2021-24-0151-00088

Otte lakterende køer der overnattede på slagteri blev ikke malket

23-09-2021

Skrivelse af 18. december 2020 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00274-20).
Otte lakterende køer, der overnattede på slagteri, blev ikke malket i 25 timer. De otte køer fremstod på slagtedagen med meget spændte yvere og mælkeløb i drivgange på slagteriet.

Rådet udtalte 23. september 2021:

Spørgsmål 1:

Om slagteriet, eller dennes ansatte, ved at lade køerne opholde sig i det angivne tidsrum uden malkning, derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt, og undladt at beskyt­te dyrene bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, og i bekræf­tende fald

Svar ad 1:

Af anmeldelse af 6. oktober 2020 fremgår følgende:

”Det er normal procedure på de fleste danske kreaturslagterier, at man har et mindre antal kreaturer på stald, svarende typisk til den første times drift (undtagen mandag, da disse dyr så skulle gå over hele weekenden) og at disse dyr slagtes som de første, hvorefter man tager fat på ny-tilførte dyr.

På slagteri Y er det traditionelt blevet prioriteret, at handyr (ung­tyre) bliver slagtet før hundyr. Dette betyder i praksis, at hundyr - og med speciel fo­kus på lakterende hundyr - kan risikere at gå over fra den ene dag til den anden uden at blive slagtet, inden de foreskrevne 12 timer efter den foregående malkning.

Dyrene bliver heller ikke malket, da det ifølge staldpersonalet (og som det også er vi­denskabeligt anerkendt blandt dyrlæger for værende normal adfærd hos lakterende køer) er meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at malke køer succesfuldt i uvante omgivelser med uvant personale og maskineri… Dette blev også bekræftet af staldmanden her på stedet…

I det konkrete tilfælde blev de 8 køer, som blev slagtet som de første den 04 august 2020, afhentet hos landmanden kl. 05.15 den 03/08/20 (jvf køreseddel nummer 5 i bilag 3), hvilket betyder, at de har gået uden at blive malket i hvert fald fra dette tids­punkt og til kl. 06.15 den efterfølgende dag. Dette udgør et tidsrum på 25 timer, hvil­ket svarer til et tidsrum, hvor køerne under normale forhold og i henhold til Rådets forordning skulle have været malket to gange (med maksimum 12 timers mellem­rum).

Embedsdyrlæge D har observeret, at 8 lakterende køer blev modta­get … den 3 august 2020 kl. 08.30 i en sending på i alt 26 dyr fra samme besætning (CHR-nr. xxxxx) og blev først slagtet den efterfølgende dag som de første fra kl 06.15. Andre dyr fra sendingen blev slagtet på dagen for ind-transporten tillige med 134 andre dyr (hvoraf 95 dyr var handyr eller kvier = ikke-lakterende dyr), der var tilført på et tidspunkt senere end de omtalte 8 køer…

Den 4. august 2020 om morgenen stod de 8 køer … i drivgangen med spændte yvere og mælkeløb, hvilket er tegn på, at de ikke er blevet malket inden for de foreskrevne 12 timer.”

De fremsendte videoklip understøtter ovennævnte beskrivelse.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og sagsakterne til grund, finder Rådet, at de otte køer, ved ikke at være malket i en periode på mere end 12 timer efter forrige malkning har været udsat for mindst en betydelig grad af væsentlig ulempe og ikke været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Spørgsmål 2:

Om dyrene derved har været udsat for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling.

Svar ad 2:

Lægges sagsakterne og svar ad 1 til grund, finder Rådet, at de otte køer, ved ikke at være malket i en periode på mere end 12 timer efter forrige malkning, har været udsat for mindst uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagens fakta i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Det fremgår af sagens oplysninger, at det i sagen omhandlede slagteri ved de daglige slagtninger traditionelt har prioriteret slagtning af handyr (ungtyre) før hundyr, og at slagteriet har modtaget flere indskærpelser for ikke at have malket lakterende køer i mere end 12 timer. Rådet finder, at virksomheden på et langt tidligere tidspunkt burde have etableret en kvalitetssikret procedure omkring de daglige slagtninger og opstaldning, der på alle områder kunne garantere for dyrevelfærden under slagteprocessen, og i særdeleshed for de dyr, der måtte blive slagtet senere end 12 timer efter ankomsten til slagteriet.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. l, jf. stk. 9, og stk. 1 l, jf. § I og § 2 (nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1, jf. stk. 12. og stk. 13, jf. § 2 og § 3), samt Rådets forordning nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet artikel 15, stk. 1, jf. bilag III, punkt 1,5, jf. bekendtgørelse nr. 135 af 14. februar 2014 om slagtning og aflivning af dyr § 13, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2 (nu bekendtgørelse nr. 1751 af 30. november 2020 §33, stk. 1, nr. 8, jf. stk. 2 og stk. 3), ved i forbindelse med udøvelse af erhverv, at have udsat otte lakterende malkekøer for mindst uforsvarlig behandling, idet køerne, der blev leveret til slagteriet, ikke havde fået forrang for andre dyr i forhold til slagtning eller alternativ malket med højest 12 timers mellemrum.

Sagen blev afgjort med bødeforlæg på 15.000 kr.