2020-24-0152-00347

Slagtesvin på 35 kg med stort navlebrok med komplikationer ikke håndteret

23-03-2021

Skrivelse af 18. august 2020 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00044-20).
Ved kontrol i en slagtesvinebesætning fandtes et svin på ca. 35 kg med stort navlebrok med sår, der dækkede bunden af broksækken. Svinet gik i en produktionssti med flere andre svin med bl.a. navle- og lyskebrok, der ikke kunne sælges ved 30 kg.

Rådet udtalte 23. marts 2021:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om, at foretage en vurdering af uforsvarligheden.

Spørgsmål 2:

Rådet anmodes endvidere om vurdering af sårets alder.

Spørgsmål 3:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har grisen derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1-3:

Følgende fremgår af anmeldelse af 3. marts 2020:

”Grisen vejede ca. 35 kg og havde et brok med komplikationer i form af et sår. Brokket blev målt med en kuglepen og vurderes at være lige så lang som kuglepennen. Kugle­pennen er 14,5cm…

Brokket vurderes at være en væsentlig størrelse - særligt set i forhold til grisens stør­relse… Derudover vurderes det, at det konstaterede sår på broksækken på dyret har været til stede i mindst 14 dage… Såret har en dybde, så det lag i huden (dermis) er beskadiget, hvor blodkar og nerver findes. Derfor vurderes det, at såret har været smertefuldt. Der var et sårkrater med bindevævsdannelse.”

Beskrivelsen af navlebrokket og såret understøttes af det fremsendte billedmateriale, hvoraf det kan ses, at svinet havde et sår omfattende det meste af undersiden af brokket. Såret fremstår dybt og med en fortykket rand af granulationsvæv. Rådet finder, at såret havde en alder på flere uger.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svin med store brok/udposninger ved navlestedet eller brok/udposninger med sår straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.  

Rådet finder, at svinets tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig. Dets situation burde på et tidligere tidspunkt have været erkendt og afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at det straks var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, eventuelt tilset af en dyrlæge, således at aflivning kunne have fundet sted, inden lidelsen fik det beskrevne omfang.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og det fremsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinet under sygdomsforløbet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet finder, at svinet under opholdet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 4:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 4:

Der henvises til Rådet udtalelse af 2. december 2008 om svin med store navle- eller lyskebrok, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr. ved overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, og stk. 12, jf. § 2, § 3 og § 18, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1745 af 30. november 2020 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 22, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 5 (dagældende dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, og stk. 9, jf. § 1 og § 2, og dagældende be­kendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5).