2020-24-0152-00365

Fem svin døde under transport til slagteriet

14-06-2021

Skrivelse af 22. oktober 2020 fra Nordjyllands Politi (5100-89138-00040-20).
Ved det levende syn på slagteriet observerede embedsdyrlæge, ved aflæsning af en lastbil i tre etager, at svinene var nedstemte, modvillige mod drivning og sløve. Svinene smed sig ned på det kølige gulv i slagteriets stald og trak vejret med åben mund. Ved aflæsning af det øverste etagedæk fandtes 5 døde svin. Der var overlæs på bilen og ventilationen på øverste og nederste dæk var ude af drift.

Rådet udtalte 14. juni  2021:

Spørgsmål 1:

Finder rådet at transportør og chauffør ved at lade dyrene transportere under disse forhold derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfulgt og forsvarligt, herunder beskyttet dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Svar ad 1:

Af anmeldelse af 13. august 2020 fremgår følgende:

”… dyrlæge D1, ved det levende syn på slagteriet … konstaterede, at der fra ovennævnte besætning, blev leveret 222 slagtesvin, hvoraf 5 af dem fandtes døde på det øverste dæk med tegn på hedeslag ” varme - stress”… Af de 5 døde slagtesvin, fandtes 2 døde slagtesvin i skilderum nr 3, læsset med 14 slagtesvin på et areal af 5,72 m2, og 3 døde slagtesvin i skilderum nr 2 med 14 slagtesvin på et areal på 5,72 m2 på samme dæk. Alle slagtesvin blev vurderet til at have en genem­snitsvægt mellem 120 og 125 kg. Fotomappe bilag 4, fotos 1 til 3…

Dyrlæge, D1, konstaterede ved aflæsningen, at de slagtesvin der læsses af bilen er nedstemte, modvillige til at blive drevet frem og sløve. Så snart de er inde i modtagelses stalden, smider nogle af slagtesvinene sig på det kølige gulv og trækker vejret med åben mund. Denne adfærd er typisk for dyr der har varme-stress.

Ved den kliniske undersøgelse af de 5 dyr kunne det konstateres, at 2 af dyrene havde udspilet bug. Alle 5 døde dyr viste typiske tegn for hedeslag/varme-stress med rødlig hud på bugen, ben, øre og hoved. Fotos 1 til 3...

Dyrlæge D1 konstaterede at der var 14 slagtesvin af en vurderet vægt pr svin på mellem 120 kg -125 kg, i hvert af de pågældende rum hvor de døde grise be­fandt sig. Denne vægt vurdering er for alle 222 slagtesvin i denne transport.

Der henvises til tabel over arealkrav for svin under transport Jf. bilag 3 i bekendtgø­relse om beskyttelse af dyr under transport.

slagtesvin af 100 kg: 2,381 svin pr m2 = 0,420 m2 pr svin

slagtesvin af 115 kg: 2,165 svin pr m2 = 0,462 m2 pr svin

slagtesvin af 120 kg: 2,101 svin pr m2 = 0,476 m2 pr svin

slagtesvin af 125 kg:2,04 svin pr m2 = 0,490 m2 pr svin

Hvis det lægges til grund, at grisene har haft en individvægt på mindst 120 kg pr. dyr, vil der ved en lastetæthed på 14 dyr pr. 5,72 m2, være en gennemsnitlig lastetæthed i de to rum på 2,447 dyr pr m2, svarende til en procentvis overskridelse på 16,4 pro­cent i forhold til minimumskravene for dyr af denne størrelse. Dette må anses for at være en væsentlig overskridelse af den tilladte lastetæthed, som det vurderes, har væ­ret synlig og erkendelig for chaufføren i forbindelse med pålæsningen.

Under gennemgang af transportmidlet kunne det konstateres at, det manuelle venti­lationssystem på øverste og nederste dæk af vognen er ude af drift. Det manuelle ven­tilationssystem, er et system der skal aktiveres af chaufføren. Chaufføren bekræfter at det er ude af funktion og han ikke kunne bruge det. Det manuelle ventilationssystem består 5 blæsere på hvert dæk, hvor ingen af de 5 blæsere fungere på øverste og ne­derste dæk, kun for det midterste dæk. Derudover findes på transportmidlet et meka­nisk ventilationssystem, som virker ved at der under kørsel sker en luftcirkulation gennem tremmer i transportmidlets sider, ligesom der også under parkering vil være begrænset luftgennemstrømning. Det kunne konstateres, at der på øverste dæk er monteret sidebeskyttende plader der dækker for tremmerne på bilens mekaniske ventilation og for manuel ventilations mekanismen, (der var ude af funktion), således at der ingen eller meget begrænset ventilation fandt sted på bilens øverste dæk jf. fo­tos i og 2, bilag 4, Fotomappe.

Embedsdyrlæge D2 ser, ved gennemgang af udearealet ved modtagelsen på slagteriet kl 7.30, at denne lastbil er parkeret ved slagteriet. På køreseddel ses klokkeslæt for ankomst registreret kl 8.14. start for aflæsning kl 9.08 og slut aflæs­ning kl 9.50. Køreseddel Bilag 1

Bilen har holdt stille på slagteriet i perioden fra i hvert fald kl 7.30, hvor den blev set, den kan have været ankommet før, til kl 9.08. Jf. køreseddelen er dyrene læsset på bilen ved landmanden kl 4.45 i Skørping. Dermed kan der konstateres at dyrene hav­de tilbragt mere end 4 timer på bilen.

