2020-24-0151-00079

Ko med kronisk artrose i bagknæ samt akut ruptur af ligamentet mellem hofteskålen og lårbenshovedet

19-04-2021

Skrivelse af 26. august 2020 fra Nordjyllands Politi (5100-89137-00002-20).
En ko fandtes ved ankomst til slagteriet at være skæv over krydset og kraftig støttehalt på venstre bagben. Koen var ikke adskilt fra de andre dyr under transporten, der foregik i en kreaturvogn tilkoblet en traktor. Ved den efterfølgende obduktion fandtes en akut ruptur af ligamentet mellem hofteskålen og lårbensknoglen samt kronisk artrose i knæleddet.

Rådet udtalte 19. april 2021:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer … eller dennes ansatte, ved at lade dyret gå i besætningen igennem flere uger med beskrevne lidelse derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt samt undladt at beskytte dyret bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe og i bekræftende fald finder rådet da, at besætningsejer derved har handlet uforsvarligt eller grove­re uforsvarligt.

Svar ad 1:

Indledningsvis skal det oplyses, at Rådet ikke har modtaget video af koen i stalden på slagteriet.

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 14. februar 2020:

”… Koen var ikke adskilt fra de andre dyr under transporten.

Den var normal i pels og huld…

Ved den kliniske undersøgelse af den levende ko… kunne det konstateres følgende:

koen havde en humpende gang, idet den var kraftig støttehalt på venstre bag­ben, som havde en hævelse i knæleddet. Den havde en nedsunken kode på højre bagben (se foto nr. 5 og 7).

koen var skæv i krydset, som tegn på en mulig hofteskade.

hævelse af venstre knæled. Koen ville nødig tage støtte på venstre bagben (se foto nr. 6).

Koen virkede smertepåvirket med ”pain-face”, specielt når den bevægede sig fremad, hvor den spændte op i ansigtsmuskulatur / ansigtshud og ørerne trak tilbage. ”Pain-face” er tegn på at den var smertepåvirket. Koen virkede desuden nedstemt. Se foto nr. 4…Efter slagtningen blev der konstateret følgende:

Venstre bagben: Koen havde en kraftig hævelse af venstre knæled (foto nr. 10,11). Benet blev derefter skåret af og leddet blev åbnet (se foto nr. 13,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25). Der blev konstateret en udbredt artrose i knæleddet samt kronisk knæledsbe­tændelse… Knæleddet havde en udbredelse på ca. 13 x 15 cm i den nederste del af leddet. Der var en bindevævskapsel i knæleddet på ca. 2,5 cm tykkelse...”

Følgende fremgår af sektionsattest fra Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU-SUND:

”1: Et præparat pakket i to plastikposer….

Præparatet omfattede den distale del af et ben og målte ca. 47 x 12 cm. Ved inspektion af benet fandtes en interdigital bindevævsdannelse målende ca. 3 x 2,7 cm.

2: To præparater pakket samlet i en plastikpose ….

Det ene præparat omfattede den distale del af femur (afskåret lidt proximalt for trochlea og kondylerne) samt patella med omkringliggende muskulatur og bløddele. Præparatet målte ca. 25 x 21 cm. Ved modtagelsen var leddet mod patella (patellofemoralleddet) delvist åbnet.

Ved inspektion af præparatet fandtes en kronisk erosiv og ulcerativ artrose på den mediale kondyl samt ulcerativ artrose på patella. Desuden fandtes knoglenydannelser (osteofytdannelse) lateralt og medialt på trochlea og kondylerne samt på patella.

Ydermere fandtes proliferation af synovialmembranen og periartikulær bindevævs­dannelse (fibrosering) med en tykkelse på op til ca. 0,5 cm.

Det andet præparat omfattede den proximale del af tibia med begge menisker samt omkringliggende muskulatur og blødddele. Præparatet målte ca. 28 x 16,5 cm. Ved inspektion af præparatet fandtes intet abnormt.

3: Et præparat pakket i en plastikpose …

Præparatet omfattede en del af et bækken inkl. hofteledskålen (acetabulum) samt den proximale del af femur inkl. lårbenshovedet (caput femoris) med omkringliggende muskulatur og bløddele. Præparatet målte ca. 31,5 x 30 cm.

Ved inspektion af præparatet fandtes et rumperet ligamentum capitis ossis femoris (ligamentet, der forbinder lårbenshovedet og hofteskålen), således at lårbenshovedet ikke lå i sin normale position i hofteledskålen. Der fandtes blødning i ligamentet, som målte ca. 4 x 1,5 cm. Der fandtes ingen inflammatorisk reaktion rundt om hofteleddet. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra ligamentet. Ved den histologiske undersøgelse fandtes blødning samt enkelte neutrofile granulocytter.

På baggrund af ovenstående fund kan det konkluderes, at knæleddet og patellofemoralleddet er sæde for kronisk erosiv og ulcerativ artrose med osteofytdannelse, prolife­ration af synovialmembranen og periartikulær fibrosering. Baseret på mængden af bindevæv og knoglenydannelse samt den prolifererende synovialmembran vurderes forandringerne at have en alder på flere uger.

Hofteleddet er sæde for en akut komplet ruptur af lig. capitis ossis femoris. Baseret på de histologiske fund vurderes forandringerne at have en alder på få timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at koens tilstand med kroniske forandringer i venstre bagknæ har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn. Dens situation burde for længst have været afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at den straks var blevet flyttet til en korrekt indrettet sygeboks, tilset af en dyrlæge, underkastet løbende vurdering og yderligere tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet, da en eventuel behandling ikke havde den ønskede effekt, således at koen blev smertefri og udviste normal fysiologisk og adfærdsmæssig levevis, før lidelsen i venstre bagknæ fik det beskrevne omfang uden udsigt til helbredelse.

Lægges ovennævnte og det fremsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at koen, ved at være unddraget sufficient behandling eller rettidig aflivning under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at koen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Af sektionsrapporten fremgår, at hofteleddet var sæde for en akut komplet ruptur af lig. capitis ossis femoris med en alder på få timer i forhold til aflivningstidspunktet. Lægges dette til grund, finder Rådet ikke anledning til at udtale sig om, hvorvidt denne skade har været synlig inden transporten.

Spørgsmål 2:

Om besætningsejer/chauffør/transportvirksomhed ved at lade dyret transportere fra besætningen til slagteriet, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt samt undladt at beskytte det bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe og i bekræftende fald finder rådet da, at der er handlet uforsvarligt eller grovere uforsvarligt.

Svar ad 2:

Dyr, der ikke kan gå og stå ved egen hjælp, eller dyr, der er springhalte, svært støttehalte eller udpræget gangbesværede på grund af diagnosticeret eller formodet knoglebrud, ledskred, smertefulde betændelsestilstande i lemmerne (ledbetændelse, seneskedebetændelse o. lign.) samt dyr som lider af almen svækkelse, må ikke transporteres levende til slagtning eller til levebrug, men skal aflives eller nødslagtes på stedet. 

Lægges ovennævnte, de medsendte fotos samt svar ad 1 til grund, finder Rådet, at koen med de kroniske lidelser i venstre bagknæ har udvist tydelig halthed inden og under læsning. Ved at være læsset og transporteret har koen været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at koen under læsning og transport har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Der henvises til Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste, som kan findes på Rådets hjemmeside.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 30.000 kr., jf. Dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 9 og stk. 11, jf. §§ 1 og 2, samt overtrædelse af § 35, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 i Transport-bekendtgørelsen, jf. artikel 3, litra b i Transportforordningen.