2020-24-0152-00313

Mangelfuld håndtering af to syge søer i besætningen

11-03-2021

Skrivelse af 7. august 2020 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00139-20).
Ved Landbrugsstyrelsens kontrolbesøg i en sobesætning fandtes en so med skuldersår og en so med infektion i højre bagben. Begge søer var opstaldet i farestien. Den ene so var behandlet for infektion i bagbenet; denne blev aflivet ved kontrolbesøget. Soen med skuldersår blev flyttet til en sygesti med dybstrøelse.

Rådet udtalte 11. marts 2021:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer Xxx eller dennes ansatte, ved ikke at have behandlet de 2 søer på et tidligere tidspunkt eller lade dyr dyrene aflive, derved har undladt at behandle søerne omsorgsfuldt og udsat søerne for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og i bekræftende fald

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af 12. juni 2020 vedrørende besøget d. 20. maj 2020:

”So nr. 901:
Soen var opstaldet i en faresti med sine pattegrise, hvor hun lå på siden, da vi gennemgik staldafsnittet. Stien, hvor soen lå, var med et gulv med ståriste bagtil i stien. Ifølge sotavlen havde soen faret den 4. maj 2010 og havde været i medicinsk behandling den 2., 6., 7., 10. og 17. maj. Soen var i normalt huld og vi bemærkede hende særligt fordi hendes haseled højre bagben var fortykket i voldsom grad. Desuden var der omkring kronranden på soens venstre bagbens yderklov et dybt og væskende sår. Begge områder omkring haseleddet og kronranden føltes ved undersøgelse som fast fortykkede og varme. På det højre bagbens haseled kunne på den indvendige side ses sårdannelse, som jeg vurderede, at kunne skyldes op­brud af en indvendig bylddannelse i benet (haseleddet) (fistuløst opbrud). Såret i kronranden på venstre bagben var dybt og jeg kunne mærke den underliggende knogle, da jeg med fingrene undersøgte sårets dybde. Soen trak venstre ben til sig ved undersøgelsen, som tegn på smerter.

Xxx oplyste, at soen havde svært ved at stå, og jeg ville ikke udsætte soen for yderligere smer­ter ved at genne hende op. Derfor vurderede jeg ikke graden af halthed, Xxx oplyste, at han havde set soen og havde kendskab til dens lidelse. Soen var ifølge medicinoptegnelser behandlet, men det er svært at tyde angivelsen af præparatnavnene af skriften på sotavlen, men det kan tydes som, at soen havde været behandlet med præparatet Noropen (antibiotka) mod infektion den 10. og 17. maj. Xxx oplyste, at han havde opdaget soens tilstand ved de daglige tilsyn i besætningen samt igangsat behandling og alligevel var soen ikke blevet flyttet til en sygesti. Jeg vurderede, at der var tale om en længere varende lidelse med en dårlig prognose for soen. Soen blev efterfølgende aflivet og begge ben blev skåret af og hjemtaget af Landbrugsstyrelsen.

Jeg undersøgte benene forud for nedfrysningen og kunne konstatere, at der i huden på den udvendige side af højre haseled også var flere sår lig sårene på den indvendige side, som jeg vurderede skyldes en følge af ledbetændelse i haseleddet. Jeg vurderer, at ledbetændelsen har deformeret haseleddet og det er derfor leddet er fortykket. Dette kan dog først afgøres ved en patologisk undersøgelse af benet. På bag­grund af, at der er tale om fistuløse opbrud, samt den faste voldsomme fortykkelse af leddet vurderer jeg, at der er tale om en lidelse af flere ugers varighed.

Ved undersøgelse af den udvendige klov på det venstre bagben kunne det ses, at klovkapslen var løs og der var et dybt sår rundt i klovranden. Man kunne erkende det underliggende knoglevæv igennem såret, hvor der også i sårrandene ses granulationsvævsdannelse (arvæv), blødning og eksudation. På baggrund af omfanget af granulationsvæv vurderes det, at tilstanden har en varighed på mindst to uger.

Jeg vurderer derfor, at soen har været udsat for smerte og lidelse. Soen var ikke behandlet efter sit behov ved rettidig indsættelse i sygesti med blødt underlag. Forholdet vurderedes, at have karakter af groft uforsvarlig behandling af dyr.

So nr. 714:
I en anden faresti stod opstaldet en so som ifølge so-tavlen havde faret den 27. april. Der var indsat en post-it note på tavlen, som angav, at hun havde modtaget ammegrise den 6. maj. Soen havde et svært skuldersår på den højre skulder. Jeg undersøgte såret og vurderede, at det havde en diameter på ca. 6 cm og ikke var frit forskydeligt i forhold til det underliggende væv og var med fortykkede sårrande. Der ses granulationsvævsdannelse i såret. Ved undersøgelsen af såret værgede soen sig for at blive undersøgt. Såret vurderedes til en varighed over 14 dage.

Soen var opstaldet i en almindelig faresti og der var ikke sørget for blødt underlag i stien til aflastning af soen.

Det vurderes, at soen havde det der ifølge Fødevarestyrelsens vejledning om skuldersår svarer til et svært skuldersår (bilag nr. 2) og har ikke fået en passende behandling, da den ikke var behandlet efter sit behov ved rettidig indsættelse i sygesti med blødt underlag…”

Af obduktionsattest af 27. juli 2020 fra Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU-SUND fremgår følgende vedrørende præparaterne fra so nr. 901:

”1: Højre bagben
Præparatet målte ca. 54 x 19 cm.

