2020-24-0152-00370

Ingen eller mangelfuld håndtering af slagtesvin med halthed eller store navlebrok, nogle med sår på broksækken

07-07-2021

Skrivelse af 19. oktober 2020 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00061-20/4100-89110-00065-20).
Ved tilsyn i en slagtesvinebesætning fandtes ni syge eller tilskadekomne svin som ikke var håndteret eller var mangelfuldt håndteret. Fire svin havde store navlebrok, heraf havde to sår på broksækken, og fem svin haltede. De var ikke flyttet til korrekt indrettet sygesti.
Ved et opfølgende tilsyn i besætningen fandtes seks syge eller tilskadekomne svin, som var mangelfuldt håndteret. De var halte eller havde store navlebrok, men var ikke flyttet til sygesti.

Rådet udtalte 7. juli 2021:

Forhold 1:

Spørgsmål 1.1:

Har de 2 grise med store brok (ad nr. a-b) ved ikke at være isoleret i sygesti med blødt leje, alter­nativt aflivet på et tidligere tidspunkt, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere ufor­svarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1.1:

Følgende fremgår af anmeldelse af 27. marts 2020:

Gris 5 (gris a):
”Gris 5 var et slagtesvin på ca. 80 kg. Grisen gik i sektion 5 i en almindelig sti … sammen med 13 andre grise. Der var i alt 14 grise i stien. Grisen havde et stort brok (over 15 cm i diameter) med et sår på undersiden af broksækken… Grisen var ved normalt huld og tilsyneladende ikke alment påvirket. Efter grisen var aflivet blev brokkets størrelse målt til 10 x 12 x 18 cm. I bunden af broksækken var der et åbent sår på 7 x 5 cm. I såret var der dødt væv og der var en kraterdannelse. Se fotos af gris nr. 5 på billede 1-11 i fotomappe 1. Ved pilen på billede 3 i fotomappe 1 ses runde arvævskanter med arvævssammentrækning og en tydelig demarkationslinje mellem ar­væv og sår. I selve såret ses både rødligt, glinsende granulationsvæv (reparationsvæv) og mørkt gråligt nekrotisk (dødt) væv.

Såret var sæde for infektion og vævsdød, der ses som brunt og sort (billede 3,9,10 og 11i fotomappe 1)

På baggrund af ovenstående observationer, særligt arvævsdannelsen, vurderes det at slidsåret på brokkets underside har en alder på ikke under 3 uger og sandsynligvis noget ældre. Der er i denne vurdering ikke taget højde for, at vedvarende slid mod underlaget vil have en stærkt forsinkende effekt på ophelingen af såret.”

Gris 6 (gris b):
”Gris 6 var et slagtesvin på ca. 80 kg. Grisen gik i sektion 6 i en almindelig sti (5. sti til højre) sammen med 14 andre grise. Der var i alt 15 grise i stien. Grisen havde et stort brok (over 15 cm i diameter) med et sår på undersiden af broksækken… Grisen var ved normalt huld og tilsyneladende ikke alment påvirket. Efter grisen var aflivet blev brokkets størrelse målt til 20 x 15 cm. I bunden af broksækken var der et åbent sår der dækkede hele broksækkens underside, og der var således ikke noget intakt hud på brokkets underside. Såret var 10 cm i diameter, og var sæde for infektion og vævsdød (brunt/sort). I sårets kanter var der bindevævsdannelse (se billede 12-18 i fotomappe 1). Ved pilen på billede 18 i fotomappe 1 ses fortykket hud ved siden af en tydelig de­markationslinje mellem den fortykkede, let rødmende hud og sår med store mængder mørkt gråligt nekrotisk (dødt) væv.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at slidsåret på brokkets underside har en al­der på ikke under 1 uge og sandsynligvis væsentligt ældre. Der er i denne vurdering ikke taget højde for, at vedvarende slid mod underlaget vil have en stærkt forsinken­de effekt på ophelingen af såret, hvilket bl.a. har kunnet forhindre dannelsen af ar­væv.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med sår/begyndende sår straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt såret ikke forbedres med udsigt til opheling, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte samt de øvrige sagsakter til grund, finder Rådet, at svinenes tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn, og at deres situation på et tidligere tidspunkt skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underlagt omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, inden lidelserne fik det ovenfor beskrevne omfang.

