2021-24-0152-00487

Svin med sår på stor udposning ved navlestedet - transporteret

16-12-2021

Skrivelse af 9. juni 2021 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00066-17).
Et slagtesvin med en stor udposning ved navlestedet med sår på udposningen blev transporteret til slagteriet separeret fra andre svin på transporten.  Svinet stod ved undersøgelsen med krummet ryg. Ved den kliniske undersøgelse fandtes at såret på udposningen havde en diameter på ca. 10 cm med en fordybning i midten. Sårranden var fortykket, trevlet og sort.

Rådet udtalte 16. december 2021:

Spørgsmål 1:

Jeg anmoder om en udtalelse om, hvorvidt det ovenfor beskrevne indebærer en uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr eller om forholdet har haft karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1?

Svar ad 1:

Af anmeldelse af 4. oktober 2017 fremgår følgende:

”Grisen blev transporteret adskilt. Ved den kliniske undersøgelse af det levende dyr kunne det konstateres, at dyret havde et stort navlebrok med sår. Brokket havde en diameter på 15 cm og var 25 cm over gulvniveau. Grisen viste nor­mal adfærd og var ikke gangbesværet. Den krummede ryg, når den stod stille… Ved undersøgelsen før slagtning målte såret 10 cm i diameter og havde en fordybning i midten, jf. bilag 2, foto nr. 3. Sårrandene var sorte og trevlede og bestod af nekrotisk væv (dødt væv). Ved palpation føltes den øverste del blød, mens bunden var meget fast. Grisen var urolig ved palpation, men gav ingen smerteytring…

Ved åbning af broksækken på efterkontrollen sås, at det drejede sig om et enterocystom… Den fraskårne broksæk med indhold vejede 2 kg. I bunden af broksækken sås et cir­kulært sår, 10 cm i diameter, med stærkt fortykkede sårrande. Ved indsnit ved siden af sårranden sås kraftig bindevævsnydannelse, arvæv, 4 cm tykt. Såret havde en for­dybning i midten på 2,5 cm der var inficeret, jf. foto nr. 6. Ind mod bughulen var broksækken lukket og udfyldt af cystedannelserne, jf. bilag 2, foto nr. 9. Huden på broksækken i en radius på 10 cm fra sårranden var irriteret og viste tegn på påvirk­ning fra underlaget, når grisen havde været liggende, jf. bilag 2, foto nr. 5.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Opholdsrum eller opholdsarealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at slagtesvinet havde et enterocystom ved navlestedet med komplikationer i form af et sår på dette.

Rådet finder, at svin med store brok/udposninger ved navlestedet eller sådanne med sår/begyndende sår straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt såret ikke forbedres med udsigt til opheling, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte samt vedlagte foto til grund, finder Rådet, at svinets tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig, og at dets situation skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, inden lidelsen fik det ovenfor beskrevne omfang.

Såfremt svinet ikke har været opstaldet i korrekt indrettet sygesti og været sufficient behandlet, finder Rådet, at det under opholdet i besætningen, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1, nu dyrevelfærdslovens §§ 2, 3 og 18, stk. 1.

Det fremgår af sagsakterne, at svinet var separeret fra andre svin under transporten.

Rådet anser slagtesvin med brok/udposninger ved navlestedet med sårdannelser på brokket/udposningen for uegnede til transport, og sådanne svin skal afvises inden transporten og aflives i besætningen.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinet, der ved ankomsten til slagteriet fremstod med en stor udposning ved navlestedet og et sår på denne med en fordybning i midten og fortykket, trevlet og nekrotisk sårrand, var uegnet til transport, og at det under læsning og transport til slagteriet har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at svinet under læsning og transport har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1, nu dyrevelfærdslovens § 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger bedes disse ligele­des indgå i udtalelsen.

Svar ad 2:

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om store/komplicerede navle- eller lyskebrok samt Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

De to tiltalte i sagen, chauffør og besætningsejer, fik begge tiltalefrafald med den begrundelse, at man ud fra de samlede omstændigheder i sagen vurderede, at de vanskeligheder og den tid, det ville kræve at gennemføre en retssag, ikke stod i rimeligt forhold til den straf, man forventede, at de ville kunne blive idømt.

Sagen blev afgjort efter reglerne i retsplejelovens § 722, stk. 1, nr. 5, der handler om tiltalefrafald.