2020-24-0153-00033

To katte misligholdt - overdraget til dyreværnsorganisation

03-05-2021

Skrivelse af 16. december 2020 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00059-20).
To katte blev overdraget til en dyreværnsorganisation i forbindelse med, at deres ejer blev udsat af lejligheden hvor kattene blev holdt. Den ene kat var dehydreret, med mistanke om lungebetændelse og med lammelse af bagparten. Katten blev aflivet.

Rådet udtalte 3. maj 2021:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovenstående sammenholdt med sagens øvrige oplysninger lægges til grund, kan Rådet da udtale sig om, hvor længe kattens tilstand med bagbenene har stået på?

  1. Såfremt spørgsmål 1) ikke besvares præcist anmodes, om muligt, om et estimat i dage, uger eller måneder.

Svar ad 1:

Det fremgår af journalen at: ”Katten er voldsomt dehydreret. Der er bilateral mislyd på lunger, obs pneumoni. Pelsen er ikke plejet og voldsomt sammenfiltret især hen over ryggen. Der er bagbensataksi/begyndende lammelse i begge bagben-katten slæber dem efter sig.”…  ”fremskredet muskelatrofi i begge bagben”.

Af afhøringsrapporten af sigtede fremgår at ”Han havde dog bemærket, at den ene kat gik mærkeligt og virkede usikker på benene”.

Fremskreden atrofi af begge bagbens muskulatur (muskelsvind) er en proces, der udvikles over tid og afhænger af årsagen. Idet der er tale om fremskreden atrofi vurderer Rådet, at atrofien har en udvikling på ikke under 1 uge.

Det er på baggrund af sagsakterne, herunder dyrlægens journal, ikke muligt med sikkerhed at vurdere, hvor længe katten har slæbt bagbenene efter sig.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovenstående sammenholdt med sagens øvrige oplysninger lægges til grund, vurderer Rå­det da, at katten har været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Katten har, ved gennem en længere periode at gå ubehandlet med ataksi i bagparten, der udviklede sig, så den ved præsentation hos dyrlægen d. 27. maj 2020 fremstod delvis lammet i bagparten med fremskreden muskelatrofi og dehydrering samt med mistanke om pneumoni, været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og den er ikke blevet behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet finder, at katten har været udsat for groft uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Såfremt ovenstående sammenholdt med sagens øvrige oplysninger lægges til grund, vurderer Rå­det da, at katten burde have været behandlet af dyrlæge tidligere?

Svar ad 3:

Ja, katten burde langt tidligere have været tilset af en dyrlæge med henblik på undersøgelse og behandling eller aflivning.

Spørgsmål 4:

Såfremt ovenstående sammenholdt med sagens øvrige oplysninger lægges til grund, vurderer Rå­det da, at katten burde have været aflivet på et tidligere tidspunkt?

Svar ad 4:

Se svar ad 3.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 5:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af (dagældende dyreværnslovs § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 1 og § 2) nugældende dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2 og § 3, ved at have behandlet en kat grovere uforsvarligt, idet katten var voldsomt dehydreret med mislyd på lungerne og mistanke om pneumoni og begyndende lammelse i begge bagben (muskelatrofi), ligesom den havde sammenfiltret pels, alt hvorved katten ikke blev behandlet omsorgsfuldt og forsvarligt og blev beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst og varigt mén.

Afgjort ved bødeforelæg på 10.000 kr.