Ved inspektion af præparatet fandtes haseområdet fortykket, både lateralt og medialt. Benet målte i dette område ca. 19x15x14 cm. I haseområdet både lateralt og medialt samt proximalt for kronranden på begge hovedklove fandtes flere granulerende ulcerationer i varierende størrelse målende ca. 1,5-8,5 cm x 1-4 cm. Ved gennemskæring af ulcerationerne fandtes granulationsvævet at have en tykkelse på ca. 0,1-0,5 cm. Under granulationsvævet fandtes nydannet bindevæv med en tykkelse på op til ca. 0,5 cm. Ydermere fandtes to granulationsvævsbelagte fistelkanaler med forbindelse til granulerende ulcerationer på hudoverfladen, og der fandtes en kronisk subcutan ab­sces med et volumen på ca. 0,4 ml. Abscessen var omgivet af bindevæv med en tyk­kelse på ca. 0,1 cm.

Efter sagittal gennemsavning af benet mellem de to hovedklove fandtes i tarsocrural-leddet en kronisk ulcerativ artritis med intraartikulær granulationsvævsdannelse (tyk­kelse på op til ca. 0,2-0,3 cm) samt periartikulær bindevævs - og knoglenydannelse (tykkelse på op ca. 5 cm). I det periartikulære bindevæv fandtes flere fistelkanaler belagt med granulationsvæv. Ydermere fandtes borterodering af den distale del af tibia og den proximale del af talus. I den proximale del af talus fandtes desuden kro­nisk purulent osteomyelitis. Læsionen målte ca. 1,1 x 0,5 cm og var omgivet af binde­væv med en tykkelse på ca. 0,1 cm.

Den mediale biklov var deform og dækket af en cirkulær granulerende ulceration må­lende ca. 4,2 cm i diameter. Efter sagittal gennemsavning af kloven fandtes fuldstæn­dig mangel af klovbenet. Granulationsvævet målte op til ca. 0,2 cm. Herunder fandtes nydannet bindevæv med en tykkelse på op til ca. 0,5 cm.

2: Venstre bagben
Præparatet målte ca. 24 x 9,5 cm.

Ved inspektion af præparatet fandtes den laterale hovedklov at være fortykket, og der fandtes en granulerende ulceration i kronranden med blotlæggelse af og forbindelse til klovleddet. Ulcerationen strakte sig ned mellem de to hovedklove og om på plantarsiden. Dorsalt målte ulcerationen ca. 3,5 x 3 cm og havde en dybde på ca. 4 cm.

Plantart målte ulcerationen ca. 3 cm i bredden. Ulcerationen strakte sig ca. 3 cm ind under sålehomet, der var løsnet.

Ydermere fandtes to ekskoriationer dorsalt på benet målende ca. 2x1 cm og 3,5 x 0,8 cm. Efter sagittal gennemsavning af den laterale hovedklov fandtes i klovleddet en kronisk ulcerativ artritis med intraartikulær granulationsvævsdannelse med en tykkelse på op til ca. 0,5 cm. Den distale del af kronbenet var borteroderet. Granulationsvævet, der dækkede ulcerationen dorsalt og plantart, målte henholdsvis op til ca. 1 cm og op til ca. 0,3 cm. Under granulationsvævet fandtes nydannet bindevæv med en tykkelse på op til ca. 1 cm.

På baggrund af ovenstående fund kan det konkluderes, at haseleddet i højre bagben er sæde for kronisk, ulcerativ, destruerende, og granulerende artritis med periartikulær bindevævs - og knoglenydannelse. Benet er ydermere sæde for en deformeret medial biklov, samt flere kroniske granulerende ulcerationer samt fistelkanaler. Baseret på mængden af granulationsvæv, bindevæv og nydannet knoglevæv vurderes alle foran­dringerne at have en alder på flere uger.

Venstre bagben er sæde for en kronisk ulcerativ, destruerende, og granulerende artritis i klovleddet med forbindelse til en granulerende ulceration på overfladen samt løsning af sålehoret. Baseret på mængden af granulationsvæv og bindevæv vurderes alle forandringerne at have en alder på flere uger.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at udviklingen af skuldersår påfører soen smerte, lidelse, varigt mén og væsentlig ulempe. Kroniske skuldersår er en tilstand, der kan forebygges eller afhjælpes tidligt i forløbet ved tilstrækkelig opmærksomhed og rettidig indgriben fra staldpersonalets side.

Lægges ovennævnte, sagens akter og det medfølgende fotomateriale til grund, finder Rådet, at søernes situation har været tydelig og let erkendelig. Deres tilstand burde for længst være afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at so nr. 714 med skuldersåret var blevet flyttet til en sti med blød underlag og behandlet, og ved at so nr. 901 blev flyttet til en korrekt indrettet sygesti og behandlet, eventuelt tilset af en dyrlæge med henblik iværksættelse af relevant behandling eller aflivet/slagtet, før læsionerne fik det beskrevne omfang.

Under sygdomsforløbet i besætningen har søerne været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at de 2 søer har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Om besætningsejer Xxx eller dennes ansatte derved har udsat søerne for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling.

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Der skal henvises til Rådets udtalelse af 19. november 2003 om skuldersår hos søer og Rådets udtalelse af 5. marts 2004 om sygeafdeling til produktionsdyr, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, samt stk. 9, jf. §§ 1 og 2, og § 5 i bekendtgørelse om mindstekrav til landbrugsdyr.