2020-24-0152-00349

Svin med kronisk infektion i øret transporteret til eksportsamlested

19-04-2021

Skrivelse af 11. september 2020 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00043-20).
Et 12-14 ugers gammelt svin blev transporteret til et eksportsamlested. Ved ankomsten konstaterede embedsdyrlægen at svinet sakkede bagud i forhold til de øvrige svin og havde en skæv hovedholdning grundet en kronisk infektion i øret.

Rådet udtalte 19. april 2021:

Spørgsmål 1:

Har svinet under opholdet i besætningen, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 16. september 2019:

”Ved kontrol under aflæsning kunne det af undertegnede embedsdyrlæge konstateres, at én gris sakkede bagud og gik med udtalt skæv hovedholdning, idet den havde et meget hævet, varmt og ømt øre”. 

Endvidere fremgår det at: ”Grisen var en 12-14 ugers gris på ca. 30 kg, normal af huld, og mærket med øremærke … i venstre øre. Grisen gik med skæv hovedholdning, idet venstre side af hovedet blev holdt lavere end højre jf. Foto nr. 2, Bilag 5. Det venstre øre vurderes at være ca. 1/3 større end grisens højre øre, jf. Fotos nr. 2, 3, 5, 6, og 7, Bilag 5. Det kunne konstateres, at det venstre øres væv var hævet, ødematøst (væske­fyldt) og med rødme, jf. Fotos nr. 2, 3 og 5, Bilag 5. Grisen vægrede sig mod berøring af øret, som tydeligvis var ømt. Midt på ørets bagside kunne et øremærke med … konstateres. Ørets væv var hævet op omkring øremærkets rand, hvorfor øremærket var fordybet ned i vævet, jf. Fotos nr. 3 og 4, Bilag 5. Et hævet og ødematøst væv er min­dre elastisk og mindre modstandsdygtigt mod sår og rifter end normal hud. På undersiden/forsiden af øret konstateredes fibrinøs udsvedning (udsivning af vævsvæske) fra såret under øremærket. Væsken var blandet med snavs, og dannede en mørk masse omkring øremærket, jf. Foto 5, Bilag 5. Efter aflivning konstateredes ved indsnit i øret et 1,0-1,5 cm tykt lag binde­væv på bagsiden af ørets brusk, og et 0,5-1,0 cm tykt lag bindevæv på forsi­den af ørets brusk, jf. Foto nr. 10, Bilag 5. I bindevævet var der mørkerøde, stinkende områder med aktiv infektion, jf. Fotos nr. 10 og 11, Bilag 5. Ved ørebasis kunne der konstateres 5-8 små bylder, jf. Fotos nr. 11,12 og 13, Bilag 5.

Ud fra ovennævnte fund er det undertegnede embedsdyrlæges vurdering, at der er tale om en alvorlig, kronisk-aktiv infektion i venstre øre.

Det er undertegnede embedsdyrlæges vurdering, at infektionen (varmen, hævelsen, rødmen og ømheden) var tilstede ved pålæsning, da de nævnte forandringer tager mere end 2 1/2 time om at udvikles (Dyrene blev jf. bilag 2, læsset på bilen kl. 11:00 og synet af undertegnede embeds­dyrlæge kl. 13:30). Det vurderes, at grisen med det inficerede øre ikke var egnet til den transport, det blev udsat for, da aktiv infektion med hævelse og rødme er smertefuld”.

Det fremgår af afhøringsrapporten af besætningsejeren dateret 28. august 2020, at ”Han opdagede, i forbindelse med læsningen, ikke, at en af grisene havde problemer med det ene øre. Problemet med øret var heller ikke blevet opdaget da grisene var i besætningen. Hvis sigtede havde været vidende om problemerne med øret, var grisen ikke blevet sendt af sted.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svinets tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig. Dets situation burde på et tidligere tidspunkt have været erkendt og afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at det var blevet isoleret i sufficient indrettet sygesti, tilset af dyrlæge, behandlet eller aflivet.

Lægges ovennævnte og sagens akter til grund, finder Rådet, at såfremt svinet under opholdet i besætningen ikke har været anbragt i sygesti og underkastet sufficient behandling, har det været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Har svinet været egnet til transport? Svaret bedes begrundet.

Svar ad 2:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 16. september 2019:

”Ved kontrol under aflæsning kunne det af undertegnede embedsdyrlæge konstateres, at én gris sakkede bagud og gik med udtalt skæv hovedholdning, idet den havde et meget hævet, varmt og ømt øre”. Svinet var ikke adskilt fra andre svin under transporten.

