2020-24-0152-00341

Springhalt svin ikke håndteret i besætningen

07-06-2021

Skrivelse af 1. september 2020 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00047-20).
Ved tilsyn i en svinebesætning fandtes et slagtesvin, der var springhalt på venstre forben, mangelfuldt håndteret. Svinet var ikke flyttet i sygesti. Det gik i en produktionssti uden blødt leje sammen med raske svin. Det var ikke behandlet eller tilset af dyrlæge.

Rådet udtalte 7. juni 2021:

Spørgsmål 1:

Har grisen derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af anmeldelse af 19. marts 2020:

”Ved kontrolbesøget blev der konstateret mangelfuld håndtering af én gris…

Grisen vejede ca. 80 kg og gik i stald 1, sti med ventilnr. ... Grisen var springhalt. Stien var opstaldet i en almindelig sti med almindelig belægningsgrad uden blødt leje.

Grisen havde kronisk, uhelbredelig ledbetændelse i venstre forknæled med en fistel på ydersiden af leddet. En fistel er en kanal fra ledhulen til ydersiden af huden. Fist­len indikerer kronicitet. Der var pus (gul betændelse) omkring fistlen… Ledbetændelse er en smertefuld tilstand.

Ledbetændelsen vurderes at være mindst 12 dage gammel…”

Det fremgår af sagsoplysningerne, at ejer ”havde overset grisen, og at den ikke var behandlet.”

Det fremgår endvidere af sagsoplysningerne, at venstre forben var hævet i området omkring forknæet, og at vævet omkring leddet føltes fast.

Ovennævnte beskrivelse understøttes af det fremsendte billedmateriale.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet finder, at svinets tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig. Dets situation burde for længst have været erkendt og afhjulpet i besætningen, hvilket bedst ville være sket ved, at det var blevet flyttet til en sufficient indrettet sygesti, hvor det var blevet behandlet, eventuelt tilset af dyrlæge. Hvis tilstanden ikke bedredes væsentligt ved de daglige tilsyn inden for en uge, burde svinet have været aflivet.

Lægges ovennævnte og det fremsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinet, ved at være unddraget sufficient og rettidig behandling, dyrlægetilsyn eller aflivning, under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Der henvises til Rådets udtalelse af 5. marts 2004 om sygeafdeling til produktionsdyr.

Afgørelse:

Besætningsejer tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 12, jf. §§ 2 og 3 (dagældende dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 9, jf. §§ 1 og 2), jf. bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise § 84, stk. 1, nr. 1, jf. 50, stk. 1 (dagældende bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5), ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer at være ansvarlig for at en gris blev udsat for grovere uforsvarlig behandling og have undladt at sikre, at dyret blev beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke blev behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til dyrets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, samt ved ikke at have givet det syge eller tilskadekomne dyr en passende behandling, og hvis dyret ikke kom sig af denne behandling, enten lade det aflive eller lade en dyrlæge konsultere det hurtigst muligt.

Afgjort ved bødeforelæg på 10.000 kr.