2020-24-0152-00361

Tre slagtesvin med slagmærker

19-04-2021

Skrivelse af 12. oktober 2020 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00087-18).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse på slagteriet observerede embedsdyrlægen tre svin med mærker efter slag på ryggen som medførte blødninger i huden, underhuden og stedvis i den underliggende muskulatur.

Rådet udtalte 19. april 2021:

Spørgsmål 1:

Har slagtesvinet, ad slagtekrop nr. 1, ved at blive påført slag som beskrevet, da været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Spørgsmål 2:

Har slagtesvinet, ad slagtekrop nr. 2, ved at blive påført slag som beskrevet, da været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1 og 2:

Følgende fremgår af anmeldelse af 30. maj 2018:

”Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fandtes følgende:

Slagtekrop nr. 1:
… Slagtekroppen havde mindst 9 slagmærker over ryggen. Slagene var påført med en sådan kraft, at der kunne iagttages udbredt blødning i hud og underhud jf. bilag 2 foto nr. 1-2...

Slagtekrop nr. 2:
… Slagtekroppen havde mindst 5 slagmærker over ryggen. Slagene var påført med en sådan kraft, at der kunne iagttages udbredt blødning i hud og underhud jf. bilag 2 foto nr. 3.”

Materiale fra de to svin blev sendt til pato-anatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Sektion for Patologi modtog den 9. maj 2018 to slagtesvin til patoanatomisk undersø­gelse. Svinene, der var midtflækkede ved modtagelsen var nåletatoveret med nr. ”…”. Svinene var slagtemæssigt behandlet. Vedlagt det ene af svinene var en sed­del mærket ’’Gris 2, 7.5.2018, lev nr. …, h.j.nr. …”.

Ved inspektion fandtes flere blødninger i huden henover ryggen. Hovedparten af blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, bestående af to parallelle blød­ninger adskilt af en opklaring. De parallelle blødninger havde en længde på ca. 7 til 10,5 cm. Bredden på blødningerne var ca. 0,2 til 0,8 cm, og opklaringen mellem blød­ningerne havde en bredde på ca. 0,3 til 0,5 cm. Endvidere fandtes konfluerende områ­der med blødninger med en bredde fra ca. 1 til 3 cm og en længde på ca. 8,5 til 10 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse stedvis at strække sig ned i underhuden og enkelte steder ned i den underliggende muskulatur. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder.

Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og infiltration med neutrofile granulocyter og makrofager. I den underliggende muskulatur fandtes nekro­tiske muskelfibre, hvoraf nogle var infiltreret med neutrofile granulocyter og makro­fager.

Læsionerne på hudstykkerne er forenelige med at være opstået efter et stumpt traume påført af et menneske, og vurderes at have en alder på ca. 4 til 10 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og sagsakterne til grund, finder Rådet, at slagtesvin nr. 1 og 2, ved at være påført henholdsvis mindst 9 og mindst 5 slag på ryggen medførende blødninger i huden, underhuden og de underliggende væv, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at slagtesvin nr. 1 og 2 har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Har slagtesvinet, ad slagtekrop nr. 3, ved at blive påført slag som beskrevet, da været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 3:

Af anmeldelse af 30. maj 2021 fremgår følgende:

”Slagtekrop nr. 3:
… Slagtekroppen havde mindst 3 slagmærker over ryggen. Slagene var påført med en sådan kraft, at der kunne iagttages udbredt blødning i hud og underhud jf. bilag 2 foto nr. 4-5.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og sagsakterne til grund, finder Rådet, at slagtesvin nr. 3, ved at være påført mindst 3 slag på ryggen medførende blødninger i huden og underhuden, har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at slagtesvin nr. 3 har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 4:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 4:

Nej.

Afgørelse:

Landsretten fandt som ved byretten, at de to grise med de mest udbredte skader efter slag, havde været behandlet groft uforsvarligt, og at den tredje gris havde været behandlet uforsvarligt, jf. den nugældende dyrevelfærdslovs § 2.

Landsretten fandt dog, at det ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed var bevist, at tiltalte havde påført grisene slag.

Landsretten tog derfor de tiltaltes påstande om frifindelse til følge.