2021-24-0155-00005

Minkhvalpe med bidsår

14-06-2021

Skrivelse af 26. januar 2021 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89110-00065-18).
Ved kontrolbesøg fandtes 15 minkhvalpe med sår på kroppen og forskellige bidlæsioner.

Rådet udtalte 14. juni 2021:

Spørgsmål 1:

Jeg skal anmode Det Veterinære Sundhedsråd om en udtalelse om, hvorvidt det beskrevne, efter rådets opfattelse indebærer uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr eller har karakter af mishandling, jf. Dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1, 2 og 3 (dagældende Dyreværnslov § 28, stk. 1, 2 og 3).

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens (Landbrugsstyrelsen) anmeldelse af 17. august 2018 vedrørende kontrolbesøg d. 14. august 2018: ”Ved kontrollen blev konstateret 15 mink med alvorlige bidskader (se fotomappe), herunder sår over 5 cm med infektion, samt afbidte ben og haler, samt skader der inddrager knogler og øjne. Dyrene var for 14 dage siden fundet med skader og isoleret parvis til hal 9. Det blev oplyst, at dy­rene var forsøgt behandlet med sårspray, men der er ikke foretaget behandling med antibiotika til injektion. … oplyste, at der ikke havde været tid til at tage hånd om dyrene, da de havde haft travlt med at sortere hvalpe ud.”

Rådet henleder opmærksomheden på, at der er divergerende opfattelser (som anført i politirapporten, afhøring af tiltalte) af tidsforløbet når der henses til varigheden af forandringerne hos de 15 mink: ”Dyrelægen havde 14 dage inden den 14 august 2018 talt i telefon med afhørtes kone omkring hvordan de generelt behandler og håndterer deres mink. I den forbindelse var der sket en misforståelse, hvor dyrelægen ved en fejl havde fået opfattelsen af de 15 mink, som blev fundet med skader den 14 august, også havde skader den pågældende dag, hvor de var i telefonisk kontakt. Der var ikke tale om de samme mink, som var omtalt 14 dage forinden.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og sagens akter til grund, finder Rådet, at situationen for mink nr. 5 (manglende højre bagben), og mink 8, 9 og 14 (manglende haler) burde have været afhjulpet umiddelbart efter at tilstanden opstod, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de straks var blevet aflivet. Under sygdomsforløbet i besætningen har minkene været udsat for høj grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte og sagens akter til grund, finder Rådet endvidere, at situationen for mink nr. 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 og 15 burde have været afhjulpet umiddelbart efter at tilstanden opstod, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de straks var blevet behandlet eller aflivet. Under sygdomsforløbet i besætningen har minkene været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe.

Rådet finder på denne baggrund, at mink nr. 5, 8, 9 og 14 under sygdomsforløbet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet finder dertil, at mink nr. 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 og 15 under sygdomsforløbet i besætningen har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver rådet anledning til bemærkninger, skal jeg ligeledes anmode om at modtage disse.

Svar ad 2:

Der skal henvises til Rådets udtalelse af 16. marts 2012 vedrørende sygdomme og skader på mink der kan findes på Rådets hjemmeside.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 30.000 kr., jf. Dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1, og stk. 2, jf. stk. 1, og stk. 12, jf. § 2 og § 3, (dagældende Dyreværnslov § 28, stk. 1, og stk. 2, jf. stk. 1, og stk. 9, jf. § 1 og § 2), jf. straffelovens § 89.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.