Rådet finder, at svinene, ved ikke at have været opstaldet i en korrekt indrettet sygesti og behandlet adækvat, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svinene har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 1.2:

Har de 7 grise halte og med brok (ad nr. c-i) ved ikke at være isoleret i korrekt indrettet sygesti med blødt leje, alternativt aflivet på et tidligere tidspunkt, derved udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1.2:

Af anmeldelse af 27. marts 2020 fremgår, at der ved tilsynet d. 12. september 2019 observeredes følgende:

Gris 1 (gris c):
”Gris 1 var et slagtesvin på ca. 80 kg der gik i sektion 3 i en ikke korrekt indrettet sy­gesti…, med 4 andre grise. Der var i alt 5 grise i stien. Grisen var kraftig støttehalt på venstre bagben. Der var behandlingsstreger på ryggen, og det blev op­lyst at behandling var påbegyndt medens grisen gik i en anden sti, og fortsat efter indsættelse i sygesti. Af medicinoptegnelserne fremgik at 7 grise i sektion 3 var be­handlet med penicillin og metacam den 10. og 11. september 2019. Penicillin er til be­handling af infektion og metacam er et smertestillende præperat. Seneste behandling blev foretaget på kontroldagen … Sygestien var en almindelig sti med overdække i den ene ende og med lidt halm som ikke var tilstrækkelig til at udgøre det for blødt leje. Se video gris 1.1.mp4 og gris 1.mp4. Embedsdyrlæge… vurderede grisen i stien efter to stifæller var taget ud.

Når grisen stod stille hvilede den tåen mod underlaget. I gang tog grisen ikke støtte på venstre bagben og humpede afsted, idet den kun satte tåen let i underlaget (jf video) og benet virkede ’løst’ i gang. Den nederste del af benet og tåen var bøjet fremover som tegn på nervelammelse. Grisen ville gerne lægge sig ned så snart det var muligt. Symptomerne er forenelige med knoglebrud på venstre ben eller i bækkenet eller evt hofteskred. Det vurderes, at behandling af grisen er udsigtsløs. Ejer valgte derfor at aflive grisen. Efter aflivning blev der skåret ind på ben og bækken. Ved indsnit sås en stor mængde blod i bækkenet, og man kan på billedet (billede nr 2) se, at blodet træk­ker ud mellem muskelfacierne på venstre ben i skinken. Dette er ligeledes foreneligt med frisk knoglebrud

Gris 2 (gris d):
”Gris 2 var et slagtesvin på ca. 80 kg der gik i sektion 3 i en almindelig sti … sammen med 3 andre grise. Der var i alt 4 grise i stien. Grisen var halt. Der var behandlingsstreger på grisens ryg (se billede 3 i fotomappe 1 fortsat + video gris 2 031.mp4). Af medicinoptegnelserne fremgik at 7 grise i sektion 3 var behandlet med penicillin og metacam den 10. og 11. september 2019... Embedsdyrlæge … vurderede grisen i stien.

Grisen var halt på forben og generelt dårligt gående. Den havde understillede ben og krum ryg som tegn på at den aflastede et eller flere ben pga smerte. Det vurderes, at tilstanden har varet mindst 1-3 dage.”

Gris 3/2 (gris e):
”Gris 3/2 var et slagtesvin på ca. 80 kg der gik i sektion 3 i en ikke korrekt indrettet sygesti ..., med 4 andre grise. Der var 5 grise i alt i stien. Grisen var støt­tehalt på venstre forben samt halt på venstre bagben… Der var behandlingsstreger på grisens ryg. Af medicinoptegnelserne fremgik at 7 grise i sektion 3 var behandlet med penicil­lin og metacam den 10. og 11. september 2019. Sygestien var en almindelig sti med overdække i den ene ende og med lidt halm som ikke var tilstrækkelig til at udgøre det for blødt leje. Se billede 4-6 i fotomappe 1 fortsat + video gris 3.2 038.mp4.

Grisen er halt på både venstre forben og venstre bagben. Det vurderes, at tilstanden har varet mindst 1 uge.”

Gris 3/3 (gris f):
”Gris 3/3 var et slagtesvin på ca. 80 kg der gik i sektion 3 i en ikke korrekt indrettet sygesti…, med 4 andre grise. Der var 5 grise i alt i stien. Grisen var støt­tehalt på venstre bagben, hvor kloven var deform… Der var behandlingsstreger på grisens ryg. Af medicinoptegnelserne fremgik at 7 grise i sektion 3 var behandlet med penicillin og metacam den 10. og 11. september 2019.

