2020-24-0152-00386

Svin med sår på undersiden af navlebrokket blev transporteret til slagteri

17-09-2021

Skrivelse af 2. december 2020 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00082-20).
Ved det levende syn i slagteriets stald observerede embedsdyrlægen et svin med navlebrok med et sår, der dækkede undersiden af broksækken. Svinet var transporteret til slagteriet dagen før af ejer sammen med 5 andre svin. Ejer oplyste, at han havde set brokket for et stykke tid siden, men ikke kunne levere til slagtning grundet coronakrisen. Han havde beholdt svinet, da han syntes, det var ærgerligt, hvis det skulle gå til spilde.

Rådet udtalte 17. september 2021:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovenstående beskrivelse sammenholdt med sagens øvrige oplysninger og videomaterialet lægges til grund, kan Rådet da udtale sig om den tidsmæssige udstrækning for lidelsens tilstand? Med lidelsen menes komplikationen i form af sår.

Svar ad 1:

Af anmeldelse af 19. juni 2020 fremgår følgende:

”Ved den kliniske undersøgelse af det levende dyr kunne det konstateres, at dyret havde et navlebrok, hvor der på den side af broksækken der vendte mod underlaget var et sår. Sårrandene og tilligemed såret var tydelige at se når svinet stod op eller be­vægede sig. Som det fremgår af billedet (Foto 1) samt video … Der var ingen tegn på opheling af såret fra sårrandende og ind mod midten af brok­sækken…

Størrelsen på broksækken er vurderet efter den slagtemæssige behandling og vurde­ret til omkring 15 cm i diameter. (Foto 3). På fotoet fremstår broksækken med sort­farvning af såret, som tegn på at den ikke var dækket af normal hud…”

Det fremgår endvidere af afhøringsrapport af 10. september 2020, at ”Afhørte, gårdejer … forklarede at han har opdrættet grisen og at han opda­gede brokken for et stykke tid siden. Under normale omstændigheder, inden Corona krisen, ville af­hørte have afleveret grisen til slagtning langt tidligere, inden brokken havde udviklet sig til det niveau som den havde, men det var ikke muligt pga Corona. Afhørte beholdt derfor grisen og synes det var ærgerligt hvis grisen skulle gå til spilde.”

På det fremsendte videoklip og foto 3 kan ses, at svinet på slagteriet fremstod med et stort pendulerende navlebrok med et sår der omfattede undersiden af broksækken. Sårets overflade ses at være nekrotisk og omgivet af en rand af reparationsvæv (granulationsvæv).

Lægges ovennævnte til grund, skønner Rådet, at såret ikke er af akut karakter men af mindst én uges, sandsynligvis flere ugers, varighed, uden at der dog på det foreliggende grundlag kan angives en eksakt alder. En mere præcis tidsmæssig bestemmelse af sårets alder ville forudsætte dokumentation for mængden af nydannet bindevæv, eksempelvis ved at en tværgående snitflade gennem bunden af broksækken var blevet vurderet og tykkelsen af nydannet bindevæv målt.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovenstående beskrivelse sammenholdt med sagens øvrige oplysninger og videomaterialet lægges til grund, finder Rådet da, at der er tale om en større brok med komplikationer i form af et alvorligt åbent sår?

Svar ad 2:

Ja. Et sår er en læsion i huden eller en slimhinde, som gennembryder det øverste lag henholdsvis overhuden/epidermis eller slimhinden/tunica mucosa, således at det underliggende væv blottes. Et sår betragtes som åbent, såfremt det ikke er dækket af epitel eller slimhinde, og betragtes modsat som lukket, når det er dækket af epitel eller slimhinde.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og svar ad 1 til grund, finder Rådet, at svinet havde et stort navlebrok med komplikationer i form af et åbent, alvorligt sår dækkende bunden af broksækken.

Spørgsmål 3:

Såfremt ovenstående beskrivelse sammenholdt med sagens øvrige oplysninger og videomaterialet lægges til grund, finder Rådet da, at slagtesvinet var transportegnet?

a. Herunder transportegnet til en transport adskilt fra de øvrige dyr og med ekstra strøelse?

Svar ad 3:

Af anmeldelse af 19. juni 2020 fremgår følgende:

”… ved det levende syn på slagteriet … den 19. maj 2020 kl. 7:15 konstaterede, at der fra ovennævnte besætning, den 18. maj 2020 om aftenen var blevet leveret 6 slagtesvin. De 6 svin blev opstaldet separat på slagteriet. Ved dyrlægens syn af svinene den 19. maj 2020, blev konstateret et svin med et navlebrok af en størrelse og karakter der gjorde, at dyret blev taget fra til nærmere klinisk undersøgelse.

Svinene blev ifølge slagteriet transporteret til slagteriet den 18. maj 2020 af besæt­ningsejeren selv i en hestetrailer.”

Lægges ovennævnte og de øvrige sagsakter til grund, finder Rådet, at svinet var uegnet til transport. Ved at være læsset og transporteret som beskrevet, har det været udsat for risiko for bid og puf fra det andet svin og stød mod vognens inventar og har derved været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Spørgsmål 4:

Såfremt ovenstående beskrivelse sammenholdt med sagens øvrige oplysninger og videomaterialet lægges til grund, finder Rådet da, at grisen burde have været aflivet på et tidligere tidspunkt i be­sætningen?

Svar ad 4:

Ja.  

Spørgsmål 5:

Såfremt der svares ja til spørgsmål 4, finder Rådet da, at grisen ved ikke at være blevet aflivet tid­ligere i besætningen har været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere ufor­svarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 5:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med sår/begyndende sår straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de ved de daglige tilsyn løbende underkastes omhyggelig vurdering. Såfremt såret ikke forbedres med udsigt til opheling, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og svar ad 1-4 til grund, finder Rådet, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn, og at dets situation på et tidligere tidspunkt skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underlagt omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, inden lidelsen fik det ovenfor beskrevne omfang.

Lægges til grund at svinet under opholdet i besætningen ikke har været anbragt i korrekt indrettet sygesti og her været underlagt yderligere observation, vurdering og evt. behandling, finder Rådet, at svinet har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 6:

Såfremt ovenstående beskrivelse sammenholdt med sagens øvrige oplysninger og videomaterialet lægges til grund, finder Rådet da, at grisen ved at blive transporteret til slagteriet, uden at være ad­skilt fra de øvrige dyr, har været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere ufor­svarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 6:

Lægges sagsakterne og svar ad 4 til grund, finder Rådet, at svinet, ved at være læsset og transporteret til slagteriet, har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrværnslovens § 1 og 2.

Spørgsmål 7:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 7:

Rådet skal anføre, at svin med sår på en broksæk uanset dennes størrelse, såvel under opholdet i besætningen som i slagteriets stald, skal være anbragt i en korrekt indrettet sygesti og behandles og eventuelt tilses af en dyrlæge eller aflives.

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, der kan findes på Rådets hjemmeside.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 25.000 kr., jf. dyrevelfærdslovens § 58, stk. 13, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 12 (dagældende dyreværnslovs § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9, jf. stk. 11, jf. § 1 og § 2) samt bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 om beskyttelse af dyr under transport, § 37, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december artikel 3, litra b.