den i sagen beskrevne og anvendte metode uegnet til aflivning af dyr.

Ved at være aflivet ved den beskrevne metode uden anvendelse af forudgående bedøvelse, finder Rådet, at koen og de tre får har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet finder, at koen og de tre får har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 13, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 3:

Der henvises til bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr, kapitel 5.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9, jf. § 1 og § 13, stk. 1, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 12, jf. § 2 og § 25, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 135 af 14. februar 2014 om slagtning og aflivning af dyr § 13, stk. 1, nr. 1, jf. § 9, stk. 1, jf. § 10, nu bekendtgørelse nr. 1751 af 30. november 2020 om aflivning, herunder slagtning af dyr § 33, stk. 1, nr. 4, jf. stk. 2, jf. § 11, stk. 1, jf. § 12, alt jf. straffelovens § 23, ved i erhverv som besætningsejer, at have medvirket til, at en ko og tre får blev udsat for grovere uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, idet han solgte dyrene til flere uidentificerede personer og lod disse slagte dyrene på adressen, ligesom han stillede en traktor med frontlæsser til rådighed derfor, uagtet at han var klar over, at dyrene skulle slagtes religiøst ved overskæring af halsen uden forudgående bedøvelse, hvorved dyrene ikke blev aflivet så hurtigt og smertefrit som muligt og blev udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Retten lagde ved dommen vægt på, at tiltaltes medvirken havde været en hovedårsag og betingelse for, at den grovere uforsvarlige behandling af dyrene med karakter af mishandling kunne finde sted, og den tid der var gået, siden forholdet blev begået.

Tiltalte blev straffet med fængsel i 60 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte blev endvidere betinget frakendt retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr, hvilket skete på vilkår af, at tiltalte i en prøvetid på 3 år, der regnedes fra endelig dom, ikke overtrådte dyrevelfærdslovgivningen under sådanne omstændigheder, at den pågældende skulle frakendes retten til at eje, bruge, passe eller slagte dyr eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.