2020-24-0151-00086

Mager ko på mark ude af stand til at rejse sig

10-05-2021

Skrivelse af 18. november 2020 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00102-20).
En politipatrulje blev opmærksom på en mager ko liggende på en mark og uden bevægelse i 10 min. Dagen efter fulgte de op på hændelsen ved at kontakte ejeren og tilse koen. En efterfølgende kontakt til Fødevarestyrelsen førte til rekvirering af en lokal praktiserende dyrlæge, der undersøgte og aflivede koen.

Rådet udtalte 10. maj 2021:

Spørgsmål 1:

Kan Rådet tiltræde dyrlægens vurdering af, at huldtabet og ændringen i hårlaget har været undervejs i en periode på 1-2 uger samt, at koen har været liggende i en periode på 1-2 døgn?

Svar ad 1:

Af den tilkaldte dyrlæges skriftlige udtalelse (bilag 4) fremgår at:

”Koen fandtes ved ankomst liggende på græsmark i brystleje (Billede 1). Koens almentilstand var nedstemt, hvilket gav sig til udtryk ved, at hovedet fandtes liggende på jorden, der blev ikke observeret ørespil i reaktion til lyde eller næsetoilette (rengøring af næsebor via tungen) samt ingen interesse eller opmærksomhed ved tilnærmelse. Fundene indikerede en for kvæg afvigende opførsel og dermed, at koen var tydeligt nedstemt

Koens ernæringstilstand kan karakteriseres som mager, og koens huld vurderes at ligge på omkring 1,75-2,00 ud af 5 (Billede 3). En normal huldscore hos kvæg af malkerace bør ligge på mellem 2,5-3,75. Huld ved kreaturer beskriver, hvor meget underhudsfedt dyret har, og er en objektiv vurdering af dyrets foderstand. Hvis et kreatur har et huld under 2,00, betegnes dette som sygeligt/patologisk, da dyret derved ikke kun har tabt fedtvæv, men også muskelvæv.

Koens gødning blev undersøgt og fundet normal affarve, konsistens og mængde. Dette tydede på, at koen havde været i stand til at æde, og at der havde været tilstrækkeligt med føde i koens nærhed… Koens hårlag fandtes ved undersøgelsen mat, langt og pjusket.. Ved undersøgelsen fandtes koens øjne let indsunkne i øjenhulen, hvilket er tegn på dehydrering (Billede 7)…

Årsagen til dehydrering kan skyldes at koen var syg, og derudover at koen ikke har været i stand til at bevæge sig op til drikkekarret i en periode på 1-2 døgn.”…På baggrund af den kliniske undersøgelse vurderes koen at være syg og væsentligt afkræftet. Koen er sfa. af sygdom/afkræftelse tydeligt påvirket, indikeret ved en dårlig almen tilstand. Årsagen til koens tilstand kan ud fra den kliniske undersøgelse ikke henholdes til én bestemt årsag, derimod må flere faktorer forventes at være årsagsgivende. Det syntes dog klart, at koens tilstand ikke opstod akut (indenfor 24 timer). Dette konkluderes på baggrund af koens huldscore (1,75-2,0) samt hårlagets kvalitet. Koens huldtab og ændrede hårlag kunne være forårsaget af længere tids sygdom. Kropstemperaturen på 39,8 C° (feber) betød at der i koen var en igangværende infektionsproces.

Undertegnede dyrlæge…, valgte på baggrund af den kliniske undersøgelse af jerseyko, xxxxx-… (Billede 8) ikke at igangsætte behandling, da koens aktuelle sundhedstilstand ikke syntes at stå på mål for dette. Koen blev derfor efter undersøgelsens afslutning aflivet. ”

Lægges ovennævnte beskrivelse til grund samt det forhold, at et fald i huldkarakter på mellem 0,5 og 0,75 i forhold til et normalt mindsteniveau på 2,25 -2.75, selv hos en lakterende ko vil tage mindst 2-3 uger, er det Rådets opfattelse, at koen igennem en periode på mindst 2-3 uger ikke har været i stand til optage en tilstrækkelig mængde næring. Graden af dehydrering er forenelig med, at koen i en periode på 1-2 døgn ikke har opnået en tilstrækkelig væsketilførsel.

Spørgsmål 2:

Må koens almene tilstand og utrivelighed antages at have været let erkendelig for besæt­ningsejer i forbindelse med de daglige tilsyn med dyrene?

Svar ad 2:

Rådet finder, at de kliniske tegn på sygdom og dehydrering har været tydelige og let erkendelige for den besætningsansvarlige ved de daglige tilsyn, hvilket endvidere følger af oplysningerne i anmeldelsesrapporten om koens uændrede position på marken såvel d. 29. august som d. 30. august.

Rådet finder på den baggrund, at koen enten på et tidligere tidspunkt skulle være slagtet/aflivet, eller at en dyrlæge skulle være konsulteret mhp. fastlæggelse af diagnose, prognose og behandling eller evt. slagtet/aflivet i den forbindelse.

Spørgsmål 3:

Burde koen på et tidligere tidspunkt have været tilset af dyrlæge og eventuelt behandlet eller alternativt aflivet?

Svar ad 3:

Se svar ad spørgsmål 2.

Spørgsmål 4:

Såfremt spørgsmål 3 besvares bekræftende, anmodes Rådet desuden om at besvare, hvor­vidt undladelse deraf efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3.

Svar ad 4:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst én gang om dagen. Dette gælder dog ikke fritgående dyr på græs eller lignende. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt.

Syge dyr skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt eller dyret skal aflives.

Lægges oplysningerne i sagsakterne til grund, finder Rådet, at koen på baggrund af de daglige tilsyn ikke er blevet beskyttet bedst muligt imod smerte, lidelse angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Herved har den udviklet en tiltagende grad af svækkelse, afmagring og dehydrering, således at den d. 30. august ikke evnede at rejse sig ved egen hjælp. Herved har koen været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at koen har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 3.

Spørgsmål 5:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 5:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2 og § 3 ved i flere uger op til 30. august 2020, som ejer af et hobbykvæghold, at have behandlet en ko som var nedstemt, havde et mat, langt og pjusket hårlag, var dehydreret og mager med et huld på 1,75-2,00, ligesom den havde været ude af stand til at rejse sig i en periode på 1-2 døgn, grovere uforsvarligt, idet han undlod at tilkalde en dyrlæge med henblik på undersøgelse og behandling af koen eller alternativt at aflive koen på et langt tidligere tidspunkt.

Tiltalte erkendte sig skyldig og vedtog at betale en bøde på 2.500 kr. og sagens omkostninger.

Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 6 dage.