2021-24-0152-00470

Svin med mærker efter slag leveret til slagteri

14-12-2021

Skrivelse af 6. maj 2021 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00019-20).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen på slagteriet fandtes et slagtesvin med fire mærker efter slag på ryggen medførende blødninger i huden underhuden og den underliggende muskulatur.

Rådet udtalte 14. december 2021:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har grisen derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Af anmeldelse af 6. marts 2020 fremgår følgende:

”Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fandtes følgende:

… Veterinærkontrollen har til­delt grisen sygdomskode 904, menneskepåførte slagmærker, jf. bilag 8, Sygdomsliste fra rød efterkontrol 1, side 1, daghold, 27.01.2020.

Slagtesvinet havde fire slagmærker på venstre side af ryggen, jf. bilag 2 foto nr. 4… Der var også synlig makroskopisk blødning i muskulaturen, jf. bilag 2, foto nr. 5.”

Præparater fra svinet blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Ved inspektion af præparatet fandtes ensartede forandringer i form af blødninger i huden. Blødningerne havde togskinnefiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Længden på blødningerne varierede fra ca. 7 – 10 cm. Den samlede bredde på blødningerne varierede fra ca. 0,8 – 1,2 cm. Opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på mellem ca. 0,5 – 0,6 cm.

To af blødningerne overlappede hinanden og var konfluerende.

Ved gennemskæring af læsionerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og stedvist ned i den underliggende muskulatur.

Der blev udtaget væv fra repræsentative områder af læsionerne til histologisk undersøgelse. Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes hyperleukose, blødning og infiltration af neutrofile granulocytter og makrofager.

I den underliggende muskulatur fandtes enkelte nekrotiske muskelfibre, hvoraf nogle var infiltreret med neutrofile granulocytter og makrofager.

Læsionerne i huden og den underliggende muskulatur i alle præparater er forenelige med at være opstået efter stumpt traume påført af et menneske, og vurderes at have en alder på ca. 4 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Af sagsakterne fremgår, at en elev oplyste, at ”han var med til at drive grise over i nogle stier, hvor grisene senere på morgenen skulle afhentes af en transportør. På et tidspunkt var der en gris, der vendte sig om, så afhørte kom i klemme op ad muren … hvorfor han tog din drive padle og tildelte et hårdt slag over ryggen med padlens håndtag.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og sagsakterne til grund, finder Rådet, at svinet, ved at være påført fire slag på ryggen medførende blødninger i huden, underhuden og den underliggende muskulatur, har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, og det har ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at slagtesvinet har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2, nu dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte landbrugsmedhjælper blev straffet med bøde på 2.500 kr., jf. overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 12, jf. stk. 1, jf. § 2 og § 3 (dagældende dyreværnslovs § 28, stk. 9, jf. stk. 1, jf. § 1 og § 2).