2020-24-0152-00380

Slagtesvin påført mindst fire slag i forbindelse med transport

13-07-2021

Skrivelse af 18. november 2020 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00071-20).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse fandtes et slagtesvin at have minimum 4 mærker efter slag placeret på tværs af ryggen og ned ad siden. Chaufføren kunne ikke erkende at have påført slagtesvinet slag. Besætningsejeren oplyste, at han havde læsset dyrene på transporten sammen med sine medarbejdere, og at dyrene var læsset uden problemer. Aflæsningen blev foretaget i overværelse af embedsdyrlægen. Dyrene var læsset i tidsrummet 06.21-06.46 og aflæsset i overværelse af en embedsdyrlæge kl. 08.55 og dyret blev slagtet kl. 12.00. Læsionerne fandtes efterfølgende at have en alder på ikke under 4 timer.

Rådet udtalte 13. juli 2021:

Spørgsmål 1:

Vil drivning af grise under anvendelse af ’’daskere” eller lignende redskaber efter Rådets vurdering kunne påføre grisene slagmærker af den omhandlende karakter?

Svar ad 1:

Se svar ad 2.

Spørgsmål 2:

Kan Rådet ud fra de foreliggende oplysninger, herunder oplysningerne om blødninger ind i spæklaget og meget kraftige blødninger i muskulaturen, tiltræde det af embedsdyrlægen anførte om, at det indikerer, at grisen er blevet slået med stor kraft med en stanglignende genstand?

Svar ad 2:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 20. april 2020:

”Slagtekroppen havde flere mærker efter slag placeret tværes på ryggen og ned ad si­den, jf. bilag 2 foto nr. 1,2 og 3.

På grisen ses tydeligt minimum 4 kraftige slagmærker med blødninger placeret på tværes over ryggen af grisen og ned ad sider på brystkassen, hvilket indikerer at grisen er slået med stor kraft med en stanglinende genstand, jf. bilag 2 foto nr. 1, 2 og 3, hvorved dyret er påført høj grad af smerte og lidelse.

På grisens højre side ses blødninger ind i spæklaget jf. bilag 2 foto nr. 4. på grisens venstre side ses tydeligt meget kraftige blødninger i muskulaturen, forårsaget af slag hen over ryggens torntappe jf. bilag 2 foto nr. 5,6,7,8...”.

Af sektionsattest af 26. august 2020 fra Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, fremgår:

”Præparat 1:
Præparatet målte ca. 38 x 16 x 18 cm

Ved inspektion af præparatet fandtes forandringer i form af tre blødninger i huden. Den ene af blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningerne bestod af to parallelle blødninger med en opklaring i mellem. Blødningerne målte ca. 6,5 cm i længden og havde en samlet bredde på ca. 1,5 cm. Opklaringen målte ca. 0,8 cm i bredden. Den anden blødning havde stedvist togskinnekonfiguration med en opklaring på ca. 0,5-0,8 cm i bredden. Blødningen målte ca. 13,5 cm i længden og ca. 1-1,5 cm i bredden. Den sidste blødning målte ca. 7,5 cm i længden og ca. 1-1,2 cm i bredden og var ikke tydeligt afgrænset.

Ved gennemskæring af læsionerne fandtes disse stedvist at strække sig ned i underhu­den og i bindevævsstrøgene i den underliggende muskulatur.

Præparat 2:
Præparatet målte ca. 38 x 14 x 15,5 cm.

Ved inspektion af præparatet fandtes flere uensartede blødninger i huden. Ved gen­nemskæring af områderne fandtes ingen reaktion i underhuden eller muskulaturen.

Der fandtes et område (ca. 10x6 cm) med blødning i muskulaturen i relation til ryg­hvirvlernes tomtappe. Blødningen kunne ikke relateres til blødningerne i huden.

Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra de tre blødninger i præparat 1 samt blødningen i muskulaturen i præparat 2.

Ved den histologiske undersøgelse af underhuden i præparat 1 fandtes blødning og enkelte neutrofile granulocytter. I den underliggende muskulatur fandtes nekrotiske muskelfibre, hvoraf flere var infiltreret med makrofager og neutrofile granulocytter. Desuden fandtes neutrofile granulocytter mellem muskelfibrene samt muskulært ødem.

Ved den histologiske undersøgelse af muskulaturen i præparat 2 fandtes nekrotiske muskelfibre, hvoraf flere var infiltreret med makrofager og neutrofile granulocytter. Desuden fandtes neutrofile granulocytter, fibrin og blødning mellem muskelfibrene.

Konklusion
Præparat 1: Læsionerne i huden og den underliggende muskulatur er forenelige med at være opstået efter stumpt traume påført af et menneske, og vurderes at have en alder på ikke under ca. 4 timer i forhold til aflivningstidspunktet.

Præparat 2: Præparatet er sæde for akut blødning i muskulaturen, der vurderes at have en alder på ikke under ca. 4 timer.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at flere af læsionerne i huden og den underliggende muskulatur er forenelige med at være opstået efter stumpt traume med et stanglignende redskab, samt at der er brugt en vis kraft. Rådet kan ikke nærmere vurdere kraften, hvormed der er slået, men finder det usandsynligt, at læsionerne er opstået søm følge af almindelig brug af ”daskeren”.

Spørgsmål 3:

Under forudsætning af, at slagmærkerne er menneskeligt påførte, anmoder jeg desuden Rå­det om at besvare, hvorvidt forholdet efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, gro­vere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3.

Svar ad 3:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og de fremsendte fotos til grund, finder Rådet, at slagtesvinet, ved at være påført mindst 4 slag medførende blødninger i huden, underhuden og stedvis den underliggende muskulatur, har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at slagtesvinet har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 4:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 4:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer, transportørvirksomhed og chauffør blev alle påtaleopgivet, jf. retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2, idet anklagemyndigheden fandt, at videre forfølgning af sagen ikke kunne ventes at føre til, at nogen af de sigtede vil blive fundet skyldige, da der ikke var tilvejebragt bevis for, hvem der havde slået grisen.