2021-24-0152-00427

Svin med mere end 30 slaglæsioner på ryggen leveret til slagteri

02-11-2021

Skrivelse af 3. februar 2021 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00037-20).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen observerede embedsdyrlægen et slagtesvin med mere end 30 læsioner efter slag på ryggen. Slagene havde medført blødninger i huden, underhuden og underliggende væv samt stedvist penetrationer af huden.

Rådet udtalte 2. november 2021:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har slagtesvinet derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Af anmeldelse af 6. marts 2020 fremgår følgende:

”Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fandtes følgende:

Slagtekroppen… havde mere end 30 læsioner efter slag hen over ryggen, jf. bilag 2, foto nr. 1.

Det vurderes, at der kan være slået med en smal, skarp genstand, der har en lang, hård spids. Se bilag 2, foto nr. 3 som viser at genstanden har penetreret huden i tre tilfælde, hvor man kan se den ene sårkanal ned igennem hele grisens spæklag.

Slagmærkerne på slagtekrop 1 havde et karakteristisk udseende med små mærker med en central skarp spids, som har ridset de øverste hudlag i læsionerne, se foto nr. 2, bilag 2, hvor huden tydelig er ridset.”

Præparater fra svinet blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Ved inspektion af præparaterne fandtes forandringer i form af flere forskelligartede blødninger i huden, nogle steder med penetration af hudoverfladen. Blødningerne varierede i form, men kunne overordnet deles op i ca. 11 blødninger af oval form, ca. 5 blødninger af aflang form, samt en enkelt blødning med såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningen bestod af to parallelle blødninger med en opklaring imellem.

Størrelsen af de ovale blødninger varierede fra ca. 0,6 - 1,2 cm i længde og ca. 0,5 - 1,1 cm i bredden. Størrelsen af de aflange blødninger varierede fra ca. 1,3 - 2,8 cm i længde og fra ca. 0,7 - 1 cm i bredden. Blødningen med togskinnekonfiguration havde en længde på ca. 3,5 cm og en samlet bredde på ca. 0,9 cm. Opklaringen mellem blødningerne målte ca. 0,3 cm. Ved gennemskæring af blødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og stedvist ned i muskulaturen. Penetrationerne af huden strakte sig de dybeste steder ca. 0,5 cm ned i underhuden.

Der blev udtaget væv fra repræsentative områder af læsionerne til histologisk undersøgelse. Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og massiv infiltration med neutrofile granulocytter og makrofager. I den underliggende muskulatur fandtes nekrotiske muskelfibre, hvoraf flere var infiltreret med en blanding af neutrofile granulocytter og makrofager. Desuden fandtes neutrofile granulocytter og makrofager mellem muskelfibrene og hyperleukocytose.

Læsionerne i huden og den underliggende muskulatur i begge præparater er forenelige med at være opstået efter traume påført af et menneske, og vurderes at have en alder på ikke under ca. 4 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og sagsakterne til grund, finder Rådet, at svinet, ved at være påført mere end 30 slaglæsioner på ryggen medførende blødninger i huden, underhuden og underliggende væv samt at huden var penetreret flere steder, har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at slagtesvinet, ved at være påført slaglæsioner som beskrevet, har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 20.000 kr., jf. dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1, jf. stk. 2, stk. 12 og stk. 13, jf. § 2 og § 3 (dagælden­de Dyreværnslovs § 28, stk. 1, jf. stk. 2, stk. 9, og stk. 11, jf. § 1, og § 2).