2020-24-0152-00301

Slagtesvin med navlebrok med stort sår var ikke håndteret

01-02-2021

Skrivelse af 2. juli 2020 fra Nordjyllands Politi (5100-89111-00004-20).
Ved kontrolbesøg i en slagtesvinebesætning fandtes et svin med navlebrok. Broksækken var pendulerende og fast ved palpation. En stor sårdannelse dækkede hele undersiden af broksækken. Svinet gik alene tilbage i produktionsstien efter dets stifæller var leveret slagteriet.

Rådet udtalte 1. februar 2021:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer X eller dennes ansatte, ved at lade dyret gå i be­sætningen igennem flere uger med beskrevne lidelse derved har undladt at behandle dyret om­sorgsfuldt samt undladt at beskytte dyret bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe og i bekræftende fald finder rådet da, at dyret derved er blevet behandlet ufor­svarligt eller grovere uforsvarligt.

Svar ad 1:

Af anmeldelse af 6. maj 2020 fremgår at embedsdyrlægen ved tilsynet observerede følgende:

”I den første stald/sektion i sti 11 fandtes et stort slagtesvin (ca. 90 kg) alene i en sti. De øvrige dyr i denne produktionssti var netop blevet fjernet mhp. levering til slagt­ning… Selve broksækken var ca. 10-12 cm diameter, pendulerende og ret fast/hård. Der var et sår, der dækkede hele bunden af broksækken og dermed ca 8-10 cm i diameter… Det meste af såret var ’’lyserødt” granulationsvæv (ophelende væv) med nogle mindre friske blødninger et par steder. Centralt i bunden af dette sår fandtes et cirkulært område med dødvæv/nekrose med en lysere demarka­tionslinie omkring. Det indikerer at det centrale døde væv er ved at blive demarkeret og afstødt… Broksækken vurderes at have været stor og erkendtlig i flere uger… det konstaterede sår på broksækken … har været til stede i flere dage (mindst 10 dage)…”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes til en sygesti med et tykt lag strøelse. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal de tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte og det fremsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn. Dets situation burde for længst have været afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at det var blevet flyttet til en sufficient indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, inden lidelsen fik et omfang som beskrevet.

Rådet finder, at svinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller huset og passet under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 2:

Der henvises til Rådet udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lysebrok, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr. for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 samt stk. 9 og stk. 11, jf. §§ 1 og 2, og § 19, stk. 1 og stk. 2, jf. § 5 i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.