2020-24-0152-00291

Ti syge svin behandlet mangelfuldt i besætningen

01-02-2021

Skrivelse af 23. juni 2020 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00096-20).
Ved opfølgende kontrol i en svinebesætning, fandtes ti syge/tilskadekomne svin. De fremstod bl.a. med navlebrok med sår, lammelse, svær halthed eller alvorlige sår. Ingen af svinene var i behandling eller tilset af dyrlæge.

Rådet udtalte 1. februar 2021:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer X eller dennes ansatte, ved at lade dyrene gå i besætningen igennem flere uger med beskrevne lidelser derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt samt undladt at beskytte dyrene bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe og i bekræftende fald finder rådet da, at dyrene har være udsat for uforsvarligt eller groft uforsvarligt behandling.

Svar ad 1:

Ved et opfølgende kontrolbesøg i en svinebesætning observerede embedsdyrlægen ti syge eller tilskadekomne svin, som ikke var håndteret korrekt. Følgende fremgår af anmeldelse af 15. maj 2020:

Svin nr. 3 (sti/ventil 153, sygesti med 3-4 slagtesvin)
”… slagtesvin (ca. 100 kg) med stort brok (vurderet til ca. 20 cm diameter) med et stort sår, som blev vurderet til ca. 10 cm diameter på broksæk. Hele bunden af broksækken var affladet pga dette sår…  Der var kraftige, forhøjede rande langs kanten af det store sår … sårets kanter er mindst 5 mm brede… Der var en central fordybning/hulhed i såret pga vævsdød/nekrose. Det store brok var smurt ind i møg/gødning fra stibunden… alderen for såret er mindst… 17 dage gammelt.”

Svin nr. 5
”I sygestalden fandtes 6-8 stier med mange syge, skravlede grise. Heriblandt var sti/ventil 601 hvor der lå en gris, nr 5 (ca 30 kg) med store, dybe sår på begge bag­bens kode-områder (nederst på oversiden/forsiden afbenet). Den ville kun meget nø­digt rejse sig og gik da trippende på begge bagben... Den havde ikke fået medicinsk behandling…

De store dybe sår på begge bagben afslører blottet underhud, granulationsvæv og til­syneladende delvist blottede sene-strukturer. Derudover var der megen hævelse om­kring begge sår… sårkanterne blev vurderet til ca 5 mm … såret er mindst 10 dage gammelt - sandsynligvis snarere 2 uger.”

Svin nr. 1 (sti/ventil 152, sygesti med 5-6 slagtesvin)
”… slagtesvin med store brok (vurderet til ikke under 15 cm) med sår på undersiden af broksækkene. Sårene blev vurderet til 5-8 cm diameter og dækket af granulations-væv… Gris nr 1 havde centralt i såret en fordybning pga vævsdød (nekrose) og afstødning af dødt væv… Undertegnede vurderer sårets alder til at være mindst 2-3 uger.”

Svin nr. 4 (sti 416, slagtesvinestald)
”… slagtesvin med brok med sår på undersi­den…. Den var ikke i sygesti … Sårets størrelse var ca 8x8 cm med en central misfarvning og hulhed pga nekrose/vævsdød. Undertegnede vurderer sårets alder til at være mindst 1 uge, sandsynligvis snarere 2 uger.”

Svin nr. 6
”i sygestalden fandtes en gris der var springhalt venstre bagben (kunne ikke tage støtte på det) og meget halt på det højre bagben, når den med megen be­svær rejste sig op. Den ville således kun nødigt rejse sig og humpede så forsigtigt rundt… Den havde ikke fået medicinsk behandling…”

Svin nr. 7 (sti/ventil 603, sygesti)
”… utrivelig, strithåret gris sammen med 3 større slagtesvin (á ca 60 kg). Den var ikke i stand til at rejse sig op og bruge bagbenene. Tilstanden var kronisk lammelse af bagpart (parese). Når den blev for­søgt hjulpet op, sank den straks (og hylende) sammen igen… Den havde ikke fået medicinsk behandling... Dens utrivelighed indikerer at lidelsen og smerterne har stået på i længere tid. Un­dertegnede vurderer at lidelsen og smerterne har stået på mindst 7 dage.”