Grisen er støttehalt på venstre bagben pga en deform klov/for kort bøjesene. Det vurderes, at tilstanden har varet i mindst 1 - 2 uger.”

Gris 4 (gris g):
”Gris 4 var et slagtesvin på ca. 80 kg der gik i sektion 1 i en ikke korrekt indrettet sy­gesti …, med 5 andre grise. Der var 6 grise i alt i stien. Grisen var støtte­halt på højre bagben...  Der var behandlingsstreger på grisens ryg. Sygestien var en almindelig sti med overdække i den ene ende og med lidt halm som ikke var tilstrækkelig til at udgøre det for blødt leje. Se billede 9-10 i fo­tomappe 1 fortsat + video gris 4 046.mp4…

Grisen er støttehalt på højre bagben. Benet er roteret udad foreneligt med symptomerne på enten kronisk ledbetændelse i hofte- eller knæled, eller et gammelt ledskred i hofte/bækken-region. Tilstanden vurderes til at have varet i mindst 1-2 uger.”

Gris 8 (gris h):
”Gris 8 var et slagtesvin på ca. 80 kg der gik i sektion 7 i en almindelig sti … sammen med 14 andre grise. Der var 15 grise i alt i stien. Grisen havde et stort (vurderet til mindst 15 cm i diameter) navlebrok uden sår… Se billede 11-12 i fotomappe 1 fortsat…”

Gris 9 (gris i):
”Gris 9 var et slagtesvin på ca. 70-80 kg der gik i sektion 9 i en almindelig sti … sammen med 11 andre grise. Der var 12 grise i alt i stien. Grisen havde et stort (vurderet til mindst 15 cm i diameter) navlebrok uden sår… Se billede 13 i fotomappe 1 fort­sat…”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svinenes tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn, og at deres situation på et tidligere tidspunkt skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de, samtidig med indledning af behandlingen, var blevet flyttet til en korrekt indrettet sygesti eventuelt tilset af en dyrlæge, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, inden lidelserne fik det ovenfor beskrevne omfang.

Lægges ovennævnte og de øvrige sagsakter til grund, finder Rådet, at, ved ikke at være anbragt i korrekt indrettet sygesti, tilset af en dyrlæge eller aflivet, har svinene med de ovenfor beskrevne lidelser samlet set været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svinene under opholdet i besætningen samlet set har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 1.3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 1.3:

Der henvises til Rådets udtalelse af 5. marts 2004 om sygeafdeling til produktionsdyr og Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Forhold 2:

Spørgsmål 2.1:

Har gris nr. 1 som var støttehalt, ved ikke at være isoleret i sygesti med blødt leje, alternativt afli­vet på et tidligere tidspunkt, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2.1:

Følgende fremgår af anmeldelse af 17. april 2020:

Gris 1:
”Slagtesvinet vejede ca. 100 kg, det var støttehalt (dvs. det tog kun delvist støtte) og havde kronisk ledbetændelse i venstre haseled med knoglenydannelse på indersiden. Grisen gik i en alm. sti uden blødt leje. Der var et sår (2 - 3 cm i diameter) på ydersi­den af leddet. Såret vurderes at være et liggesår, som er opstået, fordi grisen var halt og derfor formentlig har ligget meget.

Leddet var hævet og føltes blødt bagtil. Ledbetændelsens alder vurderes at være mindst 7 dage.

Streger på ryggen indikerede, at grisen formentlig var behandlet med antibiotika.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svinets tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig, og at dets situation på et tidligere tidspunkt skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet flyttet til en korrekt indrettet sygesti eventuelt tilset af en dyrlæge, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, inden lidelsen fik det ovenfor beskrevne omfang.

Lægges ovennævnte og de øvrige sagsakter til grund, finder Rådet, at svinet, ved ikke at være flyttet til korrekt indrettet sygesti, tilset af en dyrlæge eller aflivet, har været udsat for mindst en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet under opholdet i besætningen har været udsat for mindst uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2.2:

Har gris nr. 2 med stort brok og gris nr. 3 - 6 med store brokke i forhold til deres størrelse, ved ik­ke at være isoleret i sygesti med blødt leje, alternativt aflivet på et tidligere tidspunkt, derved væ­ret udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig be­handling med karakter af mishandling?

