2020-24-0152-00330

To halte smågrise – ikke behandlet rettidigt

19-04-2021

Skrivelse af 25. august 2020 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00030-20).
Ved en besætningskontrol fandtes 2 grise på knap 30 kg, som ikke at kunne tage støtte på venstre forben. De havde begge kraftig hævelse omkring venstre albue. Ejer oplyste, at de var behandlet for nogen tid siden. Forholdet blev anmeldt.

Rådet udtalte 19. april 2021:

Spørgsmål 1:

Kan Rådet tiltræde embedsdyrlægens vurdering om, at haltheden og hævelsen for begge grises vedkommende havde stået på og udviklet sig gennem minimum 2 uger?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af 19. september 2019: 

”Smågrise, begge knap 30 kg, observeret liggende i en sygesti. De ville meget nødigt rejse sig, og dette foregik med besvær, hvor de måtte læne sig op ad væggen eller en stifælle for at komme op. De havde begge kraftig hævelse omkring venstre albue. For begge grise gjaldt det, at hævelsen var større end en grapefrugt (vurderet til mindst 15 cm i diameter), der sås tydelig kartegning i huden over hævelsen, og hævelsen var stedvis blød og fluktuerende som tegn på underliggende væske eller pus og stedvist hård, som tegn på underliggende dannelse af arvæv. Begge grise var halte i en sådan grad, at de i stående tilstand ingen støtte tog på venstre forben og slæbte det inde un­der sig, når de gik fremad på 3 ben. Grisene var ikke mærket op som tegn på nylig be­handling. Da besætningsejer pr telefon blev adspurgt herom, fortalte han, at de var behandlet for et stykke tid siden. Se fotos 6, 7 og 8 og videoer.”

Lægges ovennævnte, herunder det medsendte fotomateriale til grund, er det Rådets vurdering, at tilstanden er af ugers varighed.

Spørgsmål 2:

Må grisenes tilstand antages at have været let erkendelig for besætningsejer i forbindelse med det daglige tilsyn med dyrene?

Spørgsmål 3:

Burde begge grise for længst have været tilset af dyrlæge og/eller aflivet?

Spørgsmål 4:

Rådet bedes desuden besvare, hvorvidt en undladelse af at lade grise, som har de beskrevne lidelser, blive tilset af dyrlæge og/eller aflivet, efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishand­ling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3.

Svar ad 2-4:

Det fremgår af afhøringsrapporten af 24. marts 2020, bilag 6, at ”han havde behandlet dem 3-4 med antibiotika 3-4 dage i forvejen”. Rådet læser det således, at de 2 grise var behandlet 3-4 dage med antibiotika 3-4 dage før besøget. Af bilag 3, kontrolrapport-Veterinær, fremgår, at Fødevarestyrelsens embedsdyrlæge d. 20. september 2019 modtog en opringning fra besætningsejer, som informerede om, at de to halte grise i sygesti kunne støtte på venstre forben, da de blev taget fra til sygesti, samt at de blev behandlet 3 dage med Noropen.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte, det medsendte billedmateriale samt svar ad 1 til grund, finder Rådet, at de 2 smågrises tilstand ved de daglige tilsyn har været tydelig og let erkendelig. Da det under opholdet i sygestien blev klart at den iværksatte behandling ikke havde effekt, således at grisene blev smertefrie og udviste normal fysiologisk og adfærdsmæssig levevis, men i stedet udviklede yderligere hævelser omkring leddene, burde de have været aflivet eller tilset af en dyrlæge, før lidelserne fik det beskrevne omfang uden udsigt til helbredelse.

Lægges ovennævnte og det fremsendte videomateriale til grund, finder Rådet, at grisene, ved at være unddraget sufficient og rettidig behandling, dyrlægetilsyn eller aflivning, under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at de 2 grise har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 12.500 kr., jf. dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, og stk. 9, jf. jf. § 1 og § 2, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, og stk. 12, jf. § 2 og § 3, samt bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5, nu bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise § 84, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 50, stk. 1, og dyreværnslovens § 28, stk. 1, og stk. 9, jf. jf. § 1 og § 2, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1, og stk. 12, jf. § 2 og § 3, samt bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5, nu bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise § 84, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 50, stk. 1, og stk. 2.

Bøden blev nedsat i forhold til den ellers sædvanlige bøde under hensyn til sagens lange behandlingstid, der ikke skyldes tiltaltes forhold.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.