Svin nr. 8
”Denne gris var en gylt/polt (nr …), som gik i poltestald lige indenfor til højre i en aflastningssti. Den havde en meget stor byld i hals/hage venstre side, skuldersår høj­re skulder og var halt på venstre forben. Skuldersåret blev vurderet til 2-3 cm. i dia­meter og med hård, osseøs (knogle-agtig) fortykkelse under såret… Den havde ingen blødt leje (måtte e.lign.) i stien og gik sammen med 2 andre polte/gylte af samme størrelse.

Undertegnede vurderer både byldens alder og skuldersårets alder til at være mini­mum 3 uger. Skuldersåret var ikke behandlet.”

So nr. …
”I drægtighedsstalden fandtes en række små sygestier med dybstrøelse hvor drægtige søer med varierende grader af haltheder lå hhv humpede rundt. Planen var at de skulle fare i de stier, og straks efter aflives og pattegrisene lægges til ammesøer… Heriblandt var so nr …, den havde et meget tykt venstre bagben og kunne næsten ikke bære sin egen vægt på dette ben. Det højre bagben var den totalt springhalt på (ville ikke tage støtte på det)… Den havde forventet faring d. 26.12 dvs om ca 28 dage.”

Det fremgår af sagsoplysningerne, at soen ikke havde modtaget behandling.

Svin nr. 11
”i sygestalden fandtes en gris på ca 20 kg med kronisk ledbetændelse høj­re forben. Der var en meget hævet bylde-agtig struktur omkring forknæ-leddet og det tog ingen støtte på dette ben… Undertegnede vurderer alderen på denne ledbetændelse at være mindst 10 dage… Det var uvist om denne gris var blevet behandlet.”

Svin nr. 12
”i samme sygestald lå en lidt større gris (ca 30-40 kg) som havde en stor byld ud for højre skulder/bov… Den kunne ikke tage støtte på det højre forben. Undertegnede vurderer alderen af denne kroniske skulderled-betændelse til at være mindst 10 dage… Det var uvist om denne gris var blevet behandlet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Rådet finder, at svinenes tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig. Deres situation burde på et tidligere tidspunkt have været afhjulpet. Dette ville bedst være sket ved, at svinene var blevet anbragt i korrekt indrettet sygesti med blødt underlag, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben således, at adækvat behandling, tilsyn af dyrlæge eller aflivning kunne have fundet sted, inden lidelserne fik det beskrevne omfang.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svin nr. 5, ved at være unddraget flytning til sufficient indrettet sygesti med blødt underlag, dyrlægetilsyn og/eller adækvat behandling eller rettidig aflivning, under opholdet i besætningen har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at svin nr. 5 har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2, 3, stk. 1 og 3.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svin nr. 1, 3, 4 og so …, ved at være unddraget flytning til sufficient indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, dyrlægetilsyn og/eller adækvat behandling eller rettidig aflivning, under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svin nr. 1, 3, 4 og so … har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1 og 3.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svin nr. 6, 7, 8, 11 og 12, ved at være unddraget flytning til sufficient indrettet sygesti med et blødt underlag, dyrlægetilsyn og/eller adækvat behandling eller rettidig aflivning, under opholdet i besætningen har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svin nr. 6, 7, 8, 11 og 12 har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1 og 3.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Det bør sikres, at der tages hånd om syge dyr, således at deres situation søges afhjulpet ved en sufficient behandling, og, såfremt der er behov for det, ved, at de isoleres i korrekt indrettet sygesti. Såfremt en iværksat behandling ikke hurtigt har den ønskede effekt, således at dyrene opnår smertefrihed og udviser normal fysiologisk og adfærdsmæssig levevis, bør dyrene tilses af en dyrlæge eller aflives.

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, Rådets udtalelse af 19. november 2003 om skuldersår hos søer, Rådets supplerende udtalelse af 23. maj 2008 om skuldersår hos søer og Rådets udtalelse af 5. marts 2004 om sygeafdeling til produktionsdyr, som kan findes på Det Veterinære Sundhedsråds hjemmeside.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med fængsel i 60 dage, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, stk. 2, og stk. 3, jf. stk. 9, jf. § 1, § 2 og § 3, stk. 1 (nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, jf. stk. 12, jf. § 2, § 3 samt § 18, stk. 1) samt bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5 (nu bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 § 84, nr. 1, jf. § 50).

Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom. Tiltalte skulle være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med produktionsdyr.

Frakendelsen var betinget på vilkår af, at tiltalte i en prøvetid på 3 år, der regnedes fra endelig dom, ikke overtrådte dyreværnslovgivningen under sådanne omstændigheder, at tiltalte skulle frakendes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med produktionsdyr.