Svar ad 2.2:

Af anmeldelse af 17. april 2020 fremgår følgende:

Gris 2:
”Grisen vejede ca. 120 kg og gik i en alm. sti uden blødt leje. Broksækken var mindst 20 cm i diameter og 15 cm i dybden. Såret er ca. 5 cm i diameter og 1 - 2 mm dybt. Såret vurderes at være mindst 6 dage gammelt, se foto 4-5.”

Gris 3-6:
”Grisene vejede ca. 35 kg og havde broksække, der var store i forhold til grisenes stør­relse. Grisene gik i en alm, sti uden blødt underlag, se Video sektion 3, ventil 20. På videoen ses grisene ved 21,24, 29 og 33 sekunders afspilning.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med sår/begyndende sår straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt såret ikke forbedres med udsigt til opheling, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte samt de øvrige sagsakter til grund, finder Rådet, at svinenes tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn, og at deres situation på et tidligere tidspunkt skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underlagt omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, inden lidelserne fik det ovenfor beskrevne omfang.

Rådet finder, at gris 2, ved ikke at have været opstaldet i en korrekt indrettet sygesti og behandlet adækvat, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Rådet finder endvidere, at gris 3-6, ved ikke at have været opstaldet i en korrekt indrettet sygesti og behandlet adækvat, har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe og ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svinene har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2.3:

Hvis muligt at vurdere det på trods af de sparsomme oplysninger, har gris nr. 7 - 9 som var halte, ved ikke at være isoleret i sygesti med blødt leje, alternativt aflivet på et tidligere tidspunkt, der­ved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvar­lig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2.3:

Følgende fremgår af anmeldelse af 17. april 2020:

”I sektion 9 gik der tre halte grise, hvor den ene var springhalt på venstre forben.

Besætningsejer og to medarbejdere aflivede de tre grise under kontrollen uden at ha­ve fået lov, hvormed bevismaterialet blev fjernet.

Grisene gik i en alm. sti uden blødt leje. Tilsynet foregik på den måde, at vi først scree­nede de nævnte staldsektioner for at få et overblik over, hvordan der så ud i besætnin­gen. Under screeningen noterede vi, hvor der var grise, vi efterfølgende skulle se nær­mere på. I sektion 9 havde vi set, at alle tre grise var halte. Den ene var springhalt på venstre forben, dvs. den gik på tre ben. Se foto 8 af de 3 aflivede grise.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet kan på det foreliggende grundlag ikke udtale sig om, hvorvidt de halte svin under opholdet i besætningen har været udsat for en grad af uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2.4:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2.4:

Der henvises til Rådets udtalelse af 5. marts 2004 om sygeafdeling til produktionsdyr og Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Forhold 1:
Besætningsejer tiltalt for overtrædelse af Dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 4, nr. 1, alt jf. stk. 12, jf. § 2, § 3 og § 18, stk. 1 (dagældende dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 4, nr. 1, alt jf. stk. 9, jf. § 1, § 2 og § 3, stk. 1) og bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise § 84, stk. 1, nr. 1, jf. § 50, stk. 1 og 2 (dagældende bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5) ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer at have udsat 11 grise for væsentlig ulempe, heraf 2 grise (gris 5 og 6) tillige for grovere uforsvarlig behandling og 7 grise (gris 1-2, 3/2, 3/3, 4 og 8-9) samlet for grovere uforsvarlig behandling samt at have undladt at beskytte de 11 grise bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke blev behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer og undladt at sikre at rum og arealer, hvor grisene holdtes, var indrettet på en sådan måde, at deres behov blev tilgodeset, ligesom grisene, der syntes syge eller tilskadekomne ikke blev isoleret i korrekt indrettede sygestier med tør og bekvem strøelse, tilset af en dyrlæge eller alternativt aflivet.

Forhold 2:
Besætningsejer tiltalt for overtrædelse af samme bestemmelser som under forhold 1, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer, at have udsat 6 grise for uforsvarlig behandling, heraf 1 gris tillige for grovere uforsvarlig behandling, og undladt at beskytte grisene bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke blev behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer samt undladt at sikre at rum og arealer, hvor grisene holdtes, var indrettet på en sådan måde, at deres behov blev tilgodeset, ligesom grisene, der synes syge eller tilskadekomne ikke blev isoleret i korrekt indrettede sygestier med tør og bekvem strøelse, tilset af en dyrlæge eller alternativt aflivet.

Afgjort ved bødeforelæg på 75.000 kr.