2020-24-0152-00357

Svin med navlebrok med sår mangelfuldt håndteret i besætningen

25-05-2021

Skrivelse af 3. september 2020 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00159-20).
Ved opfølgende kontrol i en slagtesvinebesætning fandtes et svin på ca. 35 kg med et ca. 10 cm stort navlebrok, hvor bunden af brosækken var dækket af et sår med vævsdød. Svinet gik i en sygesti sammen med 9 andre svin.

Rådet udtalte 25. maj 2021:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer … eller dennes ansatte, ved at lade dyret gå i besætningen igennem flere uger med beskrevne lidelse derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt samt undladt at beskytte dyret bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe og i bekræftende fald finder rådet da, at besætningsejer derved har handlet uforsvarligt eller grove­re uforsvarligt.

Svar ad 1:

Følgende fremgår af anmeldelse af 10. juli 2020:

”I laden med dybstrøelsesstier fandtes 2 sygestier, hvor der gik ca 9 slagtesvin i hver sti. Grisene i disse stier havde alle større brok. Én af disse (på ca 35 kg) havde et stør­re navlebrok (vurderet til ca 10 cm diameter), hvor hele bunden af broksækken var eet stort sår… Såret var mørkt/misfarvet pga vævsdød (nekrose) af vævet og der var en forhøjet, lysere kant af helingsvæv (granulationsvæv) rundt om såret. Denne kant vurderede undertegne­de at være ca 10 mm bred…

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med sår straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte samt det fremsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn, og at dets situation på et tidligere tidspunkt burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det udover at være blevet anbragt i en sygesti, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben inden lidelsen fik det ovenfor beskrevne omfang.

Rådet finder, at slagtesvinet, som fremstod med et ca. 10 cm stort navlebrok og et kronisk sår med nekrose dækkende hele bunden af broksækken, ved ikke på et tidligere tidspunkt at være tilset af en dyrlæge eller aflivet, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 2:

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, der kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 25.000 kr. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 9 og stk. 11, jf. §§ 1 og 2, samt § 19, stk. 1 og stk. 2, jf. § 5 i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.