2020-24-0152-00290

Slagtesvin med stort brok med sår - manglende håndtering i besætningen

02-02-2021

Skrivelse af 25. juni 2020 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00041-19).
Et 50 kg´s slagtesvin fandtes ved en krydsoverensstemmelseskontrol foretaget af Landbrugsstyrelsen, at have et stort navlebrok med sår på undersiden af broksækken. Dyret var opstaldet i en almindelig slagtesvinesti sammen med 8 andre slagtesvin. Besætningsejeren valgte at aflive svinet.

Rådet udtalte 2. februar 2021:

Spørgsmål 1:

Såfremt oplysningerne i sagen om grisen lægges til grund, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt den beskrevne adfærd efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig be­handling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3.

Svar ad 1:

Rådet skal indledningsvis anføre, at Rådet kun har kompetence til at udtale sig om forhold af veterinærfaglig karakter.

Følgende fremgår af Landbrugsstyrelsens anmeldelse af 9. maj 2019:

”Ved gennemgang af den 3. stald med slagtesvin fandt under­tegnede en gris med et stort brok i en almindelig slagtesvinesti med 8 andre slagtesvin. Stien var ikke indrettet som sygesti og der var en belægningsgrad svarende til de andre stier, hvilket vurderes som normal belægnings­grad af slagtesvin.

Den pågældende gris vejede ca. 50 kg. Grisen havde et stort navlebrok med sår, var i normal fin foderstand og al­ment vel. Den var ikke bevægelseshæmmet af brokket.

Landbruger vælger straks at aflive grisen, som aflives under kontrollen. Efter aflivning inspiceres grisen.

Brokket var ca. 18 cm i diameter. Nederst på broksækken var et sår på ca. 12 cm i diameter. Ved palpation af sårrandende mærkes at de er faste og 1,5-2 cm i tykkelse. Dette vurderes som arvæv.

Såret er laset og der er nekrose (dødt væv) samt en fordybning i centrum.

Ud fra inspektionen og de fortykkede faste sårrande vurderes såret at være uger gammelt. Arvæv kan erkendes makroskopisk fra dag 7 og vokser med ca. 0,5 mm/dag.

Dyret var ikke i behandling og har ikke været det. Dyret var ikke taget fra i sygesti, men gik med 8 stifæller og uden adgang til blødt underlag.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal svinene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte samt vedlagte fotomateriale til grund, finder Rådet, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn, og at dets situation for længst skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underlagt omhyggelig vurdering og rettidig indgriben inden lidelsen fik det ovenfor beskrevne omfang.

Rådet finder, at svinet, ved ikke at være opstaldet i en korrekt indrettet sygesti og behandlet, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov. Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 2:

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, der kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 9, jf. § 1 og § 2, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 12, jf. § 2 og § 3, samt bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5, nu bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise § 84, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 50, stk. 1, og stk. 2, ved som besætningsejer at have behandlet en gris, som havde et stort navlebrok med et sår på ca. 12 cm i diameter nederst på broksækken, grovere uforsvarligt, idet han undlod at anbringe den i sufficient indrettet sygesti, behandle den eller alternativt aflive den, alt hvorved han udsatte grisen for høj grad af smerte, lidelse, angst, varige mén og væsentlig ulempe til følge, ligesom han undlod at huse og passe den under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Sagen blev afgjort med bødeforlæg på 7.500 kr.