2020-24-0152-00343

Gris fik fraktur af underkæben på transportvognen ved aflæsning på eksportsamlested

23-03-2021

Skrivelse af 8. september 2020 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89138-00001-20).
Ved aflæsning af smågrise på et eksportsamlested blev skodder ikke lukket ved sænkning af de enkelte lag på transportvognen. En gris fik underkæben i klemme under denne proces og frakturerede underkæben. Vognmanden oplyste, at skodderne godt kunne stå åbne ved hævning og sænkning af de enkelt lag, da der kunne blive varmt inde i transporten, når det var sommer. Chaufføren kunne ikke huske episoden.

Rådet udtalte 23. marts 2021:

Spørgsmål 1:

Hvis det beskrevne sammenholdt med de vedlagte fotos lægges til grund, er det så Rådets vurdering, at den pågældende gris har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller gro­vere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 9. august 2019:

”Fra næstsidste dæk (dvs næstøverste dæk) kom én gris ud på rampen af lastbilen med lav hovedholdning og brækket underkæbe. Underkæben hang tydeligt og en blanding af savl og blod dryppede fra munden. Den beskadigede gris vendte rundt på rampen og gik ind i lastbilen igen. 2-3 grise, som den beskadigede gris gik sammen med, havde et enkelt tryneaftryk med blod, men ellers sås der ikke blod på andre dyr.

Undertegnede embedsdyrlæge anråbte chaufføren inde i lastbilen om fund af gris med brækket kæbe. Chaufføren drev straks den beskadigede gris ud af lastbilen og ind i en særskilt boks på samlestedet. Personalet på samlestedet informeredes øje­blikkeligt om fundet af grisen med henblik på hurtig aflivning. Grisen aflives efter 5 min ved boltskydning og afblødning.

Undertegnede embedsdyrlæge inspicerede lastbilen straks, men der sås ikke blod på inventar eller strøelse. Dog var skodderne ikke lukket da lagene kørte ned.

Chaufføren var stille og rolig i forbindelse med aflæsning, og virkede almindeligt om­hyggeligt i sit arbejde. Undertegnede embedsdyrlæge havde ikke hørt larm/skrig fra lastbilen i forbindelse med hævning og sænkning af lagene.      I

Efter aflæsning af de resterende grise blev den beskadigede gris undersøgt post mor­tem (efter aflivning). Der blev taget et billede af grisen. Foto er vedlagt i særskilt foto­mappe, jf. bilag 2.

Underkæben er fuldt fraktureret i begge kæbegrene ca. 6 cm inde og hang kun fast i bløddele på undersiden (grøn pil, foto 1). Tungen havde en tværgående fure. Siden af tungen var skåret (blå pil, foto 1). Ingen skader på overmund.

Vurdering:
Det vurderes, at skaden på grisen er opstået under transporten. Skaden vurderes at være opstået i forbindelse med at bunden er hævet og dernæst kørt ned igen, mens skodderne har stået åbne og grisen har holdt om gitteret med kæben, hvilket har re­sulteret i, at kæben er brækket.

Det bemærkes, at når skodderne i transportmidlet står åbne, er gitteret på transport­midlets side blottet og der er dermed større risiko for at grisene forsøger at trykke trynen ud /at gumle på gitteret. Når skodderne står åbne under en pålæsning eller af­læsning kræver det en højere grad af agtpågivenhed fra chaufførens side, idet denne skal sikre sig, at ingen af dyrene har kæbe/tryne i klemme og dermed kan komme til skade, når chaufføren hæver/sænker lagene i transportmidlet.

De fleste tilfælde af denne form for skader under transport vurderes at kunne undgås ved at skodderne holdes lukkede under pålæsning og under aflæsning, da det vil være langt sværere for dyrene at bide om gitteret, da trynen ikke kan komme ud i den fri luft.

Baseret på skadens tilstand (kæbens fraktur og friske blødninger) samt den omstæn­dighed, at der ikke fandtes stor mængder af blod på inventar og de øvrige grise, vurderes det, at skaden er nyligt opstået og må være sket i forbindelse med aflæsning af ’ dyrene.

Det kan dog ikke udelukkes, at skaden er opstået på et tidligere tidspunkt, såsom ved pålæsningen. Det bemærkes dog, at såfremt skaden var opstået i forbindelse med på­læsningen, formodes det, at flere grise samt inventar og strøelse ville have været me­re blodtilsmudset.

Til orientering blev der ikke konstateret blod ved gitteret…”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at grisen, ved at være transporteret på en måde, så den fik underkæben i klemme, således at den ved aflæsning på eksportsamlestedet fremstod med lav hovedholdning og brækket underkæbe, hvor underkæben hang tydeligt og en blanding af savl og blod dryppede fra munden, har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at svinet under transporten har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Rådet skal bemærke, at enhver form for transport af levende dyr skal ske i særligt indrettede transportvogne, som anvendes på en måde, der forebygger enhver beskadigelse af dyrene under læsning, transport og aflæsning af disse.

Afgørelse:

Tiltalte transportvirksomhed blev straffet med bøde på 22.500 kr., jf. dyrevelfærdslovens § 58, stk. 13, jf. stk. 12, jf. stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2 (da­gældende dyreværnslov § 28, stk. 11, jf. stk. 9, jf. stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1), samt bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 § 37, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 4 (dagældende bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 § 35, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1) jf. Rådets Forordning nr. 1/2005 af 22. december 2004, artikel 3, litra c og artikel 6, stk. 3, jf. bilag I, kapitel II, pkt. 1.1 litra a.