Data fra DMI for temperaturen og luftfugtighe­den i den tidsperiode for … kommune er vedlagt som bilag 6a og 6b.

I det tidsrum ses der i kurven at temperaturen er stigende fra ca 11-16 grader til 16 - 18 grader og luftfugtigheden faldende fra 88% til 69% se bilag. Svin har svært ved at komme af med den overskydende varme under høj luftfugtighed. Slagtesvin har behov for at nedkøle med cirkulation af luft/ventilation for at få varmen væk fra kroppen. Svin finder kølige arealer for at sænke temperaturen i kroppen, fx kølig gulv i stalden, overbrusning og med ventilation. Den manglende ventilation kombineret med overbelægningen af dyr på bilen og det unødvedigt lange ophold på slagteriet, vurderes at have været en afgørende faktor for svinenens velfærd.

Ud fra disse fund er det stalddyrlægen samt undertegnede embedsdyrlæges vurde­ring, at dyrene har lidt hedeslag grundet størrelsen af dyrene, den manglende plads, den manglende ventilation samt vejrforholdene under transport og under lastbilens lange ophold i stille vente position på slagteriet. Det vurderes at lidelsen har været forbundet med smerter og angst.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte og de øvrige sagsakter til grund, finder Rådet, at ved at være transporteret uden tilstrækkelig areal per svin og uden tilstrækkelig ventilation, så 217 svin ved aflæsningen på slagteriet fremstod nedstemte, sløve og med åbenmundet vejrtrækning, og 5 svin var døde, har svinene samlet set været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, finder rådet da, at dyrene derved har været behandlet uforsvarligt eller grovere uforsvarligt.

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 til grund finder Rådet, at svinene samlet set har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Der var to tiltalte i sagen.

Tiltalte 1.
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven § 28, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1 jf. stk. 9, jf. § 1 og § 2, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 12, jf. § 2 og § 3, samt bekendtgørelse nr. 26. af 13. januar 2020 om beskyttelse af dyr under transport § 36, stk. 1, nr. 1, jf. § 10, stk. 1 og § 37, stk. 1, nr. 1, og nr. 4, jf. Rådets Forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport artikel 3, litra c og litra g samt artikel 6, stk. 3, jf. bilag 1, kapitel II, pkt. 1.1, litra a og litra e og kapitel III pkt. 2.6, ved som besætningsejer og transportør at have ladet 222 dyr transportere fra besætningen til slagteri af chauffør (tiltalte 2) uden at sikre, at transportmidlet var udformet og indrettet samt vedligeholdt og anvendt på en sådan måde, at dyrene ikke kom til skade eller påførtes lidelse, og således at dyrenes sikkerhed blev tilgodeset, samt uden at sikre, at dyrene i forbindelse med transporten blev sikret en luftkvalitet og mængde, som var passende for deres art, samt uden at sikre, at chaufføren var tilstrækkeligt instrueret i betjening af køretøjet – herunder ventilationssystemet – og i forsvarlig læsning af dyrene, idet svinene på øverste dæk var lastet for tæt, ligesom bilens manuelle ventilation på øverste og nederste dæk var uvirksom, ligesom den mekaniske ventilation på øverste dæk i form tremmer var tildækket af plader, og således forhindrede/begrænsede ventilation under kørsel, alt hvorved grisene sammenholdt med vejrliget blev udsat for varme-stress, og fem svin afgik ved døden i forbindelse med transporten som følge af hedeslag, alt hvorved flere dyr blev udsat for groft uforsvarligt behandling med karakter af mishandling, ligesom dyrene ikke blev behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske behov og ikke blev beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Tiltalte 2.
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven § 28, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1 jf. stk. 9, jf. § 1, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 12, jf. § 2, samt bekendtgørelse nr. 26. af 13. januar 2020 om beskyttelse af dyr under transport § 36, stk. 1, nr. 1, jf. § 10, stk. 1 og § 37, stk. 1, nr. 1, og nr. 6, jf. Rådets Forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport artikel 3, litra c og litra g samt artikel 8, stk. 1, jf. bilag 1, kapitel III pkt. 2.6, ved som chauffør og ledsager af lastbil at have transporteret 222 slagtesvin fra besætning til slagteri, selvom ikke alle svin rådede over et gulvareal som var passende for deres størrelse og den planlagte transport, idet svinene på øverste dæk var lastet for tæt, ligesom transportmidlet ikke var udformet og indrettet samt vedligeholdt og anvendt på en sådan måde, at dyrene ikke kom til skade eller påførtes lidelse og sådan at dyrenes sikkerhed blev tilgodeset, idet bilens manuelle ventilation på øverste og nederste dæk var uvirksom, ligesom den mekaniske ventilation på øverste dæk i form tremmer var tildækket af plader, og således forhindrede/begrænsede ventilation under kørsel, alt hvorved grisene sammenholdt med vejrliget blev udsat for varme-stress og fem svin afgik ved døden i forbindelse med transporten som følge af hedeslag, alt hvorved flere dyr blev udsat for groft uforsvarligt behandling med karakter af mishandling, ligesom dyrene ikke blev beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Begge tiltalte blev straffet med fængsel i 60 dage. Staffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis de tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på et år fra endelig dom. De skulle endvidere udføre ulønnet samfundstjeneste i 80 timer, samt hver især betale egne sagsomkostninger.