Lægges sagsakterne samt svar ad 1 til grund, finder Rådet, at svinet ikke var egnet til transport. Ved at være transporteret har det været udsat for stor risiko for bid og puf fra de andre svin samt stød mod vognenes sider, hvorved det har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Spørgsmål 3:

Har svinet været egnet til skånetransport adskilt fra de andre dyr?

Svar ad 3:

Det fremgår af sagsakterne, at svinet blev transporteret til et eksportsamlested. Transport af syge eller svækkede dyr over samlesteder eller længerevarende transport kan være forbundet med betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, uanset om dyret transporteres separeret fra andre dyr eller ej.

Rådet finder på den baggrund, at svinet under de givne omstændigheder ikke var transportegnet, uanset om det blev transporteret adskilt fra de andre dyr.

Spørgsmål 4:

Har svinet ved at blive transporteret derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere ufor­svarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 4:

Rådet finder, at svinet under transporten har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 5:

Har svinets tilstand været erkendelig forud for transporten, og i bekræftende fald i hvilket omfang?

Svar ad 5:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 16. september 2019, at: ”Det venstre øre vurderes at være ca. 1/3 større end grisens højre øre, jf. Fotos nr. 2, 3, 5, 6, og 7, Bilag 5. Det kunne konstateres, at det venstre øres væv var hævet, ødematøst (væske­fyldt) og med rødme, jf. Fotos nr. 2, 3 og 5, Bilag 5. ” Den markante størrelsesforskel på ørerne fremgår af fotodokumentationen, især foto 2.

Det fremgår endvidere, at ”Efter aflivning konstateredes ved indsnit i øret et 1,0-1,5 cm tykt lag binde­væv på bagsiden af ørets brusk, og et 0,5-1,0 cm tykt lag bindevæv på forsi­den af ørets brusk, jf. Foto nr. 10, Bilag 5.”

Rådet finder, at hævelsen af øret har sin basis i en kronisk infektion med bindevævsdannelse.

Rådet finder, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig forud for transporten. Rådet finder endvidere, at hævelsen har haft samme størrelse ved pålæsning af svinet som ved ankomsten til eksportsamlestalden 1½ time senere.

Spørgsmål 6:

Kan svinets tilstand være blevet forværret under transporten, og i bekræftende fald i hvilket om­fang?

Svar ad 6:

Svinets grundliggende tilstand i form af en kronisk betændelse med bindevævsdannelse i den ydre del af venstre øre er ikke blevet forværret under transporten. Huden på ørets overflade kan dog være blevet beskadiget under transporten som følge af bid fra andre svin, skraben mod sider og inventar i bilen, m.v. På foto 4 i fotodokumentationen ses skader i huden, som kan være opstået som følge af sådan påvirkninger, uden at Rådet dog kan konkludere, at skaderne er opstået under selve transporten, idet en sådan tidsfastsættelse ville kræve mikroskopisk undersøgelse af hudlæsionerne.

Spørgsmål 7:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 7:

Nej.

Afgørelse:

Der var tre tiltalte i sagen.

Besætningsejer:
Tiltalt for overtrædelse af dagældende dyreværnslovens § 28, stk. 1, og stk. 9, jf. § 1 og § 2, og bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport med senere ændringer § 35, stk. 1, nr. 1, nugældende dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1 og stk. 12, jf. § 2 og § 3, og bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 om beskyttelse af dyr under transport § 37, stk. 1, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og derved forbundne aktiviteter artikel 3, litra b og artikel 8, stk. 1, jf. bilag I, kapitel I, pkt. 1 og 2, ved under udøvelse af erhverv som besætningsejer at have behandlet et svin uforsvarligt og undladt at beskytte det muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe samt undladt at behandle det omsorgsfuldt, herunder huse, fodre, vande og passe det under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige behov.

Afgjort ved bødeforelæg på 13.000 kr.

Chauffør:
Påtaleopgivelse begrundet i at vanskelighederne, omkostningerne eller den tid, det ville kræve at gennemføre sagen, ikke stod i rimeligt forhold til sagens betydning og den straf, som anklagemyndigheden forventede, at tiltalte ville blive idømt, hvis retten fandt ham skyldig. 

Transportvirksomhed:
Påtaleopgivelse med samme begrundelse som for chaufføren.

Der blev lagt vægt på, at der er tale om uforsvarlig behandling af et dyr, og at Fødevarestyrelsen oplyste, at der ikke ville være sket politianmeldelse i sagen efter en ændring i sanktioneringspraksis, som trådte i kraft 1. oktober 2020.