2021-24-0152-00435

Slagtesvin fik brud af kæben ved sænkning af transportvognens dæk

06-05-2021

Skrivelse af 18. februar 2021 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00077-20).
Slagtesvin fik brud af kæben ved sænkning af transportvognens dæk.

Rådet udtalte 6. maj 2021:

Spørgsmål 1:

Såfremt oplysningerne i sagen om hændelsen og de derved påførte skader på grisene lægges til grund, herunder at der under sænkningen af etagedækket pludselig opstod et usædvanligt skrigeri fra flere grise, hvorefter chaufføren kiggede ind til dem for derefter at genoptage sænkningen, stadig med skrigende grise, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt den beskrevne adfærd efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1-3.

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 13. maj 2020: ”… at der under op- og nedkørsel af dæk på anhængeren på et tidspunkt opstod usædvanligt skrigeri fra flere grise som befandt sig på anhængeren…… Chauffør xx fra transportfirmaet xx vognmandsforretning forsøgte at skabe sig et overblik over situationen ved at kigge ind. Herefter genoptog han betjeningen af nedkørslen stadig med skrigende grise indtil det stilnede af. Efter åbning ind til grisene konstaterede undertegnede embedsdyrlæge med det samme en gris, der blødte fra kæben og munden. Grisen for­modedes at have tildraget sig åbent kæbebrud og blev aflivet uden videre. Minutter senere ved aflæsning af den næste boks konstateredes yderligere en gris med blød­ning fra mund og kæbe. Denne blev ligeledes aflivet på stedet.”

Efter aflæsning af svinene konstaterede embedsdyrlægen:

”Dyr nr. 1, øremærkenr. xx fotos nr. 1 og 2 i fotomappe.
Ved den kliniske undersøgelse af det levende svin kunne det konstateres, at dyret var blødende fra mundregionen, rystede og havde hurtig vejrtrækning.

Efter aflivning blev det konstateret, at begge underkæbegrene havde åbent brud. Li­geledes var underkæbegrenene brudt fra hverandre i midtlinien. Der fandtes udriv­ning af mundhulens gulv ligesom adskillige tænder var løse eller manglede. Det vur­deres at skaderne var akut opstået.

Dyr nr. 2, øremærkenr. yy fotos nr. 3-5 i fotomappe
Ved den kliniske undersøgelse af det levende svin kunne det konstateres, at dyret var blødende fra mundregionen, rystede og havde hurtig vejrtrækning.

Efter aflivning blev det konstateret, at begge underkæbegrene havde åbent brud. Li­geledes var underkæbegrenene brudt fra hverandre i midtlinien. Hud og underliggen­de væv var revet igennem på venstre side af underkæben. Der konstateredes brud på venstre side af overkæben ligesom der var en strangulationsfure på trynen. Det vur­deres, at skaderne var akut opstået.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinene, ved at være transporteret på en måde, så de bl.a. fik underkæbe og tryne i klemme, så de ved aflæsningen på slagteriet fremstod henholdsvis blødende med åbent brud på underkæbegrenene, afløsning i underkæbegrenenes midtlinie (symfysiolysis), udrivning i mundhulegulvet samt udstempling af flere tænder (svin nr. 1) og blødende med åbent brud på underkæbegrenene, afløsning i underkæbegrenenes midtlinie (symfysiolysis), gennembrudt hud og underliggende væv på venstre side af underkæben, brud på venstre side af overkæben samt strangulationsfure på trynen (svin nr. 2), har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at svinene under transporten har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 2:

Rådet skal bemærke, at enhver form for transport af levende dyr skal ske i særligt indrettede transportvogne, som anvendes på en måde, der forebygger enhver beskadigelse af dyrene under læsning, transport og aflæsning af disse.

Afgørelse:

Rettens begrundelse og afgørelse:

På baggrund af dyrlægens forklaring og til dels tiltaltes egen forklaring sammenholdt med de fotos af grisene, der havde været forelagt retten, samt de øvrige oplysninger i Fødevarestyrelsens anmeldelse fandtes det bevist, at tiltalte var skyldig i tiltalen. Retten fandt det således bevist, at tiltalte ikke havde udvist tilstrækkelig agtsomhed, da han betjente køretøjets hæve- og sænkbare dæk og de sikringslåse, der skulle bære etagedækkene, i den bil, der var indrettet til at transportere grise i fire etager.

Tiltalte blev straffet med fængsel i 20 dage jf. dyreværnslovens § 28, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, og stk. 9, jf. § 1, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, og stk. 12, jf. § 2, samt bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 om beskyttelse af dyr under transport § 37, stk. 1, nr. 1, jf. Rådets Forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og derved forbundne aktiviteter m.v. artikel 3, litra c., dog skulle straffen ikke fuldbyrdes, såfremt tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Tiltalte blev endvidere betinget frakendt retten til erhvervsmæssigt at beskæftige sig med transport af dyr jf. dyrevelfærdslovens § 62, stk. 2. Vilkårene for den betingede frakendelse var, at tiltalte i en prøvetid på 3 år, der regnes fra endelig dom, ikke overtrådte lovgivningen om transport af dyr under sådanne omstændigheder, at tiltalte skulle frakendes retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr jf. dyrevelfærdslovens §66, stk. 1, og at tiltalte skulle bestå en kontrollerende prøve om behandling af dyr inden for en frist fastsat af Fødevarestyrelsen. Bestås prøven ikke inden udløbet af fristen, måtte tiltalte ikke beskæftige sig med transport af dyr, før prøven bestås jf. dyrevelfærdslovens § 61, stk. 2.

Tiltalte skulle endeligt betale sagens omkostninger.