2020-24-0152-00312

So havde tatoveringsmærke på højre side af trynen

17-02-2021

Udateret skrivelse fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00088-20).
Ved undersøgelse efter slagtning på et slagteri observerede embedsdyrlægen en so med et tatoveringsmærke på trynen/trynepladen. Soens hoved blev sendt til undersøgelse på Sektion for Patologi ved Københavns Universitet, som fandt, at læsionen var foreneligt med at være påført med en tatoveringshammer ikke under ca. 4 timer før aflivningstidspunktet.

Rådet udtalte 17. februar 2021:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer X eller dennes ansatte ved at have påført slagtesvinet et slag med en tatoveringshammer på grisens tryne, hvorved der fremkom en tatovering på højre side af trynen, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og udsat slagtesvinet for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og i bekræftende fald

Svar ad 1:

Af anmeldelse af 5. marts 2020 fremgår følgende:

”… ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen på slagteriet … observerede en slagtekrop af en so, som havde mærke efter et slag med tatoveringshammer på et særligt følsomt område.

So­en havde et komplet tatoveringsmærke på højre side af trynen. Tatovørvæsken i indstikshullerne var udflydende og der var blødninger ved indstikshullerne fra tatoveringshammerens pigge, som indikerer, at slaget var blevet påført inden for få dage før aflivningen på slagteriet…”

Soens hoved blev sendt til pato-anatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, som fandt følgende:

”Ved inspektion af præparatet fandtes en nåletatovering på højre side af trynen med nummeret ”…”. Det første 8-tal var tatoveret på trynepladen. Der fandtes varierende sværtningsgrad af tallene.

Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra det det nåletatove­rede område. Ved den histologiske undersøgelse fandtes pigmentaflejring i dermis omgivet af massiv infiltration med neutrofile granulocytter og enkelte makrofager. Desuden fandtes hyperleukocytose.

På baggrund af ovenstående fund kan det konkluderes, at præparatet er sæde for en nåletatovering på trynen. Tatoveringen er forenelig med at være påført med en tatove­ringshammer og vurderes at have en alder på ikke under ca. 4 timer i forhold til afliv­ningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt.

Lægges ovennævnte og de medfølgende fotos til grund, finder Rådet, at soen, ved at være påført et tatoveringsmærke på højre side af trynen omfattende trynepladen, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov.

Rådet finder, at soen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Om besætningsejer X eller dennes ansatte, derved har udsat slagtesvinet for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Der henvises i øvrigt til Rådets udtalelse af 12. maj 2009 om overdreven anvendelse af tatoveringshammer.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr. for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 7 og stk. 9.