2020-24-0152-00333

Svin sad fast med kæben på en metaldel der stak ud i transportvognens anhænger

10-05-2021

Skrivelse af 28. august 2020 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00040-20).
Ved aflæsning af 650 svin på samlested observeredes et svin, som sad fast i venstre kæbe på en udragende metaldel på køretøjets inderside. Svinet måtte hjælpes fri, og fremstod stærkt alment påvirket, med dybe friske sår omkring venstre side af hovedet/halsen og brud på venstre kæbeknogle.

Rådet udtalte 10. maj 2021:

Spørgsmål 1:

Såfremt det for besvarelsen lægges til grund, at det skyldtes transportmidlets indretning, at grisen i for­bindelse med aflæsningen på ukendt vis kom til at hænge fast med kæben i en udragende metaldel på kø­retøjets inderside, hvorved den blev påført brud på den ene kæbeknogle, anmoder jeg Rådet om at besva­re, hvorvidt benyttelse af et transportmiddel til transport af levende dyr, hvor dets indretning kan medføre den beskrevne skade på dyrene, efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3.

Svar ad 1:

Rådet skal indledningsvis anføre, at Rådet udelukkende besvarer veterinærfaglige spørgsmål.

Det fremgår af anmeldelse af 27. marts 2020, at embedsdyrlægen, ved det levende syn på samlestedet observerede følgende:

”Under aflæsning af anhængeren … gjorde chaufføren pludselig tegn om, at en gris sad fast inde i anhængeren (chaufføren talte ikke dansk). Han tømte det pågæl­dende dæk for øvrige grise, og kørte herefter op og ned med vogndækkene - tilsyne­ladende for at få grisen fri. Da det pågældende dæk igen blev kørt ned, kunne der ses en gris længst inde i højre side af anhængeren, som så ud til at hænge fast ved kæben på anhængerens inderside. Chaufføren gik nu ind i anhængeren, fik grisen fri og slæbte den ud.

Ved den kliniske vurdering af den levende gris var dens almentilstand stærkt nedsat, den hang med hovedet og havde svært ved at stå på benene. Den var skadet i venstre side af hovedet og blødte let fra munden. Grisen blev hurtigt aflivet af samlestedspersonalet.

Herefter blev der foretaget en yderligere undersøgelse af grisens skader, hvor det kunne konstateres, at grisen havde et stort, friskt, dybt sår på ca. 10x3 cm omkring venstre underkæbe og lidt ned ad halsen samt et mindre, friskt sår på ca. 1,5 cm i dia­meter under venstre øje. Kæbeknoglen i venstre underkæbe var brækket (se bilag 2 foto nr. 1 og 3).

Efter endt aflæsning af de resterende grise, blev køretøjets anhænger undersøgt nær­mere indvendigt. På en udragende metaldel, som vurderes at være en fast del af an­hængerens udstyr, længst inde i højre side på ca. 10x3x1 cm sås der friskt væv, og der sås blodstænk på væggen i nærheden (se bilag 2 foto nr. 4 og 5). Chaufføren bekræf­tede, at det var i dette område, grisen havde siddet fast, men han kunne ikke forklare, hvordan det var sket.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte og de øvrige sagsakter til grund, finder Rådet, at svinet, ved at være transporteret på en måde, så det ved aflæsningen var fastsiddende på en metaldel på vognens inderside og måtte hjælpes fri, hvorefter det fremstod stærkt alment påvirket med et frisk, dybt sår omkring venstre underkæbe/hals, et mindre, frisk sår under venstre øje og brækket venstre kæbe, har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 2:

Rådet skal bemærke, at enhver form for transport af levende dyr skal ske i særligt indrettede transportvogne som anvendes på en måde, der forebygger enhver beskadigelse af dyrene under læsning, transport og aflæsning af disse.

Rådet noterer sig desuden følgende passus i embedsdyrlægens anmeldelse: ”… og kørte herefter op og ned med vogndækkene - tilsyne­ladende for at få grisen fri.” Ud fra det foreliggende materiale er Rådet betænkelig ved denne fremgangsmåde, idet svinet derved kan være blevet udsat for yderligere smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet undres over, at det forsøges at frigøre det alvorligt tilskadekomne svin frem for straks at aflive dette og derefter frigøre svinet. Svinet kan derved være blevet udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Afgørelse:

Tiltalen mod transportvirksomheden blev opgivet, idet man ikke fandt, at det kunne bevises, at virksomheden strafferetligt ville kunne bebrejdes en handling eller undladelse i relation til grisens tilskadekomst. Der var ikke konstateret fejl eller mangler ved anhængeren eller de hæve- og sænkbare etagedæk. Desuden havde årsagen til, at grisen kom til at hænge fast på en låseanordning, ikke kunnet fastslås med sikkerhed.