2021-24-0152-00442

Manglende håndtering i besætningen af et svin med stort brok med sår i bunden af brokket

11-11-2021

Skrivelse af 1. marts 2021 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00050-21).
Ved et uanmeldt kontrolbesøg i en svinebesætning, fandtes et svin på ca. 30 kg med et stort navlebrok på ca. 15 cm i diameter og et stort sår i bunden af brokket på ca. 8 cm i diameter. Dyret gik i en sti sammen med 8 andre svin på 25-30 kg, der havde varierende grader af brok og andre lidelser.

Rådet udtalte 11. november 2021:

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at besætningsejer ved at have ladet grisen gå i besætningen igennem flere dage, uden at isolere dyret i individuel sygesti samt uden at lade dyret tilse af dyrlæge/lade dyret aflive, der­ved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og forsvarligt samt undladt at beskytte dyret bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. I bekræftende fald, finder rå­det da, at der er tale om uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyret.

Svar ad 1:

Af embedsdyrlægens skrivelse af 9. februar 2021 fremgår bl.a. følgende vedrørende besøget d. 28. maj 2020:

”I én af de bageste stier i stalden gik ca. 9 slagtesvin (ca. 25-35 kg) sammen. De havde varierende grader af brok og små skavanker. Den ene af disse (ca. 30 kg) havde et re­lativt stort navlebrok (målt til ca. 15 cm diameter) med et stort sår i bunden (vurderet til ca. 8 cm diameter). Se fotos 1-13, bilag 2. såret var misfarvet, mørkt og havde for­højede, fortykkede kanter rundt om såret. Det var desuden lidt blodigt i randen og oppe over såret - hvilket indikerede at andre grise havde bidt lidt i det. Det var ikke en decideret sygesti, idet det ikke var blødt leje, men der var dog større mængder ro­de- og beskæftigelsesmateriale end i en gennemsnitlig slagtesvinesti. Se foto 1-5, bi­lag 2.

Den fortykkede ophelende yderrand (granulationsvæv) om såret var vurderet ca. 10 mm bred. Granulationsvæv heler med ca. ½ mm i døgnet efter den første uges inf­lammation, dvs. alderen på såret er således mindst 7+ ½ x 10 = 12 dage og sandsyn­ligvis noget ældre. Det centrale i såret var misfarvet pga. vævsdød (nekrose).

En sår af denne type - med større mængde dødt/nekrotisk væv centralt - vil aldrig kunne hele op og er således udsigtsløst. Dette sagde driftsleder… også spon­tant at han var enig med undertegnede i og at den skulle have været aflivet for længst, men at han ikke havde opdaget den.

Det er undertegnede embedsdyrlæges vurdering, at grisen burde være blevet tilset af en dyrlæge eller alternativt aflivet meget tidligere.

Det vurderes, at grisen ikke er blevet håndteret rettidigt og korrekt. Broksækken vurderes at have været stor og erkendtlig i flere uger, og grisen burde alene grundet broksækkens størrelse være opdaget tidligere under det daglige tilsyn, og grisen bur­de da være flyttet til en sygesti med blødt leje og lav belægning for at undgå stifællers bid, tråd, puf og stød og risikoen for udvikling af sårdannelser på broksækken.

Derudover vurderes det, at det konstaterede sår på broksækken på grisen har været til stede i flere dage (mindst 12 dage) og det vurderes, at såret burde være opdaget under det daglige tilsyn, hvorefter grisen pga. sårets karakter og størrelse burde være blevet aflivet…”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med sår/begyndende sår straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt såret ikke forbedres med udsigt til opheling, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte samt vedlagte fotomateriale til grund, finder Rådet, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn, og at dets situation for længst skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underlagt omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, inden lidelsen fik det ovenfor beskrevne omfang.

Rådet finder, at svinet, ved ikke at være opstaldet i en korrekt indrettet sygesti og behandlet, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 2:

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok der kan findes på Rådets hjemmeside.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 20.000 kr., jf. dyreværnslovens § 58, stk. 2 jf. stk. 1, § 2, jf. § 3, jf. § 12, 1 pkt. og § 13 (dagældende § 1 og § 2, jf. § 28, stk. 2, stk. 1, stk. 9 og stk. 11) og § 84, stk. 1, nr. 1, jf. § 3 og § 4, jf. § 50, stk. 1 og 2 i bekendtgø­relse af om dyrevelfærds-mæssige mindstekrav til hold af grise (dagældende § 19, stk. 1 og stk. 2, jf. § 5 i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr).