2020-24-0152-00332

Syv svin med slagmærker leveret til slagteri

11-03-2021

Skrivelse af 21. august 2020 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00054-20).
Embedsdyrlægen observerede ved den kødkontrolmæssige undersøgelse på slagteriet henholdsvis seks og et svin med mellem 2 og 11 mærker efter slag på ryg og skulderparti medførende blødninger i huden, underhuden og stedvis i den underliggende muskulatur.

Rådet udtalte 11. marts 2021:

Spørgsmål 1::

Om besætningsejer X eller dennes ansatte ved at have påført dyrene de beskrev­ne lidelser, derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt og udsat slagtesvinene for unødig smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe og i bekræftende fald. –

Spørgsmål 2:

Finder rådet da, at der er handlet uforsvarligt eller grovere uforsvarligt eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1 og 2:

Følgende fremgår af anmeldelse af 10. marts 2020:

Forhold 1:
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen den 2. december 2019 på slagteriet observerede embedsdyrlægen 6 slagtesvin med mærker efter slag.

”Slagtekrop nr. 1 …
Slagtekroppen havde mindst 5 menneskepåførte slagmærker, der var placeret hen over dyrets ryg og skulderparti. Slagmærkerne var påført med en sådan kraft, at der kunne iagttages udbredt blødning i hud, underhud og spæklag.

Slagtekrop nr. 2 …
Slagtekroppen havde mindst 6 menneskepåførte slagmærker, der var placeret hen over dyrets skulderparti og ryg. Slagmærkerne var påført med en sådan kraft, at der kunne iagttages udbredt blødning i hud og underhud og spæklag over den underlig­gende muskulatur.

Slagtekrop nr. 3 …
Slagtekroppen havde mindst 4 menneskepåførte slagmærker, der var placeret tværs hen over dyrets ryggen bagfra op mod skulderpartiet i højre side af dyret. Slagmær­kerne var påført med en sådan kraft, at der kunne iagttages udbredt blødning i hud og underhud.

Slagtekrop nr. 4 …
Slagtekroppen havde mindst 2 menneskepåførte slagmærker, der var placeret hen over dyrets venstre skulderparti. Slagmærkerne var påført med en sådan kraft, at der kunne iagttages udbredt blødning i hud og underhud samt i underliggende spæklag.

Slagtekrop nr. 5 …
Slagtekroppen havde mindst 2 menneskepåførte slagmærker, der var placeret på langs af dyrets ryg, på hver side af rygraden. Slagmærkerne var påført med en sådan kraft, at der kunne iagttages udbredt blødning i hud og underhud og ned i spæklag.

Slagtekrop nr. 6 …
Slagtekroppen havde mindst 2 menneskepåførte slagmærker, der var placeret hen over dyrets ryg på venstre side. Slagmærkerne var påført med en sådan kraft, at der kunne iagttages udbredt blødning i hud, underhud samt spæklag og der kan ses blød­ninger ned i muskulaturen.”

Forhold 2:
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen den 4. december 2019 på slagteriet observerede embedsdyrlægen et slagtesvin med mærker efter slag.

Slagtekrop nr. 7:
”Slagtekroppen havde mindst 11 menneskepåførte slagmærker, der var placeret ho­vedsageligt hen over dyrets ryg og skulderparti på højre side af dyret. Slagmærkerne var påført med en sådan kraft, at der kunne iagttages udbredt blødning i hud, under­hud og spæklag. Blødningerne havde en mørkere farve end de præparater med slag­mærker der blev taget fra d.02.12.2019, hvilket kan indikere at slagene kan være af ældre dato …”

Materiale fra de syv svin blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”1: … Ved inspektion af præparatet fandtes fem ensartede forandringer i form af blødninger i huden. Blødningerne havde overvejende såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blød­ningerne var parallelle med en opklaring imellem. Længden på blødningerne varierede fra ca. 6 cm til 21,5 cm, og den samlede bredde varierede fra ca. 0,5 cm til 1,5 cm. Opklaringen mellem blødningerne varierede i bredden fra ca. 0,3 cm til 0,5 cm. Ved gennemskæring af læsionerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og sted­vist ned i den underliggende muskulatur.

2: … Ved inspektion af præparatet fandtes fem ensartede forandringer i form af blødninger i huden, der stedvist overlappede hinanden. Blødningerne havde såkaldt togskinnekon­figuration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Længden på blødningerne varierede fra ca. 4 cm til 28 cm, og den samlede bredde varierede fra ca. 0,9 cm til 1,4 cm. Opklaringen mellem blødningerne varierede i bredden fra ca. 0,4 cm til 0,5 cm. Ved gennemskæring af læsionerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og stedvist ned i den underliggende muskulatur.

3: … Ved inspektion af præparaterne fandtes fire ensartede forandringer i form af blødnin­ger i huden. Blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Længden på blødningerne varierede fra ca. 17 cm til 34 cm, og den samlede bredde varierede fra ca. 1 cm til 1,5 cm. Opklaringen mellem blødningerne varierede i bredden fra ca. 0,4 cm til 0,7 cm. Ved gennemskæ­ring af læsionerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og stedvist ned i den underliggende muskulatur.

4: … Ved inspektion af præparatet fandtes to ensartede forandringer i form af blødninger i huden. Blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Længden på blødningerne varierede fra ca. 8 cm til 17 cm, og den samlede bredde varierede fra ca. 1 cm til 1,2 cm. Opklaringen mel­lem blødningerne varierede i bredden fra ca. 0,2 cm til 0,4 cm. Desuden fandtes en mindre blødning, der målte ca. 0,9 x 0,5 cm. Ved gennemskæring af læsionerne fand­tes disse at strække sig ned i underhuden.

5: … Ved inspektion af præparaterne fandtes to ensartede forandringer i form af blødninger i huden. Blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Længden på blødningerne varierede fra ca. 13 cm til 28,5 cm, og den samlede bredde varierede fra ca. 1 cm til 1,2 cm. Opklaringen mellem blødningerne varierede i bredden fra ca. 0,3 cm til 0,5 cm. Desuden fandtes en blødning uden togskinnekonfiguration målende ca. 18 x 0,7 cm. Ved gennemskæring af læsionerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden.

6: … Ved inspektion af præparatet fandtes forandringer i form af blødninger i huden. To af blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring i mellem, der målte ca. 0,5 cm i bredden. Blødningerne havde en længde på ca. 4 cm og en bredde på ca. 1 cm. Desuden fandtes to mindre blødninger målende ca. 1 x 0,5 cm, samt en cirkulær blødning med en diameter på ca. 0,6-0,7 cm. Ved gennemskæring af læsionerne fandtes disse stedvist at strække sig ned i underhu­den.

7: … Ved inspektion af præparaterne fandtes otte ensartede forandringer i form af blødninger i huden. Blødningerne havde overvejende såkaldt togskinnekonfi­guration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Længden på blødningerne varierede fra ca. 4 cm til 34 cm, og den samlede bredde varierede fra ca. 0,9 cm til 1,4 cm. Opklaringen mellem blødningerne varierede i bredden fra ca. 0,3 cm til 0,5 cm. Ved gennemskæring af læsionerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og stedvist ned i den underliggende muskulatur.

Der blev udtaget væv fra repræsentative områder af læsionerne fra alle præparater til histologisk undersøgelse. Ved den histologiske undersøgelse af alle præparaterne fandtes i underhuden blødning og infiltration med et varierende antal neutrofile granulocytter og makrofager. I den underliggende muskulatur fandtes et varierende antal nekrotiske muskelfibre infiltreret med neutrofile granulocytter og makrofager. Desu­den fandtes neutrofile granulocytter og makrofager mellem muskelfibrene.

Læsionerne i huden og den underliggende muskulatur i alle præparater er forenelige med at være opstået efter stumpt traume påført af et menneske, og vurderes at have en alder på ikke under 4 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og de fremsendte fotos til grund, finder Rådet, at de syv svin, ved at være påført mellem mindst 2 og mindst 11 slag medførende blødninger i huden, underhuden og stedvis den underliggende muskulatur, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at de syv svin samlet set har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 50.000 kr. for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, samt stk. 9 og stk. 11, jf. §§ 1 og 2, og § 37, stk. 1 og stk. 3 i Transportbekendtgørelsen, jf. artikel 3, litra e i Transportforordningen.